Search form

Awụfu 26

Mkpuumkpu-ẹkwa

1“Ii-meta mkpuumkpu-ẹkwa. Gude oghu ọcha, a swịru g'ọo ụdo mẹe oghu, dụ urwukpu urwukpu mẹe oghu, l'eke uswe-uswe mẹe ọwhu l'eke mmee-mmee, kwee ẹkwa kweta iya ukfu iri. T'onye marụ ome nka gude oghu ono kpata cherubu ye l'ukfu ẹkwa ono. 2Ogologo ukfu-ẹkwa ono nnanụ l'a-dụ nji-ẹka ụkporo l'ẹsato. Uswe iya adụ nji-ẹka ẹno. Ukfu-ẹkwa ono g'ọ ha l'a-ha ishi nhakọ. 3Wota ukfu-ẹkwa ise gbagbabẹ t'ọ bụru ogologo lanụ; g'i wota ukfu-ẹkwa ise ọwhu gbagbabẹkwawho t'ọ bụru ogologo lanụ. 4Gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu yeshia ukoloba l'ogboromọnu ukfu-ẹkwa nke ikpazụ l'ogologo ẹkwa ono nnanụ. O nokwawho gẹ l'ii-yeshikwawho ukoloba l'ogboromọnu ukfu-ẹkwa nke ikpazụ l'ogologo ẹkwa lanụ ọwhu. 5Ukoloba ụkporo labọ l'iri bẹ l'ii-ye l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ, gụ eyekwawho ukoloba ụkporo labọ l'iri l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ ọwhu. Ukoloba ono be l'ee-me nke ọwhu whẹ l'a-gharụ onwowhe iwhu. 6Gude mkpọla-ododo meta iwhe kweru nko ishi labọ uzhi ụkporo labọ l'iri. Gụ egude iya dzegbabe ogologo ẹkwa ono whẹ labọ nke ọwhu mkpuumkpu-ẹkwa ono l'a-ragbabẹ ọnu bụru nnanụ.

7“Gude ẹji eghu kwee ẹkwa; kweta iya ukfu iri lẹ nnanụ, gude whụ-chia eli mkpuumkpu-ẹkwa ono. 8Ogologo ukfu ẹkwa ono nnanụ l'a-dụ nji-ẹka ụkporo l'iri. Uswe iya adụ nji-ẹka ẹno. Ukfu ẹkwa ono g'ọ ha l'a-hakọta ishi nhakọ. 9Wota ukfu-ẹkwa ono uzhi ise gbagbabẹ t'ọ bụru ogologo lanụ; gụ ewota ụzo ishii ọwhuu gbagbabẹ t'ọ bụru ogologo lanụ. Ukfu-ẹkwa nke ishii l'ogologo ẹkwa ọwhuu bẹ l'ịi-pyaji ẹbo t'o gboru l'atatiwhu mkpuumkpu-ẹkwa ono. 10Ukoloba ụkporo labọ l'iri bẹ l'ii-ye l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ; gụ eyekwawho ukoloba ụkporo labọ l'iri l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ ọwhu. 11Gude ope meta iwhe kweru nko ishi labọ uzhi ụkporo labọ l'iri. Gụ egude iya kotagee ukoloba ogologo ẹkwa ono whẹ labọ; gude iya dzegbabe mkpuumkpu-ẹkwa ono t'ọ rwagbabẹ ọnu bụru nnanụ. 12A bya l'ukfu ẹkwa, tsufuru lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, ọkara ukfu ẹkwa ono, whuduru nụ bẹ l'ee-me t'ọ wuzeta awuzeta l'azụ mkpuumkpu-ẹkwa ono. 13Ogologo ẹkwa ono, e gude whụ-chia mkpuumkpu-ẹkwa ono bẹ l'e-gude nji-ẹka nnanụ nnanụ ka ogologo ibẹka ibẹbo. Ọwhu whuduru nụ bẹ l'aa-ha t'ọ wuzeta awuzeta l'ụzo alị t'e gude iya kwechia mgburẹku mkpuumkpu-ẹkwa ono. 14Wota akpọ ebyila, e meru l'ooke uswe uswe gude whụ-chia ụlo-ẹkwa ono. Gụ abya ewota akpọ umoro-ẹnyimu gude kwechia ya.

15“Gude oshi akeshiya meta oshi, l'ee-gudeje kpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. 16Oshi ono bẹ l'ee-me t'ogologo iya adụ nji-ẹka iri. Uswe iya adụ nji-ẹka lẹ mkpirikpi iya. 17Oshi ono l'ẹhu l'ẹhu bẹ l'aa-pyịta-gee ọkpa labọ ye ibẹka ibẹbo. Ọ bụru nno bụ gẹ l'ii-megbakota iya l'oshi, l'ee-gude kpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. 18A bya l'ụzo ọhuda mkpuumkpu-ẹkwa ono bẹ l'ịi-rụta oshi ụkporo gude kụa ya. 19Gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'ee-gvubegee oshi ono. Gụ emeta iya uzhi ụkporo ugbo labọ. Oshi ọwhu nọnu l'e-nwegee ẹka l'ee-gvubeje iya. 20A bya l'ibẹka iya ọwhuu, mbụ ibẹka iya ọwhu dụ laa ụzo isheli bẹ l'ịi-rụtakwawho oshi ụkporo gude kụ-chia ya. 21Gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'ee-gvubegee oshi ono. Gụ emeta iya uzhi ụkporo ugbo labọ. Oshi ọwhu nọnu l'e-nwegee ẹka l'ee-gvubeje iya. 22A bya l'ụzo azụ mkpuumkpu-ẹkwa ono, mbụ l'ụzo iya nke ẹnyanwu-arịba bẹ l'ịi-kụta oshi ishii gude kụ-chia ya. 23Gụ akụta oshi ẹbo-ẹbo gude kụ-chia agụga agụga mkpuumkpu-ẹkwa ono l'ụzo okotazụ iya. 24Oshi labọ ono bẹ l'aa-jịgbabe-gee ẹbo-ẹbo. Oo-shi l'ụzo alị jịgbabe ẹbo jeye l'imeli. Ọ bụru echi lanụ bẹ l'aa-kụbe iya. Whẹ ẹbo atụko dụkota ẹgube ono. 25Ọo-dụ oshi ẹsato l'okotazụ mkpuumkpu-ẹkwa ono. E gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'ee-gvubegee oshi ono. Gụ emeta iya uzhi iri l'ishii. Oshi ọwhu nọnu l'e-nwegee ẹka l'ee-gvubeje iya.

26“Gude oshi akeshiya meshia wẹrere oshi, l'ee-swebushi l'oshi ono. Ise bẹ l'ee-swebushi l'oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono ibẹka lanụ. 27E swebushia ise ọdo l'oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono ibẹka iya ọwhuu. Ise ọdo abụru nke iku okotazụ mkpuumkpu-ẹkwa ono l'ụzo ẹnyanwu-arịba. 28Wẹrere oshi ọwhu l'ee-swebu l'echilabọ oshi ono bẹ l'ee-dobe t'o shi l'ishi lanụ lụfu l'ishi iya ọwhuu. 29Gụ arwụa mkpọla-ododo l'oshi ono, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. Gụ egudekwawho mkpọla-ododo kpụshia echi, l'e-gudepyabe wẹrere oshi ono. Gụ awụkwaawho mkpọla-ododo lẹ wẹrere oshi ono.

30“Mee mkpuumkpu-ẹkwa ono t'ọ dụ g'a tụru ghu ọnu iya l'eli ugvu Sáyinayi.

31“Gude oghu, dụ urwukpu urwukpu mẹe ọwhu l'eke uswe uswe mẹe ọwhu l'eke mmee mmee mẹe oghu ọcha, a swịru gẹ l'aaswịje ụdo gude kwee ẹkwa. T'onye marụ ome nka gude oghu ono kparụ cherubu ye l'ẹkwa ono. 32Gụ egude oshi akeshiya pyịta itso ẹno; g'ị rwụa ya mkpọla-ododo. Gụ eworu itso ono kpọbe-gee l'ẹnya ẹka e meshiru lẹ mkpọla-ọcha. Gụ egude iwhe kweru nko, e gude mkpọla-ododo mee kobe ẹkwa ono l'itso ono 33nke ọwhu l'ọo-dụ lẹ mkpula iwhe whọ, kweru nko ishi labọ whọ, e gude dzegbabe ogologo ẹkwa whọ, e gude whụ-chia mkpuumkpu-ẹkwa ono. Gụ ewota Igbe Iwu bya asụbe l'ime ẹka ono, e gebutaru ẹkwa ono. Ẹkwa ono bẹ l'ee-gude kekahu Ẹka-dụ-nsọ yẹle Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ. 34Wota okfu igbe ono, ẹka l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji, madzụ meru; kpube l'eli Igbe Iwu ono, a sụberu lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ. 35Gụ apata teburu whọ dobe l'iwhu ẹkwa ono, e gude gebuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono. Teburu ono bẹ l'ii-dobe l'ụzo isheli mkpuumkpu-ẹkwa ono; gụ abya edobe iwhe whọ, l'aadọbeje oryọku l'ụzo ọhuda mkpuumkpu-ẹkwa ono tẹ whẹ lẹ teburu ono cheberu onwowhe iwhu.

36“T'onye marụ ọkpa ẹkwa ree gude oghu, dụ urwukpu urwukpu mẹe ọwhu l'eke uswe uswe mẹe ọwhu l'eke mmee mmee yẹle oghu ọcha, a swịru gẹ l'aaswịje ụdo gude kpata ukfu ẹkwa kobe l'ọnu ẹka l'ee-shije abahụ l'ụlo-ẹkwa ono. 37Gude oshi akeshiya pyịta itso ise, l'ee-gude kobe ẹkwa ono; gụ awụa ya mkpọla-ododo. Iwhe kweru nko, l'ee-gude kobe ẹkwa ono bụ mkpọla-ododo bẹ l'ee-gude mee ya. Gụ egude ope wụta ẹnya ẹka l'aa-kpọbe itso ono ise.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index