Search form

Awụfu 18

Jeturo byakfutaru Mósisu

1Jeturo, bụ onye l'agwajẹru ndu Midiyanu iwhe bụkwaruwho nna nyee Mósisu, bya anụkota-gezhia iwhe lile, Chileke meshiru Mósisu mẹe iwhe lile o meshiru ndu Ízurẹlu, bụ ndu nkiya, bya anụkwaawho gẹ Onye-Nwe-Ọha gude dufuta ndu Ízurẹlu l'alị Íjiputu.

2Gẹ Mósisu duru nyee ya, bụ Zipora t'o je anọta l'ibe nna nyee ya, bụ Jeturo, bẹ Jeturo nabatarụ nyee Mósisu ono, 3yẹle ụnwegirima iya unwoke labọ. Onye lanụ bẹ ẹwha iya bụ Gẹshomu nkele Mósisu bẹ sụru: “Mu bụ onye lwarụ alwalwa l'alị ndu ọha ọdo.” 4Ẹwha onye ọwhu bụru Eliyéza nkele ọ sụru: “Ọo Chileke nke nna mu bụ onye yeru mu ẹka; nafụta mu tẹ Fero be egbugbu mu.”

5O noo ya, Jeturo, bụ nna nyee Mósisu duru ụnwu Mósisu mẹe nyee ya ono byakfuta Mósisu l'echi-ẹgu l'ẹka ọ kpọberu ụlo-ẹkwa l'ugvu Chileke. 6Jeturo bẹ zhihawaru nzhi t'e zhia Mósisu sụ iya: “Mụbe Jeturo, bụ nna nyee ghu bẹ l'abyakwa nkeghu. Mu lẹ nyee ghu mẹe ụnwegirima ghu lịkwa abya.”

7Ọo ya bụ, Mósisu lụfu je agbata nna nyee ya ono ndzuta; bya ewhuzetaru iya ishi l'alị, tsutsua ya ọnu. Whẹ kelegee, whẹ bahụ l'ụlo-ẹkwa Mósisu. 8Mósisu kọkotaru nna nyee ya ono iwhe lile Onye-Nwe-Ọha meru Fero mẹe ndu Íjiputu l'okfu ẹhu ndu Ízurẹlu; bya akọkwaaru iya whọ iwhe-ọtsulanu, whẹ jekotaru l'ụzo mẹe gẹ Onye-Nwe-Ọha gude nafụta whẹ.

9Ẹhu tsọo Jeturo ụtso g'ọ nụru iwhe-ọma ono, Onye-Nwe-Ọha mekotaru ndu Ízurẹlu, shi nno dzọfuta whẹ l'ẹka ndu Íjiputu. 10Ọ sụ: “T'ajaja bụru nke Onye-Nwe-Ọha, bụ onye nafụtaru unu l'ẹka ndu Íjiputu mẹe l'ẹka Fero, mbụ onye nafụtaru ndu Ízurẹlu l'ẹka ndu Íjiputu. 11Ntaa bẹ mu mawarụ lẹ Onye-Nwe-Ọha bẹ kakọta ọgvu lile ike. O noo nkele ọo ndu ono, meru ndu Ízurẹlu eriri b'o meru iwhe ono.” 12Tọ dụ iya bụ, Jeturo, bụ nna nyee Mósisu bya agbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku; gbaarụ iya ẹja ọdo, dụ-gee iche iche. Érọnu yẹle ndu bụ ọgurenya ndu Ízurẹlu bya tẹ whẹ lẹ nna nyee Mósisu tụko ẹka nri l'atatiwhu Chileke.

Aahọta ndu l'e-kpeshijeru ndu Ízurẹlu okfu

13O rwua echile iya; Mósisu je anọdu l'oshi iya; ekperu ndu Ízurẹlu ikpe. Ndu Ízurẹlu shi l'ụtsu dọ-whee ya mgburumgburu jeye l'urwẹnyashi. 14Nna nyee Mósisu whụlewho iwhe Mósisu l'emeru ndu Ízurẹlu; ọ sụ iya: “?Ọo gụnu bẹ l'iimeru ndu Ízurẹlu ẹgube ono? ?Ọo gụnu meru g'o gude ọ bụru ghu bẹ l'ekperu whẹ ikpe nwẹkinyi ghu; whẹ shi l'ụtsu dọ-whee ghu mgburumgburu jeye l'urwẹnyashi?”

15Mósisu sụ iya: “Iwhe meru iya nụ bụ lẹ whẹ l'abyajẹ bya akpata mu ishi iwhe bụ uche Onye-Nwe-Ọha. 16L'ọobuje okfu daarụ whẹ, whẹ ewotaru mu iya; mu edoshiaru whẹ iya; karụ whẹ iwhe Onye-Nwe-Ọha tọru ọkpa iya sụ t'e tsoje mẹe iwhe iwu iya kfuru.”

17Nna nyee Mósisu ono sụ iya: “Iwhe l'iime ta adụdu ree. 18Ọo egbugbu bẹ gụbedua mẹe ndu ono, l'awụ-kfutaje ghu nụ l'egbu onwunu. Ozhi ono kariru ghu ẹka; ọ tọ bụdu ozhi l'ịi-dụ ike jekota nwẹkinyi ghu. 19Ngabẹ nchị tẹ mu kpọ-zhiaru ghu ụzo gẹ l'ii-me iya. Tẹ Chileke swikwaru ghu ọkpobe eswiru. Ọo gụbedua l'a-nọ-chita ẹnya ndu Ízurẹlu l'atatiwhu Chileke nke ọwhu l'ii-wotaje iwhe l'adarụ whẹ nụ dooru Chileke. 20Gụ ezhia whẹ iwhe bụ nsọ Onye-Nwe-Ọha mẹe iwu iya; goshi whẹ ụzo, whẹ l'e-tso mẹe iwhe gbarụ whẹ nụ l'ememe. 21Iwhe ọdo bụ tẹ g'i shi l'ime ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha họta ndu ike dụ; mbụ ndu l'atsụ egvu Chileke, bụ ndu e gude ire whẹ ẹka; bya abụru ndu l'ẹte erije n-wọlazu. Họta whẹ tẹ whẹ bụru ndu ishi ụnu madzụ ugbo labọ l'ụkporo iri mẹe ndu ishi ụmadzu ụkporo ugbo ise mẹe ndu ishi ụmadzu ụkporo labọ l'iri mẹe ndu ishi ụmadzu iri. 22Họta whẹ tẹ whẹ kpeshijeru ndu Ízurẹlu okfu nteke nteke. Ọle tẹ whẹ wotajeru ghu okfu ọwhu shihuru ike t'i kpeshia. Whẹ ekpeshije okfu ọwhu ka nwa lwaalwaa l'onwowhe. Ọo ya bụ ndụge ivu ọbu aka ghu ọgba-whe ẹka; eshi-ọwhu gụ lẹ whẹ tụkowaru evu iya. 23I -mee ya nno, ọ -bụru uche Chileke, bẹ l'ịi-dụkwa-a ike vua ivu ẹrwa ono; tẹmenu ndu-a alashia ibe whẹ l'ẹhu guu.”

24Mósisu ngabẹru nna nyee ya ono nchị l'olu, mekotagezhia iwhe lile o kfuru iya. 25Mósisu bya ahọta ndu ọkpehu dụ l'echilabọ Ízurẹlu l'owhu; mee whẹ ishi ndu Ízurẹlu. Whẹ bụru ndu ishi, l'achị ụnu ụmadzu ugbo labọ l'ụkporo iri mẹe ndu ishi, l'achị ụmadzu ụkporo ugbo ise mẹe ndu ishi, l'achị ụmadzu ụkporo labọ l'iri mẹe ndu ishi, l'achị ụmadzu iri. 26Whẹ l'anọje ekpeshiru ndu Ízurẹlu okfu ntekenteke. Okfu, shihuru ike bẹ whẹ l'ewotajeru Mósisu t'o kpeshia. Okfu ọwhu ka nwa lwaalwaa; whẹ ekpeshia ya l'onwowhe.

27O noo ya, Mósisu bya ahaa nna nyee ya, ọ lashia alị whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index