Search form

Awụfu 2

A nwụru Mósisu

1O noo ya, nwoke ọbu, shi l'ọzo-ụlo Lívayi bya eje alụa nwanyị, shikwawho l'ọzo-ụlo Lívayi. 2Nwanyị ono tsụta ime; nwụa nwa nwoke. Nteke ọ whụru lẹ nwata ono bẹ l'amanụka ụma; o hee ya l'edomi ọnwa ẹto. 3A nọnyaa; t'ọ dụhe ike domikota iya. O gbuta èjì gude kpaarụ iya nkata; bya echia ya ụrwa mbekee. O kuru nwata ono ye l'ime nkata ono pata je edobe l'agụga ẹnyimu Nayịlu l'ẹka èjì zeru. 4Nwune iya nwanyị je akfụru otẹnya t'ọ marụ iwhe l'e-me nwata ono.

5Tọ dụ iya bụ, nwa Fero nke nwanyị jee ọghu ẹhu l'ẹnyimu Nayịlu ono. Yẹle ụnwumgboko, l'ejeru iya ozhi lịru eje l'agụga ẹnyimu ono. Ọ whụa nkata ono g'ọ dụ l'ime èjì ono, o zhia nwamgbọko, bụ ohu iya t'o je apataadaru iye ya. 6O kpuhaa ya; bya awhụa nwata ono. Nwata ono l'arya ẹkwa; imiko iya dụ iya. Ọ sụ: “Ọ kwa nwatibe onye Híburu bẹ dụ ẹgube-ẹ.”

7Nwune nwata ono nke nwanyị sụ nwatibe Fero ono: “?Ọo tẹ mu je ekuaru ghu nwanyị Híburu, l'e-heru ghu nwata ono?”

8Ọ sụ iya ngwa jenu. Nwamgbọko ono tụgbua je ekua ne nwata ono. 9Nwada Fero sụ ne nwata ono t'o kuta nwata ono je ehefutaru iya, tẹ ya kfụa ya ụgwo. O noo ya, nwanyị ono bya ekuta nwata ono je awata ehehe. 10Nwata ono vutalewho, o duta iya dulahuru nwatibe Fero ono, ọ bụru nwa iya. Ọ gụa ya Mósisu nkele ọ sụru l'ọo nwata, ya gụtaru lẹ mini.

Mósisu gbarụ laa alị ndu Midiyanu

11O noo ya, o rwua ujiku lanụ gẹ Mósisu vutawaru; o jeshia tẹ ya whụ ndu nkiya l'ẹka ono, whẹ l'eje ozhi mkpọnwuru ono. Ọ whụa onye Íjiputu gẹ l'oochi onye Híburu, bụ onye lanụ lẹ ndu nkiya iwhe. 12Ọ bya achịkaa ẹnya, chịkaa ẹnya, tọ dụ onye ọ whụru, o gbua onye Íjiputu ono gude ẹja kpochia ya. 13O rwua echile iya; ọ tụgbukwaru ọdo lụfu je awhụa ndu Híburu labọ l'ẹka whẹ l'alwụ ọgu. Ọ sụ onye ọwhu bụ iya l'achọ okfu: “?Ọo gụnu meru l'iichi onye Híburu ibe ghu iwhe?”

14Onye ono sụ iya: “?Oo onye meru ghu onye ishi anyi mẹe onye ikpe anyi? ?Iimewaa t'i gbua mu g'i gburu onye Íjiputu whọ?” Tọ dụ iya bụ, Mósisu wata ọtsu egvu, ọ rịa sụ: “Iwhe ono, mu meru b'a makọtawaru nụ-ee.”

15Fero nụlewho iwhe ono, ọ chọkashide ụzo, l'oo-shi gbua Mósisu. Ọle Mósisu bẹ gbarụ ọso l'ibe Fero gbarụ lashia alị ndu Midiyanu tẹ ya je eburu. O rwua je anọdu anọdu l'agụga wẹlu. 16O noo ya, onye l'agwarụ ndu Midiyanu iwhe nweru ụnwumgboko ẹsaa. Whẹ bya lẹ wẹlu ono tẹ whẹ kuta mini ye l'iwhe l'eeyejeru anụ mini t'atụru nna whẹ ngụa. 17O nweru ndu ọdo, l'eche atụru, byarụ bya achịfu whẹ. O noo ya, Mósisu gbalihu yetaru whẹ ẹka, kuta mini doberu atụru whẹ.

18Nteke ụnwumgboko ono lwakfuru nna whẹ, bụ Ruwẹlu, ọ sụ whẹ: “?Ọ waa unu lwarụ ẹgwegwa ntanụ?”

19Whẹ sụ iya l'o nweru nwoke Íjiputu, nafụtaru whẹ l'ẹka ndu ọdo, l'eche atụru, bya esetakwawho mini doberu atụru whẹ, ọ ngụa.

20Ọ sụ ụnwada iya ono: “?Ndẹe nwoke ọbu? ?Ọo gụnu meru g'o gude unu parụ iya haa? Unu je ekua ya t'ọ bya eria nri.”

21Mósisu kweta lẹ yẹle nwoke ono l'e-buru. Nwoke ono kuta nwa iya nwanyị, bụ Zipora kee Mósisu, ọ lụlahaa. 22Zipora bya eyeru iya nwa nwoke. Mósisu gụa ya Gẹshomu nkele Mósisu bẹ sụru: “Mu bụ nlwamụnlwa l'alị ndu ọha ọdo.”

23A nọnyalewho, eze ndu Íjiputu nwụhu. Ndu Ízurẹlu wata ọtsu ude, echi mkpu, arya t'e yeru whẹ ẹka l'iwhe ẹhuka, whẹ l'eje lẹ nwohuta ono, whẹ bụ. Ẹkwa ono, whẹ l'arya bya erwua Chileke nchị. 24Chileke nụa ude ono, whẹ l'atsụ; ọ nyata ọgbandzu yẹle Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Jékọpu gbarụ. 25Chileke bya aghaa ẹnya; lee ndu Ízurẹlu; ọ rịlahaa ọriri ẹhu whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index