Search form

Awụfu 17

Mini, shi l'ẹwhuru

1Ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha bya eshi l'echi-ẹgu Sinu palihu ije whẹ, whẹ shi l'ẹka ọwa-a; whẹ alụfu l'ẹka ọwhuu; ẹgube Onye-Nwe-Ọha kfuru whẹ iya. Whẹ je akpọbe ụlo-ẹkwa whẹ lẹ Refidimu. Mini whẹ l'a-ngụ ta adụ l'ẹka ono. 2Ọo ya bụ, whẹ tatso Mósisu okfu sụ iya: “Nụ anyi mini t'anyi ngụa!”

Mósisu sụ whẹ: “?Ndẹ-zhia g'o gude unu l'etso mu okfu? ?Ọo gụnu meru g'o gude unu l'adata Onye-Nwe-Ọha adata?”

3Obenu l'ẹgu mini l'agụshi ndu Ízurẹlu ike; whẹ l'agụ áwhụ ekpu Mósisu; sụ: “?Ọo gụnu meru iwhe i dufutaru anyi l'ụnwegirima anyi mẹe élwù anyi l'alị Íjiputu bya edobe t'ẹgu mini gbushia?”

4Ọo ya bụ, Mósisu ryaku Onye-Nwe-Ọha sụ: “?Ndẹe gẹ mu l'e-me ndu-a? Nkele whẹ l'abyaakwa mu ọtu ẹwhuru.”

5Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Vuta ụzo tẹ ndu Ízurẹlu l'etso ghu l'azụ. Harụ ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu duta; gụ ewota mgbọro ono, i chiru l'ẹnyimu Nayịlu gude jeshia. 6Sụa, mu l'a-kfụru ghu l'atatiwhu l'eli ẹwhuru Horẹbu. I -rwua ẹka ono gụ echia mgbọro ono l'ẹwhuru ono. Mini l'e-shi iya sọshia nke ọwhu ndu Ízurẹlu l'a-ngụ.” Mósisu mee ya ẹgube ono l'atatiwhu ndu bụ ọgurenya ndu Ízurẹlu ono. 7Ọ gụa ẹka ono Masa, gụkwaa ya whọ Meriba, o noo nkele ndu Ízurẹlu barụ mba, bya adata Onye-Nwe-Ọha sụ: “Onye-Nwe-Ọha, ?ọ nọ l'echilabọ anyi tọo tọ nọdu iya?”

G'e gude lwụ-gbua ndu Amalẹ́ku

8Ndu Amalẹ́ku bya etso ndu Ízurẹlu ọgu lẹ Refidimu. 9Mósisu sụ Jóshuwa: “Họta unwoke anyi t'unu je alụshi ndu Amalẹ́ku ọgu. Echile bẹ mu l'e-gude mgbọro Onye-Nwe-Ọha l'ẹka je akfụru l'eli ugvu.”

10Ọo ya bụ, Jóshuwa bya alwụshi ndu Amalẹ́ku ọgu, ẹgube ono, Mósisu kfuru iya. Ọwhube Mósisu mẹe Érọnu mẹe Họru nyihu je akfụru l'ọnunu swọngu-swọngu ugvu. 11O noo ya, l'ọobuje: Mósisu palia ẹka imeli, ndu Ízurẹlu awata alwụ-gbu. Nteke ọ pazetaru ẹka iya, ndu Amalẹ́ku awata alwụ-gbu. 12A nọnyaa, ẹka tsụa Mósisu mmẹe; whẹ pata ẹwhuru doberu iya; ọ nọdu anọdu. Érọnu yẹle Họru bya apalia ya ẹka imeli; onye lanụ nọdu iya l'ẹka-ụtara; onye ọwhu nọdu iya l'ẹka-ịcha. Ọo ya bụ, ẹka iya nọdulewho l'imeli g'ọ nọ iya jeye l'ẹnyanwu rịba l'ishi. 13Ọo ya bụ, Jóshuwa whẹ lwụ-gbua ndu Amalẹ́ku.

14Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Dee iwhe ono edede t'ọ bụru iwhe l'ee-gudeje anyata iya. Gụ emekwaawho tẹ Jóshuwa nụa lẹ mu l'e-me tẹ ndu Amalẹ́ku chịhu lẹ mgboko; t'a ba anyatajẹhe whẹ ọdo.”

15Mósisu bya atụa ẹnya-mgbẹja gụa ya Onye-Nwe-Ọha bụ iya l'emeje t'ẹka mu kangoo l'ọgu. 16Ọ sụ: “Iwhe meru iwhe mu gụberu iya ẹwha ono bụ l'a chiliru ẹka kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha l'oshi-eze iya. Onye-Nwe-Ọha l'a-nọ-zhiawho alwụshi ndu Amalẹ́ku ọgu, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index