Search form

Awụfu 20

Iwu iri, shi l'ẹka Chileke

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfua okfu lile-e sụ:

2“Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu, mbụ onye ono, dufutaru unu l'alị Íjiputu; l'alị ẹka ono, unu shi bụru ohu.

3“Tọ bọ dụkwa iwhe ọdo, unu l'a-bajẹru ẹja, gbahaa mụbe Chileke kpụ.

4“Unu be emetakwaru onwunu ntẹkpe e meru, ọ dụ g'ọo iwhe nọ l'imigwe m'ọ bụ iwhe nọ lẹ mgboko m'ọ bụ iwhe nọ lẹ mini-ime-alị. 5Unu be ebujekwaru whẹ iwhu l'alị m'ọ bụ baarụ whẹ ẹja. O noo nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l'ekoje okoowhoo. Mu l'ahụ̀je ndu kpọru mu ashị àhụ̀hù iwhe dụ ẹji, whẹ meru mu; kwobe iya hụ̀a ụnwu whẹ mẹe ụnwu nwanwa whẹ mẹe ụnwu nwanwa-nwanwa whẹ àhụ̀hù. 6Obenu l'iwhe bụ ndu yeru mu obu; eme iwhe iwu mu kfuru bẹ mu l'emeje tẹ n-yemobu mu bụru o-je-lẹ-nwanwa l'ẹhu whẹ.

7“Unu be ekujekwa ẹwha mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l'ụzo, l'akfụaru nhamụnha. Nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha ta abyakwa l'a-ha ndu l'ekuje ẹwha mu l'ụzo, l'akfụaru nhamụnha tẹ mu ba anụ whẹ awhụ.

8“Unu nyatajẹkwa mee mbọku Sabatụ bụ iya bụ mbọku-ọtuta-ume t'ọ dụ nsọ. 9Ọo abalị ishii bẹ unu l'e-seje anya, gude jekota ozhi unu. 10Ọle mbọku nke ẹsaa, bụ mbọku-ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu. Tọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-jeje mbọku ono. Unu be ekwejekwa t'ụnwu unu mẹe ndu unu gbarụ ohu mẹe élwù unu mẹe ndu lwarụ alwa, bu lẹ mkpụkpu unu; jee ozhi mbọku ono. 11O noo nkele ọo abalị ishii bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha meru igwe, mee mgboko yẹle eze-ẹnyimu mẹe iwhe lile, dụkota iya nụ. O belewho lẹ mbọku nke ẹsaa ya, mu tụta ume. Ọ bụru iwhe ono meru g'o gude mụbe Onye-Nwe-Ọha gọru ọnu-ọma nụ mbọku-ọtuta-ume ono; bya emee ya; ọ dụ nsọ.

12“Unu kwabẹje ne lẹ nna, nwụru unu ugvu. Ọo ya bụ, nke ọwhu ndzụ unu l'a-dụ ogologo l'alị ono, Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l'abya unu anụnu.

13“Unu be egbujekwa ọchi.

14“Unu be erikwa ogori.

15“Unu be ezhijekwa oshi.

16“Unu ba atukobejekwa madzụ ibe unu iwhe l'oomee.

17“T'ụlo madzụ ibe unu mẹe nyee ya mẹe ohu, ọ gbatarụ agbata mẹe élwù iya mẹe iwhe o nwe enwe g'ọ ha ba adụjekwa unu nke t'a sụ l'ọo unu nwe iya.”

18O noo ya, ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha whụlewho g'egbe-igwe ono l'ada mẹe g'ebemu ono l'awa whoowhoo, whẹ nụkwaawho ụda opu ono, bya awhụ g'ugvu ono l'akpụshi ẹnwuru ọku, ẹhu wata whẹ anmanma l'ẹka whẹ l'atsụ egvu. Whẹ je akfụru otẹnya, 19sụ Mósisu: “Kfujeru yeru anyi gụbedua; l'anyi l'a-ngabẹe nchị. Ọle tẹ Chileke be ekfukwa yeru anyi l'onwiya; a nọnyaa anyi nwụshihu.”

20Mósisu sụ ndu Ízurẹlu: “Unu ba atsụshi egvu. O noo nkele Chileke bẹ byarụ t'ọ data unu nke ọwhu unu l'a-nọje atsụ Chileke egvu haa ome iwhe-dụ-ẹji.”

21Ndu Ízurẹlu je akfụru otẹnya; ọwhube Mósisu jeshia lẹ mgboro ẹka ono, gbarụ tsụrikiti ono, bụ ẹka Chileke nọ.

Ọtu ẹnya-mgbẹja Onye-Nwe-Ọha

22Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ọ waa iwhe l'ii-kfuru ndu Ízurẹlu ndọwa: Unubẹdua l'onwunu whụwaru gẹ mu shi l'imigwe kfuru yeru unu. 23T'ọ bọ dụkwa agwa, unu l'e-meta swikube mu. Unu be egudekwa mkpọla-ọcha, ọdua l'ọo mkpọla-ododo meta agwa doberu onwunu.

24“Unu gudeje ẹja, shi l'alị tụaru mu ẹnya-mgbẹja, unu egbujeeru mu atụru l'eli iya mẹe eghu mẹe eswi, gude gbaarụ mu ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe ẹja ẹhu-guu. Ẹka lile, mu meru t'a nyatajẹ ẹwha mu bẹ mu l'a-byakfutaje unu bya agọru ọnu-ọma nụ unu. 25Ọ -bụru l'unu gude ẹwhuru atụru mu ẹnya-mgbẹja, unu be egudekwa ẹwhuru, a waru awa tụa ya. O noo nkele unu -tsua ya ọngu bẹ unu merwuwaru iya. 26Unu ba atụjekwa ẹnya-mgbẹja ono t'ọ ha l'eli; unu be eyekwa iya iwhe l'aa-gbakojeru agbakoru enyihuje iya enyihu; a nọnyaa, unu ghebe onwunu ọnu l'ẹnya-mgbẹja ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index