Search form

Awụfu 13

Ome t'ọkpara dụru Onye-Nwe-Ọha lẹ nsọ

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Woru iwhe bụ ọkpara doberu mu nsọ. Iwhe mbụ, vu ụzo waa ẹkpa-nwa lẹ Ízurẹlu, lẹ madzụ mẹe l'iwhe-edobe, bẹ bụ nke mụbe Chileke.”

3O noo ya, Mósisu sụ ndu Ízurẹlu: “Unu nyatakwa ntanụ, mbụ mbọku, unu shi lẹ Íjiputu, bụ ẹka ono, unu shi bụru ohu fụta. Nkele Onye-Nwe-Ọha bụ ọkpehu b'o gude dufuta unu l'ẹka ono. Tọ bọ dụkwa onye l'a-ta buredi, e yeru iwhe l'ekoje buredi. 4Ọo ntanụ gẹdegede bụ iya bụ l'ime ọnwa Abibu-a bẹ unu l'a-tụgburu. 5Onye-Nwe-Ọha durwulewho unu l'alị ndu Kenanu mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Amọru mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu, unu edobeje nsọ ono l'ọnwa-a, mbụ mẹ unu rwulewho l'alị ono o riburu nna unu oche whẹ lẹ nte lẹ ya l'a-nụ unu, bụ iya bụ alị ono mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji. 6Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-takọtaje buredi l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. O rwua lẹ mbọku nke ẹsaa ya unu eriaru Onye-Nwe-Ọha oge. 7Unu takọtaje buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi l'ime abalị ẹsaa. Tọ bọ dụkwa buredi, e yeru iwhe l'ekoje buredi l'aa-whụ l'echilabọ unu. Tẹmenu ya adụkwa iwhe l'ekoje buredi, l'aa-whụ l'alị unu. 8Mbọku ono bẹ unu l'e-kfuru ụnwu unu l'iwhe meru g'o gude unu l'eme iwhe ono bẹ bụ iswi iwhe Onye-Nwe-Ọha meru unu mbọku ono, unu lụfutaru l'alị Íjiputu. 9Tẹ nsọ ono bụkwaru iwhe-ọhubama, l'a-dụ unu g'ọo mbo-ẹka mẹe iwhe e deru unu l'obu, unu l'e-gudeje nyata l'iwu Onye-Nwe-Ọha bẹ bụ iwhe unu l'a-kpụjeru l'ọnu, nkele ọo ọkpehu bẹ Onye-Nwe-Ọha gude dufuta unu l'alị Íjiputu. 10Ọo ya bụ, t'unu dobejekwa iwu ono mẹe oge, a tụ-buru iya rwulewho l'awha g'awha ha.

11“Onye-Nwe-Ọha -durwulewho unu alị Kenanu ono, bya anụlewho unu alị ono g'o riburu iya unu lẹ nna unu oche whẹ lẹ nte, 12ọo ya bụ, unu anụje Onye-Nwe-Ọha iwhe mbụ, vu ụzo waa ẹkpa-nwa. Anụ mbụ, bụ okee, vu ụzo waa ẹkpa-nwa l'élwù unu bẹ l'a-bụru nke Onye-Nwe-Ọha. 13Iwhe bụ nkakfụ-ịgara, bụ ivurụzo l'ẹwho ne iya bẹ unu l'e-gudeje nwatụru gbata. Ọdua; ọ -bụru l'unu ta agbatadu iya, unu aswị-kwoo ya olu aswikwo. Iwhe bụ ọkpara unu lẹ nwoke bẹ unu l'a-gbatajẹkwawho agbata.

14“O -belewho lẹ mgbe l'iwhu, ụnwu unu -jịa unu sụ: ‘?Ọo gụnu bẹ iwhe ono fụtaru?’ Unu asụ whẹ agha: ‘Onye-Nwe-Ọha gude ọkpehu dufuta anyi l'alị Íjiputu; mbụ l'ẹka ono, anyi shi bụru ohu. 15Nkele nteke Fero shi kwee kpọkponyi jịka lẹ ya ta ahadụ t'anyi tụgbua bẹ Onye-Nwe-Ọha tụkoru iwhe bụ ọkpara l'alị Íjiputu gbushikota; mbụ iwhe bụ ọkpara lẹ madzụ mẹe l'élwù. O noo iwhe meru g'o gude anyi l'akpụtaje anụ, bụ okee, vu ụzo waa ẹkpa-nwa gbuaru Onye-Nwe-Ọha; gude iwhe gbata ndu bụ ọkpara l'ụnwu anyi.’ 16Tẹ nsọ ono bụkwaru iwhe-ọhubama, e byiru g'ọo mbo l'ẹka unu, dee ya g'ọo uryi l'iwhu unu; t'ọ bụru iwhe l'a-nọ egoshi lẹ Onye-Nwe-Ọha gude ọkpehu iya dufuta anyi l'alị Íjiputu.”

Ndu Ízurẹlu l'awụgha Eze-ẹnyimu Uswe-uswe

17Nteke Fero harụ ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua bẹ Onye-Nwe-Ọha te eduduru whẹ shia ụzo alị ndu Fílistiya; t'a gụfuro l'ẹka ono bẹ ka ntse. Nkele Onye-Nwe-Ọha sụru: “O nwekwaru gẹ l'ọo-dụ; ọgu adakfuta whẹ; obu whẹ agbanwee, whẹ adawhushia azụ lẹ Íjiputu” 18Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha duru ndu Ízurẹlu jee mgburumgburu, shia ụzo echi-ẹgu, tụgburu ụzo Eze-ẹnyimu Uswe-uswe. Ndu Ízurẹlu shi l'alị Íjiputu tụgbua, kwaa onwowhe ngwọgu.

19Mósisu chịta ọkpu Jósẹfu gude, o noo nkele Jósẹfu bẹ meru ndu Ízurẹlu ribuaru iya iye ya lẹ nte. Ọ sụru whẹ: “Mu marụ lẹ Chileke bẹ l'e-be bya eyeru unu ẹka. Nteke ono t'unu chịtakwa ọkpu mu gude mẹ unu lụfudelewho l'ẹka-a.”

20Whẹ palihu ije whẹ lẹ Sukọtu rwua Itamu, whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa whẹ l'agụga echi-ẹgu. 21Onye-Nwe-Ọha vutaru whẹ ụzo. L'eswe bẹ Onye-Nwe-Ọha l'egudeje urwukpu, kpụru orogbodo edu whẹ ụzo. O rwua l'ẹnyashi, ya egude ọku, kpụru orogbodo mee t'iwhoro dụru whẹ nke ọwhu bụ lẹ whẹ l'a-nọje eje l'eswe mẹe l'ẹnyashi. 22Urwukpu ono, kpụru orogbodo ono, l'oogudeje edu whẹ l'eswe mẹe ọku ono, kpụru orogbodo ono, l'oogudeje edu whẹ l'ẹnyashi ta alụfujedu alụfu l'atatiwhu ndu Ízurẹlu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index