Search form

Awụfu 10

Igube byarụ ọgu

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Jekfu Fero, o noo nkele mu kpochiru iya obu; kpọ-chia ndu ozhi iya obu nke ọwhu mu l'e-goshi iwhe-ọhubama nkemu l'echilabọ whẹ; 2ndụge unu akọoru ụnwu unu whẹ mẹe ụnwu nwanwa unu whẹ gẹ mu gude meshibe ndu Íjiputu iwhe ike mẹe gẹ mu gude meshia iwhe-ọhubama l'echilabọ whẹ. Ọo ya bụ, nke ọwhu unu l'a-ma l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.”

3Ọo ya bụ, Mósisu yẹle Érọnu bya ejekfu Fero je asụ iya: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu kfuru ndọwa: ‘?Ọo nteke ole bẹ l'ịijika-beru owozeta onwoghu alị l'atatiwhu mu. Haa ndibe mu tẹ whẹ tụgbua nke ọwhu whẹ l'a-baru mu ẹja. 4Ọ -bụru l'ị jịkaru l'ị tịi hadụ whẹ tẹ whẹ tụgbua bẹ mu l'e-wobata igube l'alị ghu echile. 5Whẹ atụko alị unu l'owhu nyịnwukota nke ọwhu bụ l'ọ tọ dụdu ẹka l'aa-whụ ụzo l'alị ono. Whẹ atụko iwhe aka-mini mebyishiwhodoru ripyakota mẹe iwhe bụ oshi, futaru l'ẹgu unu. 6Whẹ atụko ụlo ghu mẹe ụlo ndu ozhi ghu whẹ nyịnwua mẹe ụlo ndu Íjiputu l'owhu. Mbụ ẹgube iwhe nna unu whẹ mẹe nna unu oche whẹ l'ẹte awhụbua, nkeshi whẹ lwarụ alị-a byeye ntaa.’ ” Mósisu dakọbe shi l'iwhu Fero lụfu; ọ bụru iya atụgbu.

7Ndu ozhi Fero bya asụ Fero: “?Ọo nteke ole bẹ nwoke-e l'a-gbanyaaru anyi ọkpu akpọhu-a gbaberu? Haa ndu ono tẹ whẹ tụgbua nke ọwhu whẹ l'a-baru Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke whẹ ẹja. ?Tị madụ l'alị Íjiputu bẹ bụwaa kpurupyata?”

8O noo ya, a bya eduwhu Mósisu yẹle Érọnu azụ l'iwhu Fero. Ọ sụ whẹ: “Unu tụgbua je abaarụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu ẹja! Ọle ọbu, ?ọo ndu ole l'e-je?”

9Mósisu sụ: “Anyi l'a-tụko g'anyi ha eje; mbụ nwata mẹe ọgurenya mẹe ụnwu anyi nke nwoke mẹe ụnwu anyi nke nwanyị; atụru anyi mẹe eswi anyi bẹ anyi l'a-tụkokwawho rwuta. O noo nkele anyi l'e-meru Onye-Nwe-Ọha anyi oriri.”

10Fero sụ whẹ: “Ọlewho m'ọ bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha swiru unu ọkpobe eswiru, ọdumeka bẹ mu ta ahakwa unu l'ụnwegirima unu t'unu lashia! O doru mu ẹnya l'o nweru ejo-iwhe, unu l'arị nke ememe. 11Wawakwa! Unu duta unwoke unu kpụ t'unu je abaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja; eshi ọ bụ iwhe ono bẹ unu shi eshi nteke l'aa-maa ryọta!” Tọ dụ iya bụ, a chịfu Mósisu yẹle Érọnu l'iwhu Fero.

12Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Machịa ẹka ghu maa l'alị Íjiputu nke ọwhu igube l'a-wụbata l'alị ono bya atụko oshi irwu dụ l'alị ono rifukota, mbụ iwhe lile, aka-mini mebyishiwhodoru.”

13Ọo ya bụ, Mósisu machịa mgbọro iya l'alị Íjiputu. Onye-Nwe-Ọha mee, whẹrewhere shi l'ụzo ẹnyanwu-awata wata ewhewhe l'alị ono. Whẹrewhere ono whekota eswe l'ẹnyashi l'alị ono. A bya l'afụta-deshia l'ụtsu, whẹrewhere ono vubatawa igube l'alị ono. 14Igube ono tụko Íjiputu l'owhu nyịnwua, tụko ẹka lile l'alị ono chia kpụukpuu. Akọ ẹtu ẹgube igube ono ta adụbudua, t'ọ bya l'a-dụ ọdo. 15Nkele whẹ nyịnwukotaru alị ono l'owhu nke ọwhu bụ l'ẹka lile jihuru kpaaluu. Whẹ tụko oshi lile, irwu dụ l'alị ono tapyashịkota mẹe akpụru oshi; mbụ-zhia iwhe lile, whọduru nụ gẹ aka-mini whọ byageeru b'ọ tụkoru tapyashịkota. Iwhe bụ ẹkwo oshi mẹe ẹkwo oshi irwu dụ l'ẹgu te enwedu ọwhu whọduru nụ m'ọo nnanụ l'alị Íjiputu l'owhu.

16Fero mekebe ẹgwegwa kua Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: “Mu meswewaru Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu, bya emeswekwaawho unubẹdua. 17Byiko gụfunuaru mu nvụ ugbo lanụ-a kpụ; gụ ekfuru nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu t'o wofuru mu ejo iwhe-ọtsulanu-a.”

18Mósisu lụfu l'ẹka Fero nọ; je ekfuru nụ Onye-Nwe-Ọha. 19Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya agbanwee whẹrewhere ono, mee ya ọ bụru eze whẹrewhere, haa shii, shi l'ụzo ẹnyanwu-arịba bya ewhekotagee igube ono g'ọ ha je enwuru ye lẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe. Tọ dụhe m'ọo igube lanụ, whọdukwaduru l'alị Íjiputu l'owhu. 20Ọle Onye-Nwe-Ọha kpọ-chileru-a obu Fero; t'o kwe haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua.

Ọochi-agbagba byarụ ọgu

21Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Machịa ẹka ghu l'ụzo akpamigwe nke ọwhu ẹkpuroochi l'asọ-kputa alị Íjiputu l'owhu. Ẹkpuroochi, l'e-me t'ẹka lile gbahụ tsụrikiti.” 22Ọo ya bụ, Mósisu machịa ẹka iya l'ụzo akpamigwe. Alị Íjiputu l'owhu gbakọta tsụrikiti abalị ẹto. 23Tọ dụ onye whụru ibe iya; tọ dụ onye shi l'ẹka o bu lụfu alụfu l'ime abalị ẹto ono. Ọle ndu Ízurẹlu bẹ iwhoro ngashịru l'ẹka whẹ bu.

24Ọo ya bụ, Fero kua Mósisu; sụ iya: “Unu tụgbua je abaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. Unu dutagezhia ụnwanyi m'ọo ụnwegirima unu t'unu lẹ whẹ lịru. Iwhe unu l'a-ha nwẹkiya bụ atụru unu mẹe eswi unu.”

25Mósisu sụ iya: “Ịi-hafụkwaawho t'anyi gude iwhe anyi l'e-gude nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe ngwo-ẹja mmaanụ ọdo. 26Ọo ya bụ l'anyi l'e-rwuta iwhe-edobe anyi lashia. Anyi ta ahakwa t'ọ ka mma l'ọo ichirukfu ọkpa eswi. Anyi l'a-harụ whẹ gude abarụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi ẹja. Anyi ta amadụ-a iwhe anyi l'e-gude abarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja jeye nteke anyi l'e-jerwu ẹka ono.”

27Ọle Onye-Nwe-Ọha kpọ-chileru-a obu Fero, t'o kwe haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua. 28Ọo ya bụ, Fero sụ Mósisu: “Makwarụ onwoghu. Lụfu mu l'iwhu! Tẹ mu ba awhụhekwa ghu ọdo l'atatiwhu mu nkele mbọku ọdo, ị byabaaru bya akfụru mu l'iwhu bẹ l'ịi-nwụhukwa.”

29Mósisu sụ iya: “Tọ dụ nụ g'i kfuru. Mu ta abyadụ l'a-byabaa bya akfụru ghu l'iwhu ọdo.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index