Search form

Awụfu 27

Ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku

(Awụ. 38:1-8)

1“Gude oshi akeshiya meta ẹnya-mgbẹja. Ogologo iya l'a-dụ nji-ẹka ise. Ọsa iya adụ nji-ẹka ise. Ẹnya-mgbẹja ono l'e-nwe mgburẹku ẹno, ha ẹnya nhamụnha. Eli iya l'a-dụ nji-ẹka ẹto. 2Gụ akpụru mpu ye l'agụga ẹnya-mgbẹja ono whẹ ẹno. Mpu ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono l'a-gba mgbalanụ. Gụ abya awụa ya ope. 3Gude ope meshia iwhe lile, l'ee-gudeje eje ozhi l'ẹnya-mgbẹja ono, bụ iya bụ ite ọnakobe ntụ mẹe iwhe l'ee-gudeje ekpo ntụ eye l'ite ono mẹe efere mẹe oleji mẹe iwhe l'aa-gụjeru ọku ye. 4Gude ope kpata iwhe dụ nggarafu nggarafu g'ọo ụgbu, nweru mgburẹku ẹno dobe l'ẹnya-mgbẹja ono. Gụ egude ope meta echi ẹno nmabẹ-gee lẹ mgburẹku iwhe ono a kparụ, ọ dụ ngarafu ngarafu ono. 5Dobe iwhe ono t'ọ nọdu lẹ mkpula mkpula ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. T'iwhe ono a kparụ, ọ dụ g'ọo ụgbu ono nọdu l'echilabọ ẹnya-mgbẹja ono. 6Gude oshi akeshiya pyịta mkpara labọ, l'ee-gudeje apa ẹnya-mgbẹja ono. Gụ arwụa ope lẹ mkpara ono. 7Mkpara ono bẹ l'ee-pyokafu t'ọ ghaa l'ẹnya echi whọ ya nụ. Nke ọwhu mkpara ono whẹ labọ l'a-tukoru l'eli ẹnya-mgbẹja ono ibẹka labọ; m'a padẹle iya whọ. 8Swofua ụzo l'echilabọ ẹnya-mgbẹja ono. Gudekwa ibiribe oshi swofua ya ụzo ọbu. T'ọ bụkwaru lẹ g'e goshiru ghu iya l'eli ugvu bụ gẹ l'ee-me iya.

Ọma ogboduwhu

(Awụ. 38:9-20)

9“Meta ọma ogboduwhu l'ẹka ono, a tụru mkpuumkpu-ẹkwa ono. A bya l'ụzo ọhuda t'e gude oghu ọcha, a swịru gẹ l'aaswịje ụdo, dụ nji-ẹka ụkporo ugbo ise l'ogologo gude gebuta ọma ogboduwhu ono. 10Gude ope kpụta itso ụkporo yẹle ọkpa itso ono ụkporo, l'aa-kpọbe l'ọma ogboduwhu ono. Gụ egude mkpọla-ọcha kpụta ukoloba, l'ee-gude kota ẹkwa ono yẹle iwhe l'ee-swebe l'itso ono. 11Ụzo isheli iya bụkwawho ẹkwa, dụ nji-ẹka ụkporo ugbo ise l'ogologo bẹ l'ee-gude gebuta iya. E gude ope kpụta itso ụkporo yẹle ọkpa itso ono ụkporo, kpọbe l'ụzo isheli ono. Gude mkpọla-ọcha kpụshia ukoloba, l'ee-gude kota ẹkwa ono yẹle iwhe l'ee-swebe l'itso ono.

12“A -bya l'uswe ụzo ẹnyanwu-arịba bụkwa ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka labọ lẹ nji-ẹka iri l'ogologo bẹ l'ee-gude gebuta iya. Kpụta itso iri yẹle ọkpa itso ono ụzo iri, l'aa-kpọbe l'ọma ogboduwhu ụzo ẹnyanwu-arịba ono. 13Uswe ọma ogboduwhu ụzo ẹnyanwu-awata l'a-dụ ụkporo nji-ẹka labọ lẹ nji-ẹka iri l'ogologo. 14Gude ẹkwa, dụ nji-ẹka iri l'ise gebuta ọnu ẹka l'ee-shije abata l'ọma ogboduwhu ono ibẹka lanụ. Gụ akpụta itso ẹto yẹle ọkpa itso ono ụzo ẹto, l'aa-kpọbe iya. 15A bya l'ibẹka iya ọwhuu, l'eeshijekwawho abata l'ọma ogboduwhu ono; t'ọ bụkwaruwho ẹkwa, dụ nji-ẹka iri l'ise bẹ l'ee-gude gebuta iya. Aakpụta itso ẹto yẹle ọkpa itso ono ụzo ẹto, l'aa-kpọbe iya.

16“A bya l'ọnu ẹka, l'ee-shije abata l'ọma ogboduwhu ono; t'e gude ẹkwa, dụ nji-ẹka ụkporo gebuta iya. Mbụ ẹkwa, e gude oghu, dụ urwukpu urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe oghu ọcha, a swịru gẹ l'aaswịje ụdo bẹ l'ee-gebuta iya. T'ọ bụkwaru onye marụ okwe ẹkwa ree bẹ l'e-kwe iya nụ. A kpụta itso ẹno yẹle ọkpa itso ono ụzo ẹno, l'aa-kpọbe l'ọnu ẹka ono, l'ee-shije abata l'ọma ogboduwhu ono. 17Itso, l'ee-gude kpọ-buta ọma ogboduwhu ono mgburumgburu yẹle ukoloba, l'ee-kobegee l'itso ono bụkota mkpọla-ọcha bẹ l'ee-gude kpụta iya. Ọkpa itso ono bụru ope bẹ l'ee-gude kpụshia ya. 18Ọma ogboduwhu ono l'a-dụ nji-ẹka ụkporo ugbo ise l'ogologo; dụ nji-ẹka ụkporo ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri l'uswe. Eli iya adụ nji-ẹka ise. Ee-gude ẹkwa ọcha, a kparụ ọkpobe akpakpa gebuta iya. Ọkpa itso ọma ogboduwhu ono bụ ope bẹ l'ee-gude kpụkota iya. 19Arya lile, l'ee-gudeje eje ozhi lẹ mkpuumkpu-ẹkwa whọ bụ ope bẹ l'ee-gude mekota iya; o beru ọ bụru ụdu ozhi gụnu bẹ l'ee-gude iya eje, je akpaa l'abara, l'ee-libegee eri mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹkwawho nke ọma ogboduwhu ono.

Mmanụ oryọku

20“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ wotaru ghu ọkpobe mmanụ ólivu, a tsụru l'ọtumu, l'ee-yeje l'oryọku t'ọku oryọku ono nwuje ntekenteke. 21Tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya yeje ọku l'oryọku ono l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, mbụ l'okotazụ ẹkwa whọ, e gude gebuta Igbe Iwu whọ. Tẹ whẹ mejekwaa oryọku ono t'o shi l'urwẹnyashi nwu-zhiawho l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha jeye l'ụtsu. Tẹ ndu Ízurẹlu dobekwa nsọ ono shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index