Search form

Awụfu 15

Egvu, Mósisu gụru

1O noo ya, Mósisu yẹle ndu Ízurẹlu bya agụa egvu-a nụ Onye-Nwe-Ọha sụ:

“Mu l'a-gụ egvu nụ Onye-Nwe-Ọha

o noo nkele o goshiwaru l'ọ parụ ẹka.

Ịnya mẹe ndu l'agba iya nụ

b'ọ tụru chee l'eze-ẹnyimu.

2Ọo Onye-Nwe-Ọha bụ ọkpehu dụ mu nụ

bya abụru onye mu l'agụ-ku l'egvu.

Ọo yẹbedua bụ onye dzọfutaru mu nụ.

Ọo ya bụ Chileke mu, mu l'aja iya ajaja.

Ọo ya bụ Chileke nke nna mu, mu l'ekutse iya ekutse.

3Onye-Nwe-Ọha bụ ojọgu.

Ọo Onye-Nwe-Ọha bụ ẹwha iya.

4Ụgbo-ịnya Fero yẹle ndu ojọgu iya

b'o tụru chee l'eze-ẹnyimu.

Ndu kagezhia ree lẹ ndu ishi-ojọgu Fero

bẹ mini rigbushiru lẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe.

5Ogbu-mini bẹ rigbushiru whẹ nụ.

Whẹ bụru tụbukungu l'ọhu-mini g'ọo ẹwhuru.

6Ẹka-ụtara gụbe Onye-Nwe-Ọha

bẹ ọkpehu, dụ iya nụ dụ biribiri.

Ẹka-ụtara gụbe Onye-Nwe-Ọha

bẹ gweru ndu ọhogu ghu ryaaryaa.

7I gude ọdu-biribiri ghu ono, parụ ẹka

kwatsushia ndu l'etso ghu okfu.

Ị harụ oke ẹhu-eghughu ghu, l'enwu g'ọo ọku,

ọ bya atụko whẹ dzụa g'ọo ẹswa ọkponku.

8Ọo ume b'i zhiru,

eze-ẹnyimu kọo oguji.

Mini ono, l'asọ gborogboro kpụa orogbodo kfụru.

Ogbu-mini bya akpụkoo l'ime eze-ẹnyimu.

9Ndu ọhogu bẹ jarụ ọnu boo sụ:

‘Anyi l'a-chị whẹ ọso gude.

Anyi l'a-kwa iwhe whẹ l'ọkwata kee,

mee whẹ iwhe l'agụ anyi doberu whẹ nke ememe.

Anyi l'a-mịta ogu-ịgba anyi tụko whẹ gbushia.’

10Ọle ọo ume, ị tụru bẹ eze-ẹnyimu tụkoru whẹ rigbushia.

Whẹ tụshia l'eze-ẹnyimu g'ọo ọta-njele.

11?Ọo agwa ole l'atụru gụbe Onye-Nwe-Ọha?

?Ọo onye dụ g'ọo ghu?

G'ị dụ-be nsọ bẹ dụ biribiri.

G'ị dụ-be biribiri dụkwawho egvu.

Iimeshi iwhe dụ biribiri.

12Ẹka-ụtara ghu b'ị machịru,

mgboko tụko ndu ọhogu anyi lweshia.

13Ndu ị gbafụtaru bẹ l'ii-gude

n-yemobu ghu dua.

Ii-gude ọkpehu ghu durwua whẹ

ẹka ono, dụ nsọ ono, i bu.

14Ndu mba gẹ mba ha, nụru iya nụ bẹ egvu l'e-gudeshi.

Egvu l'e-gude ndu Fílistiya

15Meji l'a-tọfu ndu ishi, l'achị ndu Edọmu.

Ndu ishi Moabu bẹ ẹhu anmanma l'e-gude.

Ndu Kenanu eruhugee eruhu.

16Ọtsu egvu mẹe ẹhu-anmanma l'e-gude whẹ.

Ọo ọkpehu, dụ ghu l'ẹka-ụtara

bẹ l'ii-gude mee tẹ whẹ daa shịkfungu g'ọo ẹwhuru

jeye nteke ndu nke gụbe Onye-Nwe-Ọha l'a-wụghata;

mbụ ndu ị gbafụtaru l'ohu, whẹ shi bụru.

17Ii-dubata whẹ, gụ adzabẹ whẹ g'ọo oshi l'ugvu nkeghu;

mbụ l'ẹka ono, gụbe Onye-Nwe-Ọha họtaru

t'ọ bụru ibe ghu;

mbụ ụlo, dụ nsọ ọwhu i gude ẹka ghu tụa.

18Gụbe Onye-Nwe-Ọha l'a-bụru eze

gbururu jeye lẹ gbururu.”

19Nteke ịnya Fero mẹe ụgbo-ịnya iya mẹe ndu l'agba ịnya iya bahụru l'eze-ẹnyimu ono bẹ Onye-Nwe-Ọha meru mini ono, ọ sọ-kputa whẹ. Ọle ndu Ízurẹlu bẹ jeru ije l'alị ọkponku ghaa eze-ẹnyimu ono. 20O noo ya, Miriyamu, nwanyị, l'ekfuchiru Chileke, bụ nwune Érọnu pata nkwa, ụnwanyi l'owhu wụ-tsoru iya, akụ nkwa, ete egvu. 21Miriyamu l'agụru whẹ egvu ono asụje:

“Unu gụa egvu nụ Onye-Nwe-Ọha

o noo nkele o goshiwaru l'ọ parụ ẹka.

Ịnya yẹle ndu l'agba iya nụ

b'ọ tụru chee l'eze-ẹnyimu.”

Mini Mara mẹe Elimu

22Tọ dụ iya bụ, Mósisu dufuta ndu Ízurẹlu lẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe; dugburu whẹ jeye whẹ bahụ l'echi-ẹgu Shuru. Whẹ jee ije abalị ẹto l'echi-ẹgu ono, whẹ ta awhụ mini. 23Whẹ rwulewho Mara, whẹ ta adụ ike ngụa mini iya, o noo nkele mini ono l'atsọ ilu. O noo iwhe meru g'o gude a gụa ẹka ono Mara. 24Whẹ gụru áwhụ kpua Mósisu sụ: “?Ọo gụnu bẹ anyi l'a-ngụ?”

25Ọo ya bụ, Mósisu ryaku Onye-Nwe-Ọha. Onye-Nwe-Ọha goshi iya mkpirikpi oshi. O wota iya chee lẹ mini ono. Mini ono tsọlahaa ụtso mini.

Ọo l'ẹka ono bẹ Onye-Nwe-Ọha tọru whẹ ọkpa iwhe whẹ l'a-nọje eme, bya anụ whẹ nsọ iya. Ọ bụru l'ẹka ono b'ọ dataru whẹ. 26Onye-Nwe-Ọha sụru whẹ: “Ọ -bụru l'unu doru ẹnya ndo, ngabẹ nchị l'okfu mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu, unu l'eme iwhe kfụru nhamụnha l'ẹnya nkemu. Ọ -bụru l'unu l'angabẹ nchị l'iwhe iwu mu kfuru, eme iwhe ono, mu tọru ọkpa sụ t'unu meje; ọ tọ dụdu ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono, mu wokfutaru ndu Íjiputu, mu bya l'e-wokfuta unubẹdua. O noo nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye l'emeje t'unu mehu l'iwhe l'eme unu.”

27E megee, whẹ jerwua Elimu, ẹka ẹnya ọgba-mini iri l'ẹbo dụ; ọ dụ iya mbụ ukfu nkfụ ụkporo ugbo ẹto lẹ nkfụ iri. Whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa whẹ lẹ mgboro mini ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index