Search form

Awụfu 16

Mana mẹe ọkwa

1Ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha shi lẹ Elimu palihu ije whẹ, bya erwua l'echi-ẹgu Sinu, dụ lẹ mgbaku Elimu yẹle ugvu Sáyinayi g'ọnwa nke ẹbo dụ l'abalị iri l'ise; gẹ whẹ fụta-geleruwho l'alị Íjiputu. 2Gẹ ndu Ízurẹlu kpaawhuu tụkoru gụa áwhụ kpua Mósisu yẹle Érọnu l'echi-ẹgu ono 3sụ whẹ: “Ọ -bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha gude ẹka iya gbua anyi l'alị Íjiputu mẹ ya akakwaru anyi mma! Ẹka ono anyi shi anọ-whegejee ite-anụ mgburumgburu; anyi shi erije nri, ya eji anyi ẹwho. Obenu l'unu dufutaru anyi bya achịru wụshi l'echi-ẹgu l'ẹka-a t'unu kpọ-gbushia anyịbe igwe-ọha-a l'ẹgu.”

4Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Mu l'e-shi l'imigwe chịaru unu nri g'ọo mini. Ndu Ízurẹlu l'a-lụfutaje mbọkumboku bya ekpota gẹ whẹ l'e-ri lẹ mbọku. Mu l'e-shi ẹgube ono data whẹ, marụ mẹ whẹ l'e-kweta mejee iwhe iwu mu kfuru. 5O -rwulewho lẹ mbọku nke ishii, whẹ eshia nri ọwhu whẹ kpotaru. Mbọku ono bẹ whẹ l'e-kpota iya t'ọ ha g'ọo ọwhu whẹ l'ekpotajehawaa mbọku ọdo ugbo labọ.”

6Ọo ya bụ, Mósisu yẹle Érọnu sụ ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha: “Urwẹnyashi-a bẹ unu l'a-ma l'ọo Onye-Nwe-Ọha bụ onye dufutaru unu l'alị Íjiputu. 7O -rwua l'ụtsu bẹ unu l'a-whụ ọdu-biribiri Onye-Nwe-Ọha, o noo nkele ọ nụwaru áwhụ ono, unu l'agụ ekpu yẹbe Onye-Nwe-Ọha. ?Oo onye bẹ anyịbedua bụ, nke t'unu gụjeru anyi áwhụ?” 8Mósisu sụkwawho: “Unu l'a-ma ezhi-okfu ezhi-okfu l'ọo Onye-Nwe-Ọha b'ọ bụ. Nkele ọo-nụ unu anụ, unu l'a-ta l'urwẹnyashi-a mẹe nri, l'a-sụ unu eriri l'ụtsu, o noo nkele Onye-Nwe-Ọha bẹ nụwaru áwhụ ono unu gụru kpua ya. ?Oo onye bẹ anyi bụ? Áwhụ unu l'agụ ta abụkwa anyi bẹ unu l'agụ iya ekpu, ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ unu l'agụ iya ekpu.”

9Mósisu sụ Érọnu: “Sụ ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụko gẹ whẹ ha byakọta l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Nkele ọ nụwaru áwhụ, unu l'agụ.”

10Tọ dụ iya bụ, Érọnu gudekwadua iwhe ono l'ọnu ekfuru ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha, whẹ lee ẹnya l'ụzo echi-ẹgu whụ g'ọdu-biribiri Onye-Nwe-Ọha nwuru whoo l'urwukpu ono, kpụru orogbodo ono.

11Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 12“Mu nụwaru áwhụ ono, ndu Ízurẹlu l'agụ. Kfuru whẹ lẹ mu sụru l'o -rwulewho l'urwẹnyashi bẹ whẹ l'a-ta anụ. O -rwua l'ụtsu, e gude nri zụ-jia whẹ ẹwho. Ọo ya bụ nke ọwhu whẹ l'a-ma l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke whẹ.”

13O rwulewho l'urwẹnyashi ono, ọkwa bya atụko ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ kụru. A fụta-deshia l'ụtsu, iji dashịwaa l'ẹka ono, whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ ono mgburumgburu. 14Iji ono kohulewho l'alị; o nweru nwa iwhe ọbu, wụshiru l'alị l'echi-ẹgu ono, dụ-gee yẹriyeri, bya adụ g'ọo iji, oyi meru ọ kpụkoo akpụko. 15Ndu Ízurẹlu whụlewho iwhe ono, whẹ jịlahaa ibe whẹ sụ: “?Ọo gụnu dụ ẹgube-ẹ?” O noo nkele whẹ ta amahadụa iwhe ọbu.

Mósisu sụ whẹ: “Ọo nri, Onye-Nwe-Ọha nụru unu t'unu ria. 16Unu lee iwu, Onye-Nwe-Ọha tụru ndọwa: ‘Onyenọnu l'e-kpotaje ọwhu l'a-sụ iya eriri. Ndu, bu l'ụlo-ẹkwa unu bẹ unu l'e-kpotajeru ogbongu nnanụ nnanụ.’ ”

17Ndu Ízurẹlu mee g'e kfuru whẹ. O nweru ndu ọwhu kpotaru shii; o nweru ndu ọwhu kpotaru nwanshị. 18E megee, whẹ gbaa ya l'ogbongu; onye kpotaru shii te ekpotadu iya nke etsutsu iya; onye ọwhu kpotaru nwanshị, nkiya te epehukwanu. Onyenọnu bẹ kpotaleruwho ọwhu sụru iya eriri.

19Mósisu sụ whẹ: “Tọ bọ dụkwa onye l'e-dobe nkiya t'ọ fụta ụtsu.”

20Ọle o nweleru-a ndu ọwhu l'ẹte angabẹeru Mósisu nchị; whẹ hawhodo nkewhe dobe ọ fụta ụtsu. A fụta-deshia l'ụtsu, ikpiri-ẹhonwu jiwa iya ejiji; tẹmenu l'ooshikwawho nshi. Iwhe ono, whẹ meru ghua Mósisu maa.

21Ụtsu g'ụtsu ha, onyenọnu ekpota ọwhu l'a-sụ yẹle ndibe iya eriri. Anwụ chishidelewho ike, ndu ọwhu whọduru l'alị azashịhu. 22O rwua lẹ mbọku nke ishii, whẹ kpota ọwhu ha g'ọo ọwhu whẹ l'ekpotajehawaa ugbo labọ. Ogbongu labọ bẹ whẹ kpotaru onye lanụ. Ndu ishi ndu Ízurẹlu bya emee tẹ Mósisu marụ. 23Ọ sụ whẹ: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru l'iwu ndọwa: ‘Echile bụ Sabatụ; mbụ mbọku-ọtuta-ume, dụ nsọ nke Onye-Nwe-Ọha. Ọo ya bụ, unu ghee iwhe dụ unu nke egheghe, unu eshia iwhe dụ nke eshishi ntanụ. Ọwhu nmafụtaru nụ bẹ unu l'e-dobe jeye l'ụtsu.’ ”

24Whẹ dobe iya, ọ fụta ụtsu; ẹgube ono, Mósisu kfuru whẹ; t'o shi nshi; ikpiri-ẹhonwu ta ala iya. 25Mósisu sụ whẹ: “Unu ria ya ntanụ. O noo nkele ntanụ bụ mbọku-ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha; unu ta awhụdu nri l'ọma uwhu ntanụ. 26Nri ono bẹ unu l'e-kpotaje jeye abalị ishii, ọle mbọku nke ẹsaa bụ iya bụ mbọku-ọtuta-ume bẹ nri ono l'ẹte adụhedu.”

27Obenu l'o nweleru-a ndu tụgburu jeshia okpota nri ono lẹ mbọku nke ẹsaa ono, tọ dụ ọwhu whẹ whụru. 28Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “?Ọo nteke ole bẹ unu l'a-jịka-beru ome iwhe mu kfuru mẹe iwu mu? 29Nyatakwa l'ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ nụru unu mbọku-ọtuta-ume. Ọo ya meru g'o gude l'ọobuje o -rwua mbọku nke ishii, mu anụ unu nri, l'e-dzuru unu eriri abalị labọ. O -rwujee lẹ mbọku nke ẹsaa t'onyenọnu nọduje-zhiawho l'ẹka ọ nọ. Tọ bọ dụshi onye l'a-lụfuje alụfu.” 30Ọo ya bụ, ndu Ízurẹlu bya edzua ike lẹ mbọku nke ẹsaa ono.

31Ndu Ízurẹlu kuru ẹwha nri ono mana. Ọocha ụcha g'ọo akpụru koriyanda; ụtso iya dụ-zhiawho g'ọo ụtso ẹcha-mbeke, e gude mmanụ-ẹnwu mee. 32Mósisu sụ: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: ‘Unu kpota mana ono ogbongu lanụ doberu ọgbo ọwhu l'abya l'atatiwhu. Nke ọwhu whẹ l'a-whụ ọga nri, mu gude zụa unu l'echi-ẹgu; nteke mu dufutaru unu l'alị Íjiputu.’ ”

33Ọo ya bụ, Mósisu sụ Érọnu: “Wota ite kporu mana, jiru ogbongu lanụ wụru ye iya. Dobe iya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, t'ọ dụru ọgbo ọwhu l'abya l'atatiwhu.”

34Érọnu woru mana ono dobe l'atatiwhu igbe ono, e yeru ẹkwo iwu Onye-Nwe-Ọha nke ọwhu l'ee-dobe iya gẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru iya Mósisu. 35Ndu Ízurẹlu ria mana ono ụkporo awha ugbo labọ; jeye whẹ jerwua alị ẹka madzụ bu ebu. Mbụ lẹ whẹ riru mana ono jeye nteke whẹ rwuru l'oge alị Kenanu.

36Ogbongu lanụ bụ okere lanụ l'ụzo iri l'iwhe jiru efere nkwẹka.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index