Search form

Awụfu 1

Ndu Íjiputu l'akpa ndu Ízurẹlu ẹhu

1Ọ waa ẹwha ụnwu Ízurẹlu, bụ ndu tso Jékọpu laa alị Íjiputu. Onyenọnu bẹ chị ndibe iya lashia ẹka ono. Ndu ono bụ: 2Rúbẹnu, Símiyọnu, Lívayi, Juda, 3Ísaka Zébulọnu, Bénjaminu, 4Danu, Náfutali, Gadu mẹe Asha. 5Iwhe ẹpa Jékọpu dụkota bụ ụkporo madzụ ugbo ẹto l'ụmadzu iri. Jósẹfu bẹ nọhawaa anọno l'alị Íjiputu.

6Tọ dụ iya bụ, Jósẹfu mẹe ụnwunna iya gẹ whẹ ha mẹe ọgbo ono bya anwụshihukota. 7Ọle ụnwu Ízurẹlu l'azụ̀-zhiawho azụ̀zù aka shii eje eje. Whẹ zụ̀shia bya apaa ẹka apaa nke ọwhu bụ lẹ whẹ tụkoru alị ono dzuru.

8O noo ya, onye eze ọ̀whúú, bụ onye l'ẹte amaa Jósẹfu amama owhu bya afụta chịlahaa ndu Íjiputu. 9Ọo ya bụ, ọ sụ ndu alị iya: “Unu lekwa lẹ ndu Ízurẹlu l'akaakwaa anyi shii, whẹ l'akawaa anyi ẹkuku. 10Unu byakwa t'anyi gbagbua whẹ l'akọ gude kwabẹru whẹ ẹnya. Ọdua bẹ whẹ l'a-nọkwa aka shii eje eje. Ọ -bụru l'o nweru g'ọgu shi dakfuta anyi bẹ whẹ l'a-tụkwaru ike yeru ndu ọhogu anyi lwụshi anyi ọgu; e megee whẹ ahaa l'alị anyi lụfu.”

11Ọo ya bụ, ndu Íjiputu bya ahọta ndu madzụ; mee whẹ udumalị sụ tẹ whẹ dzujeru ndu Ízurẹlu ozhi mkpọnwuru. Whẹ tụa mkpụkpu Pitọmu mẹe mkpụkpu Ramísẹsu t'ọ bụru mkpụkpu ẹka Fero l'a-kwakọbeje ẹku iya. 12Ọle ọobuje, aa -kpa ndu Ízurẹlu ẹhu eje eje, whẹ azụshi eje; o nokwawho gẹ whẹ tụkoru ẹka lile dzuru. Ndu Íjiputu l'atsụ ndu Ízurẹlu egvu; 13whẹ mee tẹ ndu Ízurẹlu jeje ozhi mkpọnwuru. 14Whẹ gude ozhi mkpọnwuru mee, ndzụ whẹ bụru ndzụ áwhụ. Whẹ mee; whẹ l'ayọshi bụloku ẹja; aghakwawhọ ẹja-mini; whẹ l'ejekwawho ozhi ọdo, bụ ozhi l'eejeje l'ẹgu. Iwhe bụ ozhi lile, ndu Íjiputu dzuberu whẹ bụkota ozhi mkpọnwuru.

15Eze ndu Íjiputu sụ ụnwanyi, l'eswije ụnwanyi Híburu ime; ẹwha onye lanụ bụ Shifura; ẹwha onye ọwhu bụru Puwa: 16“Unu -swideje ụnwanyi Híburu ime l'ẹka whẹ l'anọduje anwụ nwa, whẹ l'anwụ iya, t'unu lejee whẹ ẹnya ree. Ọ -bụru nwa nwoke, t'unu gbujee ya; nteke bụ l'ọo nwa nwanyị, unu ahajẹ ya t'ọ nọdu ndzụ.” 17Ọle ụnwanyi ono, l'eswije ime ono l'atsụ Chileke egvu; whẹ te emeje iwhe ono, eze ndu Íjiputu zhiru whẹ ememe. Whẹ l'ahajẹ ụnwegirima unwoke, whẹ anọdu ndzụ. 18Tọ dụ iya bụ, eze ndu Íjiputu bya ekua ụnwanyi ono, l'eswije ime ono; sụ whẹ: “?Ọo gụnu meru g'o gude unu mee ụdudu iwhe dụ nno, mbụ iwhe meru unu l'ahajẹ ụnwegirima unwoke; whẹ anọdu ndzụ?”

19Ụnwanyi ono, l'eswije ime ono sụ Fero l'ụnwanyi Híburu ta adụdu g'ọo ụnwanyi Íjiputu. Ọkpehu dụ whẹ nke ọwhu bụ l'ọobuje, ndu l'eswi ime -bya l'erwudeshia ẹka ono, whẹ ezedawaa nụ.

20Ọo ya bụ, Chileke meeru ụnwanyi ono, l'eswi ime ono iwhe-ọma. Ndu Ízurẹlu l'azụshibaa aka shii; akabaa l'igwe eje eje. 21Chileke gude l'ụnwanyi ono, l'eswi ime ono l'atsụ iya egvu; mee t'ogboduwhu whẹ saa ọsa.

22O noo ya, Fero bya atụaru ndu nkiya gẹ whẹ ha iwu sụ: “Ọ bụru lẹ ndu Híburu bẹ nwụru nwa; ọ -bụru nwa nwoke; t'e je echee ya l'ẹnyimu Nayịlu. Nteke ọ bụ nwa nwanyị t'a haa ya t'ọ nọdu ndzụ.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index