Search form

Awụfu 19

Ugvu Sáyinayi

1Ọ bụru mbọku, kwe ndu Ízurẹlu ọnwa ẹto nkeshi whẹ fụta-geeru l'alị Íjiputu, mbọku ono gẹdegede bẹ whẹ byarwuru echi-ẹgu Sáyinayi. 2Nteke ndu Ízurẹlu shi lẹ Refidimu tụgburu, bya erwua echi-ẹgu Sáyinayi ono, bẹ whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ l'echi-ẹgu l'ẹka ono. Ọ bụru l'ọkpa ugvu ono bẹ whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ ono.

3Mósisu nyihu eli ugvu ono jekfu Chileke. Onye-Nwe-Ọha shi l'ugvu ono gbakushi iya oku sụ: “Ọ waa iwhe l'ii-kfuru ọnu-ụlo Jékọpu ndọwa, mbụ l'ọ waa iwhe l'ii-kfuru ndu Ízurẹlu: 4‘Unubẹdua l'ime onwunu bẹ whụwaru iwhe mu meru ndu Íjiputu mẹe gẹ mu gude hee unu g'ọo ugo, he nwa iya, hekfuta onwomu. 5Ọo ya bụ, ọ -bụru l'unu l'a-nụjeru mu okfu; edobe ọgbandzu mu bẹ unu l'a-bụ ndu mu nwe enwe, gbarụ iche l'echilabọ mba gẹ mba ha. A makwarụ-a lẹ mgboko l'owhu bẹ bụ mu nwe iya, 6ọle unubẹdua l'a-bụru mu alị-eze ndu l'agbajẹru mu ẹja, unu abụru mu mba, dụ nsọ.’ O noo iwhe l'ii-kfuru ndu Ízurẹlu ndono.”

7Ọo ya bụ, Mósisu bya alawhu azụ; bya ekukoo ndu bụ ọgurenya ndu Ízurẹlu, bya atụko iwhe lile ono, Onye-Nwe-Ọha zhiru iya t'o kfua ono kfukotaru whẹ. 8Ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha zụa mgbede sụ: “Iwhe lile Onye-Nwe-Ọha kfuru bẹ anyi l'e-mekotagezhia.” Ọo ya bụ, Mósisu je akọoru Onye-Nwe-Ọha ọnu, ndu Ízurẹlu yeru.

9Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Mu l'a-nọdu l'urwukpu, l'eji kpaaluu byakfuta ghu nke ọwhu ndu Ízurẹlu l'a-nụ gẹ mu l'ekfu eyeru ghu, whẹ akpọru obu yeru ghu jeyewaroya.”

Ọo ya bụ, Mósisu bya akọoru Onye-Nwe-Ọha ọnu, whẹ yeru.

Odobe ndu Ízurẹlu nsọ

10Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Jekfu ndu Ízurẹlu je egude ntanụ yẹle echile doo whẹ nsọ. Gụ asụ whẹ tẹ whẹ saa uwe whẹ asa. 11O -bedeshia mbọku nke ẹto iya, tẹ whẹ kwakọbe-gewaa; nkele ọo mbọku nke ẹto iya ono bẹ Onye-Nwe-Ọha l'e-nyizeta bya anọdu l'eli ugvu Sáyinayi, ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha awhụkota iya. 12Ii-mee t'oge kpaarụ whẹ lẹ ugvu ono mgburumgburu. Gụ asụ whẹ: ‘Unu kwabẹkwaru onwunu ẹnya t'ọkpa unu ba atụ lẹ mgboro ugvu ono; ọwhu l'eewhoro l'unu nyihuru iya enyihu. Onye ẹhu iya chiru l'ugvu ono bẹ l'ee-gbu egbu. 13Onye ọbu bẹ l'aa-tugbu l'ẹwhuru m'ọ bụ gbagbua ya l'akfụ; e te edenyikwa iya ẹka. M'ọ -bụ madzụ m'ọ bụ anụ; t'e be edobekwa iya ndzụ.’ Nteke whẹ l'e-bebe jekube ugvu ono bụ m'e gbulewho opu.”

14Tọ dụ iya bụ, Mósisu shi l'eli ugvu ono nyizeta byakfutashia ndu Ízurẹlu. O dobe whẹ nsọ nke ọwhu whẹ l'a-dụru Chileke nsọ; whẹ sashịa uwe whẹ. 15Mósisu sụ whẹ: “O -rwudeshia mbọku nke ẹto iya t'unu kwakọbe-gekwaa onwunu. Unu be ejekfukwa nwanyị azẹe.”

Mósisu l'enyikfu Chileke l'ugvu Sáyinayi

16O belewho l'ụtsu mbọku nke ẹto ono; egbe-igwe wata adada; ebemu l'awa whoowhoo; urwukpu, l'eji kpaaluu sọ-kputa eli ugvu ono. Opu, ụda iya ha shii l'ada nke ọwhu bụ lẹ ndu Ízurẹlu, nọ l'ụlo-ẹkwa whẹ bẹ ẹhu nmakọtaru anma. 17Mósisu dufuta whẹ l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa whẹ tẹ whẹ jekfu Chileke. Whẹ je akfụru l'ọkpa ugvu ono. 18Ẹnwuru-ọku rwachikota ugvu Sáyinayi ono, o noo nkele Onye-Nwe-Ọha gude ọku nyizeta bya anọdu l'ugvu ono. Ẹnwuru-ọku ono l'akpụ-zhiawho tụtutu g'ọo ẹka a kpọberu ọku icheku. Ugvu ono l'owhu l'anma jijiji; anmashi iya ike. 19G'ụda opu ono l'adalẹwho adashị ike bẹ Mósisu kfuru okfu; a nụa olu Chileke ẹka l'ookfu eyeru Mósisu.

20O noo ya, Onye-Nwe-Ọha nyizeta bya anọdu l'eli ugvu Sáyinayi ono, mbụ l'ọnunu swọngu-swọngu ugvu ono. Ọo ya bụ, Chileke kua Mósisu t'o nyikfuta iya l'eli ugvu ono. Mósisu nyihu eli ugvu ono. 21Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Nyizeta l'alị je anmaarụ ndu Ízurẹlu ọkwa tẹ whẹ haa ọkpa-whe ụzo gẹ whẹ l'e-shi whụa Onye-Nwe-Ọha; ọdua bẹ igweligwe l'ime whẹ l'a-bụkwaru kpurupyata. 22Mẹ-gezhia ndu ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, bụ ndu l'eme tẹ whẹ byakụbe mụbe Onye-Nwe-Ọha ntse; tẹ whẹ dobekota onwowhe nsọ nke ọwhu whẹ l'a-dụru mu nsọ; ọdua bẹ mu l'a-gwakwa whẹ ọchi.”

23Mósisu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Ndu Ízurẹlu te enyikotakwa eli ugvu Sáyinayi, o noo nkele ị tụru iya anyi l'iwu sụ: ‘T'oge kpaarụ anyi lẹ ugvu ono mgburumgburu mẹe t'anyi dobe iya nsọ.’ ”

24Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Nyizeta l'alị je eduta Érọnu tẹ gụ l'iya lịru nyikota l'eli ugvu-a. Ọle be ekwekwa tẹ ndu ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke mẹe ndu Ízurẹlu ọdo kpọghata nyikfuta mụbe Onye-Nwe-Ọha; ọdua bẹ mu l'a-gwakwa whẹ ọchi.”

25Ọo ya bụ, Mósisu nyizeta je ekfuaru ndu Ízurẹlu iwhe Onye-Nwe-Ọha kfuru whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index