Search form

Awụfu 21

Ndu Híburu, a gbarụ ohu

1“Ọ waa bụ iwhe l'ịi-tọru whẹ ọkpa iya tẹ whẹ meje:

2“Ọ -bụru l'ị gbarụ onye Híburu ohu, iwhe l'oo-jeru ghu ozhi bụ awha ishii. O -belewho lẹ nke ẹsaa, ya enweru onwiya; ya adụ ụgwo, l'aa-kfụ l'ishi iya. 3Ọ -bụru l'ọ byarụ ibe ghu nkụnyi iya; ya alashia nkụnyi iya. Ọ -bụru l'ọolu nwanyị nteke ọ byarụ, nyee ya etsoru iya lashia. 4Ọ -bụru lẹ nna-iya-ukfu lụru iya nwanyị, ọ nwụtaru iya ụnwegirima, nyee ya ono yẹle ụnwegirima iya ono l'a-tụko bụru nke nna-iya-ukfu ono. Nwoke ono agbarụ ẹka lashia nwẹkiya.

5“Ọle ọ -bụru l'ohu ono bẹ kfujaru iya ekfuja sụ lẹ ya yeru nna-iya-ukfu obu, ye nwanyị, ono, l'ọolu obu mẹe ụnwegirima iya, ya ta achọ tẹ ya lashia je enweru onwiya, 6t'onye nna-iya-ukfu duta iya je l'iwhu ndu ikpe. Ya eduru iya je l'ọnu-mgbo m'ọ bụ l'ọkpa-mgbo gude aga kpofua ya nchị. Ya abụru ohu iya jeye gẹ l'ọo-nọ-beru.

7“Ọ -bụru lẹ nwoke bẹ reru nwa iya nwanyị t'ọ bụru ohu, ta aba ahakwa iya t'ọ lashia gẹ l'aahajẹ ndu ọwhu bụ ohu l'unwoke whẹ alashia. 8Ọ -bụru l'e reru iya onye l'arị lẹ ya l'alụ iya, a nọnyaa t'ọ dụhe iya ree t'ọ hakwaa t'a gbata nwamgbọko ono agbata. Ọ tọ gbakwa tẹ nna-iya-ukfu ono ree ya ndu ọha-ọdo nkele o to meduru ohu iya ono iwhe o kweru iya l'ụkwa. 9Ọ -bụru l'ọo nwa iya nwoke b'ọ gbarụ iya doberu, t'o mejekwa nwamgbọko ono g'ọ bụ nwa iya nwanyị. 10Ọ -bụru lẹ nwoke ono bẹ lụru nwanyị ọdo, t'ọ nụjekwa nyee ya nke mbụ nri, nmajẹeru iya ẹkwa, nụkwa iya whọ ọnodu, rwuberu iya nụ g'ọo nyee ya; t'ọ bọ dụkwa iwhe ono dụ ọwhu l'ọo-tugbe ẹka ememe. 11Ọ -bụru l'o too meduru iya ụzo iwhe ẹto ono, tẹ nwanyị ono lụfu, ọle tọ bọ dụkwa m'ọo afụ, l'aa-kfụ nwoke ono.

Omeka onye ọdo iwhe

12“Onye chiru madzụ iwhe chigbua ya, t'ọ lakwaa l'ọchi, o gburu. 13Ọle ọ -bụru l'ọ tọ kwabẹdu ẹnya chigbua ya; ọ -bụru l'ọo Chileke bẹ harụ iya t'ọ nwụa nno, b'o nweru ẹka mu l'e-goshi unu, onye ọbu l'a-gbarụ lashia. 14Ọle ọ -bụru lẹ madzụ kwabẹru ẹnya gude ẹregede, gbua madzụ ibe iya, unu kpụta onye ọbu kpụfu l'ẹnya-mgbẹja Chileke, je egbua ya l'ẹka ọdo.

15“Onye chiru nna iya, ọdua l'ọo ne iya iwhe bẹ l'ee-gbu egbu.

16“Onye patarụ madzụ ibe iya je eree m'ọ bụ l'ọ nọkwadu iya l'ẹka nteke e guderu iya, t'e gbua onye ọbu egbu meru nno egbu.

17“Onye whuru nna iya, ọdua l'ọo ne iya iwhu bẹ l'ee-gbu egbu.

18“Ọ -bụru l'unwoke labọ bẹ okfu l'adarụ, onye lanụ tụa onye ọwhuu ẹwhuru m'ọ bụ kfụkfube ẹka tsua ya, onye ọbu ta anwụhu; ọ bụru l'o meru; ọ zẹeru iya azẹe, t'ọ bọ dụkwa iwhe l'ee-me onye ono, merwuru iya ẹhu ono; 19m'ọ -bụru l'onye ọbu bẹ megeeru gbalihu, l'ọoduje ike gude mkpụru ejewhe l'etezhi. Ọle onye ono, merwuru iya ẹhu ono l'a-kfụkwanu iya ụgwo azẹe ono, o shi zẹta nke mmaanụ, ya aghakwaa ya whọ jeye nteke l'ọo-kagezhia mma ree.

20“Ọ -bụru l'o nweru onye chiru ohu iya iwhe, ohu iya nke nwoke m'ọ bụ nke nwanyị, ohu ọbu shi l'iwhe ono e chiru iya nwụhu, t'a nụkwaa onye ọbu, chigburu iya nụ awhụ. 21Ọle ọ -bụru l'a nọru abalị labọ eje lẹ nke ẹto, ohu ono bya agbakerehu, t'ọ bọ dụkwa iwhe l'ee-me onye ono, chiru iya iwhe ono, eshi-ọwhu ohu ono bụ ẹku iya.

22“Ọ -bụru l'o nweru unwoke, l'alwụ ọgu, whẹ meka nwanyị, dụ ime iwhe, mee nke ọwhu ẹwho lụfuru iya, to nwe ẹka ọdo, a kwatarụ meka iya iwhe; t'e retakwa onye ọbu mekaru iya iwhe ọbu nre, ẹgube dụ ji nwanyị ọbu ree mẹe gẹ ndu ikpe kpetaru. 23Nteke bụ l'e mekaru iya iwhe ọbu shii, ọo ya bụ; tẹ ndzụ laarụ ndzụ. 24O -mee; ẹnya pyahụ iya, t'e mekwawho t'ẹnya pyahụlata onye meru iya nụ. Nteke bụ l'o chikwofuru iya eze; t'e chikwofulatakwa iya eze nkiya. Nteke bụ l'ọo ẹka b'o chikworu iya, t'e chikwolatakwa iya ụgwo iya. Ọ -bụru ọkpa b'o chijiru iya, t'e chijilatakwa onye ọbu ụgwo iya. 25Ọ -bụru ọku b'ọ hụru iya, t'a hụlatakwa iya. Nteke bụ l'o mefuru iya ọnya l'ẹhu, t'e melatakwa iya whọ ụgwo iya. Ọ -bụru l'ọo mkpukpu-mmee b'o tsuru ye iya l'ẹhu; t'e tsukwaruwho mkpukpu-mmee ye iya l'ẹhu nkiya.

26“Ọ -bụru l'o nweru onye chiru ohu iya iwhe l'ẹnya nke ọwhu bụ l'o chipyaru iya ẹnya lanụ, t'onye ọbu hakwaa ohu iya ono t'ọ lashia je enweru onwiya l'ụgwo ẹnya ono, o chipyaru iya. 27Ọ -bụru l'o chikwofuru ohu iya ono eze lanụ, t'ọ hakwaa ya t'ọ lashia je enweru onwiya l'ụgwo eze ono.

28“Ọ -bụru l'oke-eswi gude mpu dụ-gbua madzụ, t'a tụ-gbukwaa oke-eswi ọbu l'ẹwhuru, t'a ba atakwa anụ iya ata, ọle t'ọ bọ dụkwa iwhe l'ee-me onye nwe eswi ọbu. 29Ọle ọ -bụru l'oke-eswi ono l'emehawaa ẹnu, e kfuhawaru iya onye nwe iya nụ, t'o kwe tụ-chia ya l'ụwoko, ọ -dụ-gbua madzụ, t'a tugbua oke-eswi ọbu l'ẹwhuru, gbukwaawho onye ọbu nwe iya nụ. 30Ọle ọ -bụru l'o nweru iwhe a sụru t'onye ọbu nwe eswi ono kfụa, t'ọ kfụkotakwa iwhe lile, e gbeberu iya t'ọ kfụa, shi nno gbata onwiya. 31Iwu ono bụkwawhoo iwhe lanụ, m'ọ -bụru l'oke-eswi dụ-gburu nwa nwoke madzụ m'ọ bụ nwa nwanyị madzụ. 32Ọ -bụru l'oke-eswi ono bẹ dụ-gburu ohu, t'onye nwe eswi ono kfụa onye nwe ohu ono mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu lẹ shẹkelu iri; tẹmenu a tụ-gbukwaawho eswi ono l'ẹwhuru.

33“Ọ -bụru lẹ madzụ kpufuru iwhe lẹ nsụ ghebe iya ọnu, ọdua lẹ madzụ bẹ tụru nsụ t'o kpuchi iya iwhe; oke-eswi m'ọ bụ nkakfụ-ịgara dalahụ iya, 34t'onye nwe nsụ ono kfụkwaa ụgwo anụ ono, mbụ t'onye ọbu kfụkwaa onye nwe anụ ono, dalahụru lẹ nsụ ono ụgwo iya, pata odzu anụ ono, nwụhuru nụ woru.

35“Ọ -bụru l'oke-eswi madzụ bẹ mekaru oke-eswi onye ọdo iwhe, ọ nwụhu, t'ụmadzu labọ ono gba mgba ree oke-eswi ọwhu nọ ndzụ kee okpoga iya eke, whẹ ekee oke-eswi ọwhu nwụhuru anwụhu ishi nhakọ. 36Nteke bụ l'onye nwe oke-eswi ono marụ l'oke-eswi iya l'emehawa ẹnu, t'ọ tụ-chi iya l'ụwoko, t'onye nwe oke-eswi ono kpẹe onye ọwhu nkiya nwụhuru anwụhu oke-eswi ọdo, pata odzu iya ọwhu, nwụhuru anwụhu woru.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index