Search form

Awụfu 25

Ọtu ụtu iwhe l'ee-gude mee ụlo-ẹkwa

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ wota iwhe bya anụ mụbe Onye-Nwe-Ọha. Iwhe l'ịi-nata bụ iwhe onye tụru obu iya ama bya anụ. 3Iwhe whẹ l'a-nụ bụ mkpọla-ododo, mkpọla-ọcha, ope, 4oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe ọwhu l'eke mmee-mmee, mẹe ọwhu dụ uswe-uswe, ọkpobe oghu ọcha, ẹji eghu, 5akpọ ebyila, a tsẹru l'uswe, akpọ umoro-ẹnyimu, oshi akeshiya, 6mmanụ ólivu, l'ee-gudeje anwụ ọku, iwhe l'eeyeje lẹ mmanụ, l'aawụ l'ishi t'o shi mkpọ mẹe ọwhu l'eeyeje l'ụ̀nwù-isẹnsu t'o shi kwẹkwekwe, 7ẹwhuru onikusu mẹwaro ẹwhuru ọdo l'erekaa ire. Ẹwhuru ono bẹ l'ee-megee gbapyabẹ l'uwe ifọdu+ mẹe l'uwe l'ooyeje gude gbochita obu iya.

8“Tẹ whẹ tụkwaaru mụbe Onye-Nwe-Ọha ụlo, dụ nsọ nke ọwhu mu l'e-buru l'echilabọ whẹ. 9Unu mekwaa ụlo-ẹkwa ono yẹle iwhe lile, dụ l'ime iya t'ọ dụlewho l'ụgbugba, mu l'e-goshi ghu.

Igbe-ọgbandzu

10“Tẹ whẹ gudekwa oshi akeshiya kụa igbe, ogologo iya l'a-dụ nji-ẹka labọ lẹ mkpirikpi. Uswe iya adụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. Eli iya adụkwawho nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 11Rwụa ya ọkpobe mkpọla-ododo l'ime iya mẹe l'azụ iya. Gụ egudekwawho mkpọla-ododo rwụ-wheta mgburẹku iya mgburumgburu. 12Gụ akpụta echi mkpọla-ododo ẹno hebegee l'ọkpa igbe ono whẹ ẹno. Hebe ẹbo l'ibẹka lanụ, gụ ehebe ẹbo ọdo l'ibẹka iya ọwhu. 13Gude oshi akeshiya pyịta mkpara labọ rwụa ya mkpọla-ododo. 14Gụ ewota mkpara labọ ono pyokafu l'ẹnya echi ono, e hebegeeru lẹ mgburẹku igbe ono t'ọ bụru iwhe l'ee-gudeje apa iya. 15Mkpara ono l'a-dụgbuwaruro l'echi igbe ono. T'e be ewofuhekwa iya ewofu ọdo. 16Ọo iwu ono, mu l'e-megee nụ ghu bẹ l'ii-ye l'ime igbe ono.

17“Gude ọkpobe mkpọla-ododo meta okfu igbe ono, ẹka l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji, madzụ meru. Ogologo iya l'a-dụ nji-ẹka labọ lẹ mkpirikpi. Uswe iya adụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 18Gụ egude mkpọla-ododo mee cherubu labọ, l'a-nọdu-gee l'ishi okfu igbe ono. T'ọ bụkwaru mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa bẹ l'ii-gude mee ya. 19Meta cherubu lanụ dobe l'ishi lanụ, gụ edobe cherubu ọdo dobe l'ishi iya ọwhu. Ii-me tẹ cherubu labọ ono, nọ-gee l'ishishi igbe ono whẹ ẹbo bụru iwhe lanụ. 20Cherubu ọbu bẹ akwẹka iya l'a-jakashịhu ajakashịhu laa imeli, gude kpuchita okfu igbe ono. Cherubu ono bẹ l'ee-dobe tẹ whẹ ghaaru onwowhe iwhu, tụko ele ẹnya l'eli okfu igbe ono. 21Gụ ewota okfu igbe ono kpuchia ya; woru iwhe ono, e deru iwu mu ono, bụ iwhe mu l'e-megee nụ unu ono, yekwawho l'ime igbe ono. 22Ọ bụru l'eli okfu igbe ono, mbụ lẹ mgbakụ cherubu labọ ono, dụ l'eli igbe ono bụ iya bụ ẹka e doberu iwhe e deru iwu mu bẹ mu l'a-byakfuta ghu, bya akarụ ghu iwhe lile, ndu Ízurẹlu l'e-meje.

Teburu

23“Gude oshi akeshiya meta teburu, ogologo iya l'a-dụ nji-ẹka labọ; ọsa iya adụ nji-ẹka lanụ. Eli iya adụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 24Gụ awụa ya ọkpobe mkpọla-ododo, bya egudekwawho mkpọla-ododo wụ-wheta mgburẹku iya mgburumgburu. 25Gụ ewota oshi, dụ wẹrere, ọsa iya ha g'ọo ọbochi-ẹka swebe lẹ mgburẹku iya mgburumgburu; bya egudekwawho mkpọla-ododo wụ-whee oshi ono mgburumgburu. 26Kpụta echi mkpọla-ododo ẹno hebegee lẹ mgburẹku ọkpa teburu ono whẹ ẹno. 27Echi ono l'a-dụkube oshi ono, dụ wẹrere nke ọwhu l'oo-gudepyabe mkpara ono, l'ee-gudeje apa teburu ono. 28Ii-gude oshi akeshiya pyịshia mkpara ono, rwụa ya mkpọla-ododo t'ọ bụru mkpara, l'ee-gudeje apa teburu ono. 29Gụ egude ọkpobe mkpọla-ododo meshia efere mẹe agọ mẹe omogo mẹe ọkwa, l'aa-tụ-kobeje l'eli teburu ono. Iwhe lile ono bẹ l'ee-gudeje agbarụ mu ngwo-ẹja-mmẹe. 30Buredi, l'ee-dobeje l'iwhu mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ l'aa-tụ-kobeje l'eli teburu ono t'ọ nọduje mu l'iwhu ntekenteke.

Iwhe l'aadọbeje oryọku

31“Gude ọkpobe mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa, mee iwhe l'aa-dọbeje oryọku. Mee ya t'o nweru mkpara mẹe njakata. Ya enweru efere mẹe nkwo mẹe iwhe dụ g'ọo nwopu igu ooshi mẹkwawho iwhe dụ g'ọo igu ooshi, jarụ ajaja. Tụkokwa iwhe lile ono g'ọ ha mee tẹ yẹle iwhe ono, l'aadọbeje oryọku ono dzekfuru bụru nnanụ. 32Mkpara iya ono l'e-nwe njakata ishii: ẹto l'ẹka iya ọwhu; ẹto l'ẹka iya ọwhu. 33Njakata iya lanụ l'e-nweru iwhe dụ g'ọo omogo ẹto, l'ee-me t'ọ dụ g'ọo igu ooshi alụmondu. Whẹ l'e-nweru iwhe dụ g'ọo nwopu igu ooshi; nweru iwhe dụ-gee g'ọo igu ooshi, jarụ ajaja l'ẹhu l'ẹhu. Ọo ẹgube ono bẹ l'ọo-dụgbakota lẹ njakata iwhe l'aadọbeje oryọku ono, dzekfugeeru lẹ mkpara iya ono. 34Iwhe l'aadọbeje oryọku ono l'onwiya l'e-nweru iwhe dụ g'ọo omogo uzhi ẹno e meru, ọ dụ g'ọo igu ooshi alụmondu. Ya enweru iwhe dụ g'ọo nwopu igu ooshi mẹe iwhe dụ g'ọo igu ooshi, jarụ ajaja. 35Nwopu igu ooshi ono nnanụ bẹ l'ee-me t'ọ nọdu lẹ mkpula njakata labọ l'ụzo alị. Nke ẹbo anọdu lẹ mkpula njakata labọ ọdo l'echi. Nke ẹto anọdu lẹ mkpula njakata labọ ọdo l'imeli. Mbụ l'ọo-nọdu-gee lẹ mkpula njakata iya ono whẹ ishii. 36Nwopu igu ooshi ono yẹle njakata njakata iya ono bẹ l'ee-me tẹ yẹle mkpara iya dzekfuru. Ọ bụru ọkpobe mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa bẹ l'ee-gude mee ya.

37“Meta oryọku ẹsaa, dọbe-gee l'eli iwhe ono, l'aadọbeje oryọku ono. Ee-dobe oryọku ono nke ọwhu iwhoro iya l'a-ngashịje atatiwhu ẹka ọ dụ. 38Ákpà iya mẹe iwhe l'aagụjeru ọku iya ye bụkwa ọkpobe mkpọla-ododo bẹ l'ee-gude mekota iya. 39Iwhe l'aadọbe oryọku ono yẹle ngwa iya g'ọ hakọta bụ ọkpobe mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ talẹntu lanụ bẹ l'ee-gude mee ya. 40Letakwa ẹnya mee iwhe lile ono t'ọ dụ lẹ g'e goshiru ghu iya l'eli ugvu ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index