Search form

Awụfu 23

Iwu nke okpe ikpe, kfụru nhamụnha mẹe nke obu-imiko

1“Ba asụjekwa asụlasu. Ba agbajẹkwa ejo ẹka-ebe gude tụru ike yeru onye ejo-ememe.

2“Be etsojekwa igwe-ọha ye ẹka l'ome iwhe l'adụa ree. Nteke ị kfụru l'iwhu ikpe, be egudekwa l'iime t'i kfua iwhe l'a-dụ ọha ree, gwaa igwaswe okfu. 3Be egudekwa l'ọo lẹ madzụ bụ onye ụkpa agbachiru iya l'iwhu ikpe.

4“Ị -whụa oke-eswi onye ọhogu ghu m'ọ bụ nkakfụ-ịgara iya l'ẹka l'ootuwhahu etuwhahu; kpụtakwa iya kpụjeru iya. 5Ị -whụa nkakfụ-ịgara onye kpọru ghu ashị l'ẹka ivu, o vu dapyabẹru iya, ba ahakwa iya. Jekwa je eyeru iya ẹka t'ọ gbeshi kfụru.

6“Ba anafụkwa onye ụkpa iswi-ọdu-mma, rwuberu iya nụ l'ụlo-ikpe. 7Swakwa ẹka ghu; swaa ọkpa ghu tukobe ọdzu ejire adzugude madzụ. Be egbukwa onye l'adụa iwhe o meru m'ọ bụ onye-dụ-chịriri. O noo nkele onye l'eme ejo-ememe bẹ mu l'ẹte ahadụ tẹ mu ba anma iya ikpe.

8“Be erijekwa n-wọlazu, o noo nkele n-wọlazu l'ekpuchije madzụ ẹka l'ẹnya, l'oomejekwawho t'a nmaa onye iswi dụ mma ikpe.

9“Unu be emejekwa ndu lwarụ alwa mmegide; unu mawarụ gẹ l'ọoduje m'a bụru onye lwarụ alwa, o noo nkele unu shi bụru ndu lwarụ alwa l'alị Íjiputu.

Iwu nke ọtuta-ume

10“Awha ishii bẹ unu l'a-kọje alị unu kpata iya iwhe o metaru. 11O -belewho l'awha nke ẹsaa, unu ahaa ya t'o dzua ike nke ọwhu ndu bụ ndu ụkpa lẹ Ízurẹlu l'e-je akpaa akpa l'ẹka ono. Iwhe whẹ kpawhodoru, anụ-ẹgbudu eria ya. O nokwawho g'unu l'e-meje iya lẹ mgbu vayịnu unu mẹe lẹ mgbu ólivu unu.

12“Abalị ishii bẹ unu l'e-jeje ozhi unu, o -belewho lẹ mbọku nke ẹsaa, unu ahaa oje ozhi. Ọo ya bụ nke ọwhu oke-eswi unu mẹe nkakfụ-ịgara unu l'edzuta ike; ohu, a nwụru l'ibe unu mẹe onye ọbu lwarụ ibe unu alwa atụtakwawho ume.

13“Unu kwabẹkwa ẹnya mekota iwhe lile ono, mu gụshiru unu. Ba adụkwa iwhe bụ agwa l'aagwa agwagwa, unu l'a-kpọ-kuje. Unu be ewhotajekwa iya ewhota ilile.

Oge ẹto, l'eerije

14“Ugbo ẹto l'awha bẹ unu l'e-rijeru mu oge.

15“Unu l'e-rije oge ono, l'aatajẹ buredi, l'ete eyee iwhe l'ekoje buredi. Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-tajẹ buredi ono, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, ẹgube mu tụru iya l'iwu t'unu meje iya. Unu rije oge ono nteke ono, l'eerije iya l'ọnwa Abyibu, nke l'ọo l'ọnwa ono bẹ unu lụfutaru l'alị Íjiputu.

“T'ọ b'ọ dụkwa onye l'a-gbajẹ ẹka bya l'atatiwhu mu.

16“Unu gudeje mebyi iwhe mbụ, unu metaru l'alị unu, gude ria Oge Mebyi-Iwhe-Mbụ, shi l'alị unu.

“O -rwujelewho lẹ ngvụcha awha, unu eria Oge Ime-mkpu mẹ unu kpatadẹlewho iwhe unu meberu l'alị.

17“Ugbo ẹto l'awha bẹ unwoke unu gẹ whẹ ha l'a-kpakọje bya l'atatiwhu Nnajị-Ọha, bụ Onye-Nwe-Ọha.

18“Ba adụkwa iwhe e yekoberu iwhe l'ekoje buredi, unu l'e-yekobeje lẹ mmee anụ, unu gude agbarụ mu ẹja.

“T'ọ bọ dụkwa ẹba anụ ono, e gude gbaarụ mu ẹja, l'aa-hajẹ t'ọ nọo fụta ụtsu.

19“Mebyi iwhe mbụ, vu ụzo kaa l'okfu unu bẹ unu l'e-gudeje bya l'ụlo Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu.

“Unu be egudejekwa mini-ẹra ne eghu shia nwa iya.

Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Chileke bẹ l'a-sụru ndu Ízurẹlu ụzo

20“Sụa, mu l'e-zhi ojozhi-imigwe, l'a-bya evutaru unu ụzo, eche unu ẹhu l'ụzo, unu l'eshi, ya edurwua unu ẹka ono, mu kwakọbewaru akwakọbe. 21Unu ngabẹjekwaru ojozhi-imigwe ono nchị l'olu, meje iwhe lile, ọ sụru t'unu mee. Unu be ekwefujekwaru iya ike, o noo nkele ọ tọo gụkwaru unu nvụ l'emeswe, unu mesweru, nkele ọo ẹwha mụbe Onye-Nwe-Ọha b'o gude eje. 22Ọ -bụru l'unu jiru obu oyi, ngabẹru iya nchị l'olu, eme iwhe lile, mu sụru t'unu mee bẹ mu l'a-bụ ọhogu ndu ọhogu unu; ndu unu dụ ashị adụ mu ashị. 23Ojozhi-imigwe mu l'e-vutaru unu ụzo, duru unu bahụ l'alị ndu Amọru mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Pẹ́rezu mẹe nke ndu Kenanu mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu; nteke ono mu atụko ndu ono mee tẹ whẹ tọhu l'alị ono. 24Ọle t'unu be ebujekwaru agwa whẹ iwhu l'alị; unu ba abajẹkwaru whẹ ẹja; unu be etsojekwa whẹ eme gẹ whẹ l'eme. Unu mebyishikota agwa whẹ ono, unu etsua ẹwhuru-alobu whẹ irigiri irigiri. 25Unu bajẹru mụbe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu ẹja. Mu l'e-meru unu iwhe-ọma nụ unu nri, nụ unu mini; bya ewofu ẹhu-ba-dụ-mma l'echilabọ unu. 26Ọ tọ dụdu nwanyị, ẹwho bya l'a-lụfu alụfu l'alị unu, t'ọ dụ onye ẹkpa-nwa iya bya l'echihu echihu. Mu l'a-nụ unu ndzụ ogologo.

27“Mu l'e-me tẹ ntsụ-megvu, shi l'ẹka mu nọdu unu l'atatiwhu, shi nno tụru ẹyerebeke nụ ndu unu, l'alwụshi ọgu. Mu emee tẹ ndu ọhogu unu lile gbakọtaru unu ọso. 28Mu l'e-zhi evu t'o vuru unu ụzo je achịkashiaru unu ndu Hevu mẹe ndu Kenanu mẹe ndu Hetu. 29Ọle mu te egudedu awha lanụ achịfu-ge whẹ l'atatiwhu unu, ọdua bẹ alị ono l'a-bya abụru okorobo-ẹgu; anụ-ẹgbudu apanụkaru iya unu ẹka. 30Mu l'e-gudelewho nwayọo nwayọo achịshi whẹ l'atatiwhu unu, jeye unu akabaa shii nke ọwhu unu l'a-dụ ike nweru alị ono g'ọ ha.

31“Mu l'e-me t'oge alị unu shi lẹ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe dụ jeye l'eze-ẹnyimu ndu Fílistiya, shi l'echi-ẹgu dụ jeye l'ẹnyimu Yufurétisu. Nkele mu l'e-woru ndu bu l'alị ono ye unu l'ẹka, unu achịa whẹ l'atatiwhu unu. 32Unu lẹ whẹ ba agbakwa ndzụ, unu l'agwa whẹ eje agba ndzụ. 33Unu be ekwekwa tẹ whẹ buru l'alị unu, ọdua bẹ whẹ l'a-kpatakwa t'unu mee iwhe-dụ-ẹji l'ẹka mụbe Onye-Nwe-Ọha nọ. Nkele ọ bụru l'unu barụ agwa whẹ ẹja bẹ l'ọo-bụru igbudu nmata unu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index