Search form

Awụfu 22

Ọkwaberu ẹku ẹnya

1“Ọ -bụru l'o nweru onye kpụru eswi m'ọ bụ atụru onye ọdo l'oshi gbua, m'ọkwanu ree ya ere, t'onye ọbu gude eswi ise kfụa ụgwo eswi lanụ ono, o zhitaru; ya egude atụru ẹno kfụa ụgwo atụru lanụ ono, o zhitaru.

2“Ọ -bụru l'e guderu onye oshi l'ẹka l'ootsufu ụlo onye ọdo tẹ ya bahụ, e chia ya iwhe, ọ nwụhu, bẹ ikpe-ọchi l'anmadụa onye ọbu, chigburu iya nụ. 3Ọle, ọ -bụru l'ẹnyanwu wataadaru tẹmenu ọ nwụa nno bẹ ikpe-ọchi nmarụ onye ọbu, chigburu iya nụ.

“Onye oshi kfụfutaje ụgwo iwhe o zhitaru. Ọ -bụru l'ọ tọ dụdu iwhe o nweru; e ree yẹbedua gude aswa iya kfụa ụgwo iwhe ọbu, o zhitaru.

4“Ọ -bụru l'iwhe ọbu, o zhitaru b'a whụru iya l'ẹka, ọ nọdukwadu-a ndzụ m'ọ bụ oke-eswi-o m'ọ bụ nkakfụ-ịgara m'ọ bụ atụru, onye oshi ọbu akfụa ụgwo iya nkfụkwase.

5“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ chịru élwù iya ye, o je ataa iwhe e meberu l'okfu onye ọdo m'ọ bụ lẹ mgbu vayịnu onye ọdo, m'ọ kwanụ l'ọ harụ whẹ ẹka; whẹ je anọdu ata iwhe e meberu l'okfu onye ọdo, t'onye ọbu wota iwhe kagezhia ree, shi l'okfu nkiya m'ọ bụ lẹ mgbu vayịnu iya gude kfụa ụgwo iya.

6“Ọ -bụru l'ọku nahụru madzụ bahụ l'ẹgbudu, wọkota ẹwu nke ọwhu bụ l'ọ dzụru balị, e gburu egbu, m'ọ bụ ọwhu kfụru akfụru m'ọ bụ l'ọ dzụru okfu ọbu l'owhu, t'onye ọbu tọru ọku ọbu kfụa ụgwo iya.

7“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ nụru ibe iya okpoga, m'ọ kwanụ iwhe ọdo t'o doberu iya, e zhita iya l'ụlo onye ọbu, ọ -bụru l'e guderu onye ọbu, zhitaru iya nụ; ya akfụa nkfụkwase tukobe iya. 8Nteke bụ l'e te egudedu onye ọbu, zhitaru iya nụ, t'onye ono, nwe ụlo ono fụta l'atatiwhu ndu ikpe, bya egude ẹwha Onye-Nwe-Ọha gụa ẹnwa t'a marụ l'ẹte ọdu iya kpamiru iya. 9Ọ -bụru l'o nweru iwhe l'aachọ achọ; a whụa ya onye ọdo l'ẹka, mbụ iwhe dụ g'ọo eswi m'ọ bụ nkakfụ-ịgara m'ọ bụ atụru m'ọ bụ iwhe l'eewe l'ukfu m'ọ bụ iwhe ọdo, l'eenweje enwenwe. T'e duta ụmadzu labọ, l'adzọ iwhe ono bya l'atatiwhu Chileke. Onye ọwhu ikpe nmarụ l'a-kfụ onye ọwhu nkfụkwase.

10“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ doberu onye ọdo nkakfụ-ịgara m'ọ bụ oke-eswi m'ọ bụ atụru m'ọ bụ anụ ọdo, ọ nwụhu, ọdua l'e mekaru iya iwhe, m'ọ kwanụ l'o whuhuru ewhuhu, tọ dụ onye nọdu l'ẹka o meru, 11gẹ l'ee-shi doshia okfu ono bụ t'onye ono, e doberu iwhe ono je l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha je eria nte l'ẹka iya ta adụdu l'iwhe meru ẹku ono. T'onye nwe iya nụ kwetakwa nno, t'ọ bọ kfụkwa ụgwo iya. 12Ọle, ọ -bụkwanuru l'a kpụru iya l'oshi l'ibe onye ono, e doberu iya; t'onye ọbu kfụkwaa onye nwe iya nụ ụgwo iya. 13Ọ -bụru l'ọo anụ-ẹgbudu tagburu iya, ya ewota anụ iya ọwhu ọ tawhodoru bya egoshi, t'a marụ l'ọo anụ tagburu iya. T'a ba asụkwa iya t'ọ kfụa ụgwo iya.

14“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ ryọtaru élwù onye ọdo, iwhe meka iya, m'ọ -bụ l'ọ nwụhuru anwụhu, onye nwe iya nụ ta anọ l'ẹka ono, t'onye ọbu, ryọtaru iya nụ kfụkwaa ụgwo iya kfụ-dzua ya akfụ-dzu. 15Ọle, ọ -bụru l'onye nwe iya nụ nọ l'ẹka ono nteke ono, t'onye ono ba akfụshi ụgwo iya. Ọ -bụru l'ọ kfụru ụgwo, ngụta eswi ono, t'okpoga ọbu, ọ kfụru nọ-chiwaro ẹnya ụsu ono.

Iwhe gbarụ l'ememe

16“Ọ -bụru lẹ nwoke kparụ lẹ nwamgbọko, l'adụa onye l'eje okfu iya yẹle iya zẹe, t'ọ kwakwaa aswa l'ishi iya duta iya je alụru. 17Ọ -bụru lẹ nna nwamgbọko ono jịkaru jinyia ẹnya lẹ ya te ekedu iye ya, ya akwakwaawhọ aswa, ha g'ọo aswa l'aakwajẹ l'ishi nwamgbọko, nwoke l'ẹte akụbua ọkpa, nụ nna iya.

18“Unu ba ahakwa nwanyị, l'eme amamanshi t'ọ nọdu ndzụ.

19“Onye jekfuru anụ azẹe bẹ l'ee-gbu egbu.

20“Onye gbarụ ẹja nụ agwa ọdo l'abụa mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha kpụ bẹ l'ee-gbu egbugbu shi nno woru iya nụ Chileke t'e mebyishia kpamụ kpamụ.

21“Unu ba akpajẹkwa ndu lwarụ alwa ẹhu, unu ba anọjekwa eme whẹ mmegbu, o noo nkele unu shi bụru ndu lwarụ alwa l'alị Íjiputu.

22“Unu be emejekwa ụnwanyi-mbunu mẹe ụnwu-ogbee mmegbu. 23Nteke unu meru whẹ mmegbu, whẹ -wolia olu ryaku mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ mu l'a-nụkwa olu whẹ. 24Oke ẹhu-eghughu mu l'a-vọ-lihukwa, mu egude ogu-ịgba bya atụko unu gbushikota. Unyomu unu abụru ụnwu-mbunu, ụnwegirima unu abụru ndu nna whẹ l'anọhee.

25“Ọ -bụru l'unu jeru ndu nke mụbe Onye-Nwe-Ọha, mkpa byarụ ụgwo l'echilabọ unu, unu be emekwa g'ọo ndu l'agbẹje mkpu okpoga tụkwase iya ọnwuru nwa l'eli. Unu ba asụkwa tẹ whẹ kfụru ọnwurunwa yeru iya unu. 26Ọ -bụru lẹ madzụ ibe unu bẹ sụberu uwe, l'ooye l'ẹhu gude naa onwiya mkpalẹka, t'unu wolahuru iye ya tẹmenu ẹnyanwu arịba l'ishi. 27O noo nkele ọo uwe ono bụ iwhe l'oogude egbochita ẹhu iya. ?Ọo hụnu gụnu ọdo bẹ l'oo-gudeje kuru mgbẹnya? Ọ -ryaku mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ mu l'a-nụkwa olu iya. O noo nkele mu l'awhụje imiko.

28“Unu be ekfubyishijekwa Chileke; unu be ewhukwa ndu l'achị alị unu iwhu.

29“Unu ba ahakwa ogworu mụbe Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja, shi l'akpụru iwhe unu kpatarụ l'okfu mẹe ọwhu shi lẹ mmẹe, unu pyịtaru apyịta.

“Unwoke, bụ ọkpara unu bẹ unu l'e-kujeru nụ mu. 30O nokwawho g'unu l'emeje iya l'eswi unu mẹe l'atụru unu ndono. Unu hajẹkwaa tẹ whẹ lẹ ne whẹ nọo abalị ẹsaa. O -rwua mbọku nke ẹsato, unu akpụta iya wotaru mu.

31“Unu l'a-bụ ndu dụru mụbe Onye-Nwe-Ọha lẹ nsọ. Ọo ya bụ, t'unu ba atajẹkwa iwhe anụ-ẹgbudu gburu. Unu tọgbojeru iya nkụta t'ọ taa.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index