Search form

Awụfu 24

Eeme ọgbandzu t'o shihu ike

1Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Gụbedua, gụ lẹ Érọnu mẹe Nedabu mẹe Abyihu mẹe ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ụmadzu ụkporo ẹto l'iri, t'unu nyikfuta mụbe Onye-Nwe-Ọha bya anọdu otẹnya baarụ mu ẹja. 2Mósisu nwẹkiya bụ onye l'a-bya mụbe Onye-Nwe-Ọha ntse tẹ ndu ọwhua ba abyakwa ntse. Tẹ ndu Ízurẹlu be etsokwaru Mósisu nyikota imeli.”

3Mósisu bya akọoru ndu Ízurẹlu iwhe lile Onye-Nwe-Ọha kfuru mẹe iwu, ọ nọdu tụshia. Whẹ tụko gude olu lanụ sụ: “Iwhe lile Onye-Nwe-Ọha kfuru bẹ anyi l'e-mekota.” 4Mósisu bya atụko iwhe lile Onye-Nwe-Ọha kfuru dekota l'ẹkwo.

Ọ gbalihu l'ọnmewa ụtsu, tụa ẹnya-mgbẹja l'ọkpa ugvu ono, bya akpọbe ẹwhuru iri l'ẹbo, nọ-chiru ẹnya ikfu iri l'ẹbo, dụ lẹ Ízurẹlu. 5Ọo ya bụ, o zhia ụnwu okorọbya ndu Ízurẹlu, whẹ je agbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, bya egbushia ụnwu oke-eswi gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ẹhu-guu. 6Mósisu bya ekee mmee anụ ono ẹbo wota ụzo lanụ wụru ye l'efere; wota ụzo lanụ ọwhu whee l'ẹnya-mgbẹja ono. 7Ọ bya ewota Ẹkwo Ọgbandzu gụaru ndu Ízurẹlu. Whẹ zụa mgbede sụ lẹ whẹ l'a-nọje anụru Onye-Nwe-Ọha okfu, emekota iwhe lile o kfuru.

8Mósisu wota mmee anụ ono wheshi ndu Ízurẹlu l'ẹhu sụ: “Ọ waa bụ mmee, l'egoshi ọgbandzu, Onye-Nwe-Ọha gbarụ l'ẹka unu nọ nteke ọ nụru unu iwu-a.”

9Ọo ya bụ, Mósisu mẹe Érọnu mẹe Nedabu mẹe Abyihu mẹe ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ụmadzu ụkporo ugbo ẹto l'ụmadzu iri nyihu eli ugvu ono. 10Whẹ bya awhụa Chileke nke Ízurẹlu. Iwhe o kfukoru l'eli iya bụ iwhe ọbu, e meru l'ẹwhuru Safaya; o dolewho rịsaa g'ọo akpamigwe. 11Chileke ta adụdu iwhe o meru ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ono. Whẹ whụ Chileke bya eria nri ngụa iwhe-angụngu.

12Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Nyikfuta mu l'ugvu-a, gụ anọdu l'ẹka-a tẹ mu nụ ghu ẹwhuru, dụ balịbali, mu deru iwu mẹe iwhe mu sụru t'e meje, bụ iwhe l'a-nọje akpọ-zhiru whẹ ụzo.”

13Mósisu yẹle Jóshuwa, bụ onye l'eyejeru iya ẹka gbalihu, Mósisu nyihu ugvu Chileke ono. 14Ọ sụ ndu bụ ọgurenya ono: “Unu nọdu l'ẹka-a ngabẹru anyi jeye nteke anyi l'a-byakfuta unu ọdo. Érọnu yẹle Họru bẹ unu lẹ whẹ nọ-o l'ẹka-a; onye okfu dakfutaru, ya ejekfu whẹ.”

15Ọo ya bụ, Mósisu nyihu eli ugvu ono, urwukpu sọ-kputa iya. 16Ọ-dụ-biribiri Onye-Nwe-Ọha nọdu l'ugvu Sáyinayi ono. Urwukpu ono sọ-kputa ugvu ono abalị ishii. O rwua lẹ mbọku nke ẹsaa, Onye-Nwe-Ọha shi l'urwukpu ono kua Mósisu oku. 17L'ẹnya ndu Ízurẹlu bẹ ọ-dụ-biribiri Onye-Nwe-Ọha ono dulẹwho g'ọo ọku, l'eke ekeke l'eli ugvu ono. 18Ọ bụru gẹ Mósisu l'enyiliberu ugvu ono bụ gẹ l'ọobahubaa l'ime urwukpu ono. Ọ nọo ụkporo abalị ugbo labọ l'eli ugvu ono, eswe l'ẹnyashi.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index