Search form

Awụfu 12

Oge O-je-ghata

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu l'alị Íjiputu: 2“Ọnwa-a bẹ l'a-bụjeru unu ọnwa mbụ; ọo-bụ ọnwa mbụ l'awha unu. 3Kfuru ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha l'ọnwa-a dụlewho l'abalị iri tẹ nwoke nọnu kpụta nwatụru lanụ nke yẹle ndibe iya dobe. 4Ọ -bụru lẹ ndibe onye ọbu bẹ hanụka nwanshị nke ọwhu bụ lẹ nwatụru owhu kariru whẹ ẹka, whẹ ejekfu ndu ọdo, kagezhia whẹ ebukube tẹ whẹ gbarụ mgba lẹ nwatụru lanụ mẹ whẹ malẹruwho ole, whẹ dụ. Unu lee ẹnya marụ g'onyenọnu l'a-tatabe. 5Anụ, unu l'a-họta bụ ịgogolo, gbarụ awha, l'ete enwee ọrwu. Unu l'e-shi l'atụru họta iya; m'ọbu unu eshi l'eghu mmaanụ họta iya. 6Unu leta iya ẹnya jeye abalị iri l'ẹno l'ọnwa-a, bụ nteke ndu nọnu lẹ Ízurẹlu l'a-tụko gbua nkewhe l'urwẹnyashi. 7Whẹ aharu mmee ya nata whee lẹ mgburẹku oshi-mgbo whẹ ẹbo, mẹe l'eli iya l'ụlo ono, whẹ nọdu ata anụ nwatụru ono. 8Ẹnyashi mbọku ono bẹ whẹ l'a-hụ anụ nwatụru ono ahụ taa yẹle ẹkwo, l'atsọ ilu mẹe buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. 9Unu ba atakwa iya l'oyii, unu eje eshikwa iya eshi. Ọ lẹwho ahụhu bẹ unu l'a-hụ iya taa, mbụ ishi iya mẹe ọkpa iya mẹe ime ẹwho iya. 10Tọ bọ dụkwa ọwhu unu l'a-ha t'ọ nọo fụta ụtsu. Ọwhu nọru fụta ụtsu, unu akpọo ya ọku. 11Ọ waa g'unu l'e-shi taa ya ndọwa: Unu gude ajị kebuta uwe unu; unu eyee akpọkpa unu l'ọkpa; parụ mgbọro unu l'ẹka. Unu ataa ya ẹgwegwa ẹgwegwa. Ọo oge o-je-ghata nke Onye-Nwe-Ọha.

12“Nkele mu l'e-jegbakota alị Íjiputu l'ẹnyashi ono, gbushia iwhe bụ ọkpara l'alị ono; mbụ madzụ yẹle élwù. Iwhe bụ ọgvu, dụ l'alị Íjiputu bẹ mu l'a-nụ chịikfuu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 13Mmee ono l'a-bụ iwhe-ọhubama, l'a-nọ egoshi ụlo ọwhu unu nọ. Mu -whụa mmee ono, mu aghata unu. Ọ tọ dụdu ejo nchịkarehu, bya l'ada unu ẹka l'ẹhu nteke ono, mu l'a-tụko ndu alị Íjiputu egbushi.

14“Mbọku ono l'a-bụ mbọku, unu l'a-nyatajẹ anyata. Unu l'a-nọje eri iya t'ọ bụru oge, unu l'eriru Onye-Nwe-Ọha, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo jeye lẹ tututu-mịmimi. 15Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-ta buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. O belewho mbọku mbụ, unu ewofukota iwhe l'ekoje buredi l'ụlo unu. O noo nkele wata lẹ mbọku mbụ jeye lẹ mbọku nke ẹsaa; iwhe bụ onye tarụ buredi, e yeru iwhe l'ekoje buredi, e kefu onye ọbu l'oke lẹ Ízurẹlu. 16Mbọku mbụ bẹ unu l'e-nwe ndzuko, dụ nsọ. O rwua mbọku nke ẹsaa, unu enwekwaawho ndzuko, dụ nsọ. Ọ tọ dụdu ozhi, unu bya l'e-je l'ujiku labọ ono, gbahalẹwho nri, unu l'e-ri bẹ unu l'e-shije. Ọ bụru iya kpụ bụ iwhe unu l'e-meje.

17“Unu l'e-me ori-oge mbọku, l'aatajẹ buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, o noo nkele ọo mbọku ono gẹdegede bẹ mu dufutaru unubẹ ndu Ízurẹlu g'unu ha l'alị Íjiputu. Ọo ya bụ, t'unu dobe mbọku ono t'ọ bụru mbọku, unu l'e-rije oge; t'ọ bụru iwu, unu l'e-dobe shi l'ọgbo rwua l'ọgbo jeye lẹ tututu-mịmimi. 18Ọnwa mbụ, dụ l'abalị iri l'ẹno, o rwulewho l'urwẹnyashi, unu ataa buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi; o noo g'unu l'a-ta iya jeye l'urwẹnyashi mbọku, ọnwa ono l'a-dụ l'ụkporo abalị l'abalị lanụ. 19Abalị ẹsaa bẹ l'aata abyadụa l'awhụ iwhe l'ekoje buredi l'ụlo unu. Nkele onye riru iwhe e yeru iwhe l'ekoje buredi, e kefu onye ọbu l'oke lẹ Ízurẹlu l'owhu mẹ onye ọbu, ọ bụ nlwamụnlwa m'ọ bụ onye a nwụru anwụ l'alị ono. 20Tọ bọ dụkwa iwhe e yeru iwhe l'ekoje buredi, l'a-kpa unu l'ọnu. Ẹka unu bu ẹka unu bu; t'unu taa buredi, l'ẹte eyee iwhe l'ekoje buredi.”

21Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya ekua ndu bụ ọgurenya ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha sụ whẹ: “Unu tụgbua ntaantaa je ahọta anụ ọwhu unu lẹ ndibe unu l'e-gbu gude ria oge O-je-ghata. 22Unu wota ẹkwo ịsopu, dụ jịkfu jịkfu tsẹe lẹ mmee nwatụru ono, a nakọberu l'efere, hua l'eli oshi-mgbo mẹe lẹ mgburẹku iya whẹ ẹbo. Tọ bọ dụkwa g'unu ha onye l'a-lụfu etezhi jeye l'ụtsu. 23Nkele Onye-Nwe-Ọha bya l'agha je egbushia ndu Íjiputu; ọ -ghadẹlewho whụa mmee ono, e huru l'eli oshi-mgbo ono mẹe lẹ mgburẹku iya ono whẹ ẹbo, ya aghata ọnu mgbo ono. O too kwedu tẹ mgbugbu madzụ bata l'ụlo unu bya egbushia unu.

24“Unu mejekwa iwhe ono t'ọ bụru nsọ, l'a-dụru unu l'o-shi-l'eri unu whẹ jeye lẹ gbururu. 25Unu -bahụlewho l'alị ono, Onye-Nwe-Ọha l'a-nụ unu ono, bụ iya bụ g'o kweru unu ụkwa iya, unu dobekwa nsọ ono. 26Ọ -bụru l'ụnwu unu jịru unu sụ: ‘?Ọo gụnu bẹ nsọ ono fụtaru l'ẹhu unu?’ 27Ọo ya bụ, unu asụ whẹ: ‘Ọo ngwo-ẹja ogbu anụ oge O-je-ghata, l'eegworu Onye-Nwe-Ọha nkele ọ gharụ l'ụlo ndu Ízurẹlu l'alị ndu Íjiputu, nteke ono o je egbushia ndu Íjiputu haa ụlo nke whẹ t'o gbu ndibe whẹ.’ ” Ndu Ízurẹlu nụlewho iwhe ono, whẹ whuzeta ishi l'alị baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. 28Ndu Ízurẹlu bya emee iwhe ono; gẹ Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu yẹle Érọnu ọkpa iya; ọ bụru nno bụ gẹ whẹ meru iya.

29O rwua l'echi-abalị, Onye-Nwe-Ọha gbushikota ndu bụ ọkpara l'alị Íjiputu; shi iya egbugbu l'ọkpara nke Fero, onye nọ l'oshi-eze iya, jeye l'ọkpara onye, a lwụtaru l'ọgu, a tuchiru l'ọka-mkpọro mẹe nwa ivurụzo iwhe-edobe nwụru. 30Fero gbalihu l'ẹnyashi ono yẹle ndu ozhi iya gẹ whẹ ha mẹe ndu Íjiputu l'owhu, ụzu-ẹkwa swọkobewaa l'alị Íjiputu l'owhu nkele o to nwedu ụlo, dụ l'alị ono l'owhu, madzụ l'ẹte anwụhua.

Awụfu ụnwu Ízurẹlu lẹ Íjiputu

31Fero bya ekua Mósisu yẹle Érọnu l'ẹnyashi ono; sụ whẹ: “Unu gbalihu tụgbua; t'unu lẹ ndu Ízurẹlu parụ ndu nkemu haa lụfu. Unu tụgbuwaruro je abaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja; bụ iya bụ iwhe unu shi ryọta. 32Unu rwuta atụru unu mẹe eswi unu, ẹgube ono unu shi kfua, tụgburu. Ọle t'unu gọkwaaru mu ọnu-ọma nkemu.”

33Ndu Íjiputu l'eyeru ndu Ízurẹlu ọwha tẹ whẹ mekebe ẹgwegwa lụfu l'alị ono nkele whẹ sụru l'ọdumeka bẹ whẹbe ndu Íjiputu l'a-nwụshihukotakwa. 34Ndu Ízurẹlu kpota iwhe l'eegudeje eghe buredi ye l'ochi buredi, gude uwe whẹ kechia ya parụ iya l'ukuvu; whẹ te eye iya iwhe l'ekoje buredi. 35Ndu Ízurẹlu mee gẹ Mósisu zhiru whẹ je aryọkoo ndu Íjiputu iwhe e meru lẹ mkpọla-ọcha mẹe iwhe e meru lẹ mkpọla-ododo mẹe uwe. 36Onye-Nwe-Ọha mee, ndu Ízurẹlu tụba ndu Íjiputu l'obu nke ọwhu bụ lẹ whẹ nụru whẹ iwhe whẹ ryọru whẹ. Ọo ya bụ, whẹ gwokoo iwhe ndu Íjiputu gude tụgburu.

37Ndu Ízurẹlu shi lẹ mkpụkpu Ramísẹsu jezhiawho ije jeye whẹ rwua mkpụkpu Sukọtu. Unwoke, gude ọkpa eje rwuru ụkporo ụnu ugbo ụkporo ẹto l'ụkporo ụnu ugbo iri l'ise; t'a gụfukwa ụnwanyi mẹe ụnwegirima nshịi. 38Ndu ọdo, hakwawhọ l'igweligwe wụru tsoru whẹ mẹkwawho ikpoto iwhe-edobe, mbụ atụru mẹe eswi. 39Iwhe l'eegheje buredi, whẹ shi l'alị Íjiputu gude bẹ whẹ gude ghee akara, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. Iwhe meru g'o gude iwhe l'ekoje buredi ta adụ iya bụ l'a chịfuru whẹ achịfu l'alị Íjiputu, ụzo ta adụ whẹ nke ọkwakobe nri, whẹ l'e-ri.

40Iwhe ndu Ízurẹlu nọru l'alị Íjiputu bụ ụnu awha l'awha ụkporo l'iri. 41O rwulewho lẹ mbọku, ụnu awha l'awha ụkporo l'iri ono gvụru gẹdegede; ndibe Onye-Nwe-Ọha gẹ whẹ ha bụ iya bụ ndu Ízurẹlu, wụfukota l'alị Íjiputu. 42Onye-Nwe-Ọha bẹ nwụru ẹnya l'ẹnyashi ono gẹ l'oo-shi t'o dufuta whẹ lẹ Íjiputu; ọ kwawhọo nno bẹ ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha l'a-nwụjekwaruwho Onye-Nwe-Ọha ẹnya l'ẹnyashi ono, gude kwabẹ iya ugvu shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.

Gẹ l'ee-meje nke ori oge O-je-ghata

43Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: “Ọ waa nsọ, dụ l'ori-oge O-je-ghata ndọwa:

“Tọ bọ dụkwa onye nlwamụnlwa, l'e-rije iwhe e shiru l'oge ono. 44Ndu, bụ ohu, unu gbatarụ agbata bẹ unu l'e-bujedaa ugvu; tẹmenu whẹ eride oge ono. 45Ọle t'onye, byarụ abyabya, ọdua l'ọo onye e butaru ozhi be etsojekwa ria oge ono.

46“Aa-nọduje l'ime ụlo ria oge ono. T'unu be egudejekwa anụ, e gude eri oge ono fụta etezhi. Ya aadụkwa ọkpu iya, unu l'e-tsujaje etsuja m'ọo nnanụ. 47Tẹ ndu Ízurẹlu l'owhu tụkoje gẹ whẹ ha ria oge ono.

48“Onye lwarụ alwalwa, bu l'echilabọ unu, l'achọ tẹ ya ria oge O-je-ghata nke Onye-Nwe-Ọha ono; ya ebukota ndibe iya unwoke ugvu gẹ whẹ ha. Ọo ya bụ, ya etsoru ria oge ono ẹgube ndu a nwụru l'alị ono l'eri. Ọle t'ọ bọ dụkwa nwoke, l'ebua ugvu, l'e-tso ria oge ono. 49Ọo iwu lanụ ono dụru onye a nwụru anwụ mẹe onye lwarụ alwalwa, bu l'echilabọ unu.”

50Ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha mekotagezhia iwhe ono, Onye-Nwe-Ọha kfuru Mósisu yẹle Érọnu. 51Ọ bụru mbọku ono gẹdegede bẹ Onye-Nwe-Ọha dufutaru ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha l'alị Íjiputu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index