Search form

Awụfu 10:19

19Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya agbanwee whẹrewhere ono, mee ya ọ bụru eze whẹrewhere, haa shii, shi l'ụzo ẹnyanwu-arịba bya ewhekotagee igube ono g'ọ ha je enwuru ye lẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe. Tọ dụhe m'ọo igube lanụ, whọdukwaduru l'alị Íjiputu l'owhu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index