Search form

Awụfu 11

Mósisu l'ekfu lẹ mgbu-ọnwu l'a-bya ọgu

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ọo whọdufuaru nchịkarehu lanụ, mu l'e-mefua t'ọ byakfuta Fero mẹe alị Íjiputu. Ọ nwụ-gelewho nno bẹ l'oo-kwechaa haa unu t'unu shi l'ẹka-a tụgbua. Ọ -kwelewho bẹ l'ọo-chịshikota unu g'unu ha. 2Kfuaru ndu Ízurẹlu; t'iwhe bụ unwoke whẹ mẹe ụnwanyi whẹ jekfu onye obutobu iya je aryọta iya iwhe e meru lẹ mkpọla-ọcha mẹe iwhe e meru lẹ mkpọla-ododo.” 3Onye-Nwe-Ọha bya emee, ndu Ízurẹlu tụba ndu Íjiputu l'ẹnya; mekwaawho tẹ ndu ozhi Fero mẹe ndu Íjiputu gẹ whẹ ha kwabẹ Mósisu l'onwiya eze ugvu, ha shii.

4Ọo ya bụ, Mósisu sụ: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: ‘L'echi-abalị bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha l'a-tụko alị Íjiputu jegbakota. 5Ndu bụ ọkpara l'alị Íjiputu gẹ whẹ ha bẹ l'a-nwụshihukota; whẹ l'e-shi iya anwụhu l'ọkpara nke Fero, bụ onye nọ l'oshi-eze iya jeye l'ọkpara nwanyị, bụ ohu; onye l'anọje egweru iya iwhe mẹkwawhoo iwhe-edobe, bụ ivurụzo l'ẹwho ne iya. 6Oke ụzu-ẹkwa, parụ ẹka l'a-nma l'alị Íjiputu l'owhu. Mbụ ụdu ẹkwa, akọ ẹtu iya l'adụjee; tọ bụhe l'ọ bya l'a-dụbaa ọdo. 7Obenu l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ bẹ l'ooto nwedua t'ọ ka mma l'ọo nkụta, bya l'a-gbọru madzụ ụja.’ Nteke ono bẹ unu l'a-ma lẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ meru, oge kpaarụ ndu Íjiputu whẹ lẹ ndu Ízurẹlu. 8Iwhe bụ ndu ozhi ghu gẹ whẹ ha bẹ l'a-wukfuta mu bya ewhuzeru mu ishi sụ: ‘Unu tụgbuwaruro mẹe ndu lile, gụ lẹ whẹ lị.’ Ọ -nwụ-gelewho nno; ya atụgbua lụfu.” O noo ya, Mósisu gude ẹhu-eghughu lụfu l'iwhu Fero.

9Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Fero te ekwedu angarụ ghu nchị. Ọo ya bụ, nke ọwhu mu l'e-shi nno meshia igweligwe iwhe dụ biribiri l'alị Íjiputu.” 10Mósisu yẹle Érọnu tụko iwhe dụ biribiri ono mekota l'iwhu Fero. Onye-Nwe-Ọha kpọ-chile-e Fero obu; t'o kwe haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ shi l'alị iya tụgbua.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index