Search form

Awụfu 14

1Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ dawhu azụ je akpọbe ụlo-ẹkwa whẹ l'atatiwhu mkpụkpu Pyi-hahirotu; l'ẹka ono, dụ lẹ mgbaku mkpụkpu Migudolu yẹle eze-ẹnyimu. Whẹ akpọbe ụlo-ẹkwa whẹ ono t'o chebe iwhu nhamụnha lẹ mkpụkpu Bálu-zefonu. 3Nkele Fero l'a-sụ lẹ ndu Ízurẹlu bẹ nmawarụ l'ẹto; l'echi-ẹgu bẹ gbabuwaru whẹ ye. 4Mu l'a-kpọ-chi Fero obu, ya chịkfuru whẹ. Obenu l'ee-shi l'iwhe l'a-nwụ l'ẹhu Fero yẹle ndu ojọgu iya, kwabẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha ugvu. Ọo ya bụ, ndu Íjiputu amarụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.” Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu mee ya ẹgube ono.

5Nteke a bya ekfuru eze ndu Íjiputu lẹ ndu Ízurẹlu bẹ gbalawaru nụ; Fero yẹle ndu ozhi iya gbanwee obu whẹ l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ sụ: “?Ọo gụnu bẹ anyi meru ẹgube-ẹ? ?Anyi gbee haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua parụ ozhi, whẹ l'ejeru anyi haa?” 6Ọo ya bụ, Fero sụ t'a kwakọberu iya ụgbo-ịnya iya gẹ l'ọo-dụ. A kwakọbe-gee ya, ọ chịta ndu ojọgu iya yeru onwiya; 7chịta ụgbo-ịnya, kagezhia ree l'ụgbo-ịnya iya; ụnu ụgbo-ịnya l'ụkporo ugbo iri mẹwaroo ụgbo-ịnya Íjiputu g'ọ hakọta. Ọ bya achịru ndu ishi-sọja yekobe l'ụgbo-ịnya ono. 8Onye-Nwe-Ọha kpọ-chia obu Fero, bụ eze ndu Íjiputu, ọ chịkfuru ndu Ízurẹlu gẹ whẹ l'adzọ garamu garamu, awụfu. 9Ịnya Fero mẹe ụgbo-ịnya iya mẹe ndu l'agba iya nụ mẹe ikpoto ndu ojọgu iya, mbụ ndu Íjiputu l'owhu chịpyabe ndu Ízurẹlu ono je agbakfu whẹ l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ l'agụga eze-ẹnyimu; mbụ lẹ mgboro Pyi-hahirotu, bụ ẹka gharụ iwhu nhamụnha lẹ Bálu-zefonu.

10Fero byarwudelewho; ndu Ízurẹlu palia ẹnya imeli whụ gẹ ndu Íjiputu dzeberu awụ abyakfutakebe whẹ l'ike l'ike. Egvu gudeshia whẹ, whẹ ryaku Onye-Nwe-Ọha. 11Whẹ sụ Mósisu: “?Ọo l'ilu ta adụdu l'alị Íjiputu meru g'o gude i dufuta anyi t'anyi bya anwụshihu l'echi-ẹgu? ?Ọo gụnu menurua g'o gude i dufuta anyi l'alị Íjiputu? 12?Tọ dụ iwhe ọbu anyi kfuru ghu l'alị Íjiputu t'ị parụ anyi haa; t'anyi jejeruro ndu Íjiputu ozhi? ?T'ọ gege akadụru anyi mma l'anyi l'ejeru ndu Íjiputu ozhi amamẹ l'anyi bya anwụshihu l'echi-ẹgu?”

13Mósisu sụ ndu Ízurẹlu: “Unu ba atsụshi egvu. Unu kfụru kfụshia ike; whụ gẹ Onye-Nwe-Ọha l'e-shi dzọfuta unu ntanụ. Nkele ndu Íjiputu ono unu whụru ntanụ bẹ unu l'ẹte awhụhedu ọdo jeyewaro. 14Onye-Nwe-Ọha l'a-lwụ-chiru unu ọgu; ọ lẹwhoo t'unu nọdu nggujingguji.”

15Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “?Ọo gụnu bẹ l'ịirya-kuru mu? Karụ ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua jeshia iwhe whẹ l'eje. 16Wolia mgbọro ghu ewoli maa l'eze-ẹnyimu tẹ mini iya kekahu ẹbo nke ọwhu ndu Ízurẹlu l'e-je ije l'alị-ọkponku wụghaa l'ẹnyimu ono. 17Mu l'a-kpọ-chi obu ndu Íjiputu nke ọwhu whẹ l'e-tsopyabe ndu Ízurẹlu. Ọo ya bụ, e shi l'iwhe l'a-nwụru Fero mẹe ndu ojọgu iya mẹe ụgbo-ịnya iya mẹe ndu l'agbarụ iya ịnya kwabẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha ugvu. 18Ọo ya bụ, ndu Íjiputu eshi nno marụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ nteke l'ee-shi l'iwhe l'a-nwụru Fero mẹe ndu ojọgu iya mẹe ụgbo-ịnya iya mẹe ndu l'agbarụ iya ịnya, kwabẹ mu ugvu.”

19O noo ya, Ojozhi-imigwe whọ, shi l'ẹka Chileke, shi vutaru ndu Ízurẹlu ụzo bya adawhu azụ je anọdu whẹ l'azụ. Urwukpu who, kpụru orogbodo who shikwawho l'atatiwhu whẹ tsụ-whu azụ je anọdu whẹ l'azụ, 20je anọkahu ndu ojọgu Íjiputu mẹe ndu Ízurẹlu l'echilabọ. L'ẹnyashi ono mgburumgburu bẹ urwukpu ono gbakọtaru ọchi l'ibe ẹka lanụ bya acha ọku l'ibe ẹka lanụ. Iwhe ono mee, tọ dụ ndu ọwhu jekuberu ibe whẹ ntse l'ẹnyashi ono l'owhu.

21Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya amachịa ẹka iya l'eli eze-ẹnyimu ono. Onye-Nwe-Ọha mee t'oke whẹrewhere, shi l'ụzo ẹnyanwu-awata whekota l'ẹnyashi ono l'owhu; o gude oke whẹrewhere ono nwuwhu eze-ẹnyimu ono azụ, ọ bya aghọo alị ọkponku. Mini ono kewaa ẹbo. 22Ndu Ízurẹlu bahụ l'echilabọ eze-ẹnyimu ono jee ije l'alị ọkponku ghaa eze-ẹnyimu ono. Mini eze-ẹnyimu ono kpụa gọo mgbodo l'ẹka-ụtara whẹ mẹe l'ẹka-ịcha whẹ.

23Ndu Íjiputu chịkfuru whẹ. Ịnya Fero mẹe ụgbo-ịnya iya mẹe ndu l'agbarụ iya ịnya tụko tsoru whẹ wụba l'echilabọ eze-ẹnyimu ono. 24O rwua l'ụtsu, Onye-Nwe-Ọha shi l'ọku ono mẹe l'urwukpu ono, kpụru orogbodo ono lee ndu ojọgu ndu Íjiputu ẹnya, tụru ẹyerebeke nụ whẹ, 25bya emee, ọkpa ụgbo-ịnya whẹ wata ọgba-whe mgburumgburu nke ọwhu agbagba iya tsụlahaaru whẹ l'ẹhu. Ndu Íjiputu sụ: “T'anyi hakwaa ndu Ízurẹlu gbalaa, o noo nkele ọo Onye-Nwe-Ọha l'etso anyịbe ndu Íjiputu ọgu l'okfu ẹhu ndu Ízurẹlu ono.”

26Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Machịa ẹka l'eze-ẹnyimu ono nke ọwhu mini ono l'a-sọ-kputa ndu Íjiputu mẹe ụgbo-ịnya whẹ mẹe ndu l'agba ịnya whẹ.” 27Mósisu bya amachịa ẹka l'eze-ẹnyimu ono. O rwua l'ụtsu, ẹnyimu ono sọlahaa g'o shi asọ. Ndu Íjiputu melahaa tẹ whẹ gbafụ lẹ mini ono, Onye-Nwe-Ọha zarụ whẹ ye l'ime eze-ẹnyimu ono. 28Mini ono bya asọgbabe ọdo, rigbushia ụgbo-ịnya ono yẹle ndu ono, l'agba ịnya ono mẹe iwhe bụ ndu ojọgu Fero ono, chịru ndu Ízurẹlu ọso jeye l'eze-ẹnyimu. Tọ dụ t'ọ ka mma l'ọo onye lanụ, wafụru nụ.

29Ọle ndu Ízurẹlu bẹ jeru ije l'alị ọkponku ghaa eze-ẹnyimu ono. Mini eze-ẹnyimu ono kpụa g'ọo mgbodo l'ẹka-ụtara whẹ mẹe l'ẹka-ịcha whẹ. 30Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha dzọfuta ndu Ízurẹlu l'ẹka ndu Íjiputu mbọku ono. Ndu Ízurẹlu whụa g'odzu ndu Íjiputu dageeru gbaagbaa l'agụga eze-ẹnyimu ono. 31Ndu Ízurẹlu whụa ọkpehu, Onye-Nwe-Ọha gude lwụ-gbua ndu Íjiputu, whẹ wata ọtsu Onye-Nwe-Ọha egvu. Whẹ kweta nkiya, bya ekweta nke onye ozhi iya, bụ Mósisu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index