Search form

Awụfu 28

Uwe, ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-yeje

(Awụ. 39:1-31)

1“Shi l'echilabọ ndu Ízurẹlu duta nwune ghu, bụ Érọnu yẹle ụnwu iya, bụ Nedabu mẹe Abyihu mẹe Eliyéza mẹe Itama, tẹ whẹ bya abụru ndu l'agbajẹru mụbe Onye-Nwe-Ọha ẹja. 2Kwaarụ nwune ghu Érọnu uwe, dụ nsọ nke ọwhu l'ọo-dụ ugvu, ama ụma l'ẹnya. 3Ọo ndu marụ ome nka, mbụ ndu ono, mu nụru mmamagụ tẹ whẹ marụ ome iwhe l'ụzo, dụ nno bẹ l'ii-kfuru tẹ whẹ kwaarụ Érọnu uwe, l'ee-gude doo ya nsọ nke ọwhu l'ọo-bụ onye l'agbajẹru mụbe Onye-Nwe-Ọha ẹja. 4Ọ waa ẹgube uwe, whẹ l'a-kwashịru iya ndọwa: ẹkwa, l'eegudeje ekwechi obu, uwe ifọdu, uwe mkpẹelanu, uwe ime-ẹhu, okpu-ẹkwa, wẹrere-ẹkwa mẹe l'eekeje l'ukfu. Tẹ whẹ kwaarụ nwune ghu Érọnu mẹe ụnwu iya uwe ono, dụ nsọ nke ọwhu whẹ l'a-bụ ndu l'agbajẹru mụbe Onye-Nwe-Ọha ẹja. 5Kfuru whẹ tẹ whẹ gude mkpọla-ododo, a tụru g'ọo oghu mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu l'eke mmee-mmee mẹe nke uswe-uswe mẹe oghu ọcha, a swịru g'ọo ụdo kpaa uwe ono.

Uwe Ifọdu

6“Tẹ ndu l'eme nka gude oghu mkpọla-ododo mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu, l'eke mmee-mmee mẹe nke uswe-uswe mẹe ọghu ọcha, a swịru g'ọo ụdo, kpata uwe ifọdu. 7Uwe ifọdu ono bẹ l'aa-kpata wẹrere ẹkwa labọ ye l'ukuvu iya ishi labọ. E gudeje wẹrere ẹkwa ono whẹ labọ ligbabe nke atatiwhu yẹle nke azụ. 8Onye l'eme nka ekwetakwawho wẹrere ẹkwa, l'ee-gudeje kebuta iya l'ukfu ye iya. Wẹrere ẹkwa ono bẹ yẹle uwe ifọdu ono l'a-tụko bụru iwhe lanụ. T'e gude mkpọla-ododo, a tụru g'ọo oghu mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu, l'eke mmee-mmee mẹe nke uswe-uswe mẹe oghu ọcha, a swịru g'ọo ụdo kwee ya.

9“Wota ẹwhuru onikusu labọ, deshia ẹwha ụnwu Ízurẹlu l'eli iya. 10Dee ẹwha ụnwu Ízurẹlu ono ishii l'eli ẹwhuru lanụ; gụ edee ẹwha ishii ọwhuu l'eli ẹwhuru lanụ ọwhu. Deshikwaa ẹwha ono lẹ g'e gude nwụshia whẹ. 11Ọo g'onye marụ ọwa ẹwhuru, l'ere ire l'awajẹ iya, kaa ya iwhe-ọhubama, bụ gẹ l'ịi-ka ẹwha ụnwu Ízurẹlu l'eli ẹwhuru labọ ono. Gụ awụa mkpọla-ododo l'ogboromọnu ẹwhuru ono mgburumgburu. 12Dzụru ẹwhuru labọ ono ye l'ukfumẹka uwe ifọdu ono whẹ labọ nke ọwhu mụbe Onye-Nwe-Ọha l'e-gudeje iya anyata ụnwu Ízurẹlu. Ẹwha ụnwu Ízurẹlu ono l'a-nọ l'ukuvu Érọnu whẹ labọ; t'ọ bụru iwhe mu l'e-gudeje anyata whẹ. 13Rwụa mkpọla-ododo l'ogboromọnu ẹwhuru ono. 14Gụ egude oghu ọkpobe mkpọla-ododo swịa gwọgirigwo labọ, swịa ya t'ọ gangashịa agangashị g'ọo ụdo. Gụ elikfube gwọgirigwo ono lẹ mkpọla-ododo ono, a wụru l'ogboromọnu ẹwhuru ono.

Ẹkwa, l'eegudeje ekwechi obu

15“T'onye l'eme nka kwee ẹkwa, l'eegudeje ekwechi obu, l'ee-gudeje achọ iwhe bụ uche Chileke. T'e gude iwhe ono, e gude kwee uwe ifọdu whọ kwee ya; bụ iya bụ mkpọla-ododo, a tụru g'ọo oghu mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu, l'eke mmee-mmee mẹe nke uswe-uswe mẹe oghu ọcha, a swịru g'ọo ụdo. 16T'e kwee ya t'o nweru mgburẹku ẹno, hakọta ishi nhakọ, ya enweru mpyaji labọ. T'ogologo iya dụ ọbochi-ẹka ẹto; uswe iya adụkwawho ọbochi-ẹka ẹto.

17“Dzụpyabe ẹwhuru, l'erekaa ire t'ọ kpẹe giriri uzhi ẹno l'ẹkwa ono. Ẹwhuru, l'ere ire, l'a-nọdu l'ogiri nke mbụ bụ rubyi yẹle topazu mẹe berilu. 18A bya l'ogiri nke ẹbo; bụ tọkwasu yẹle safaya mẹe emeraludu bẹ l'ii-do iya. 19Ogiri nke ẹto abụru jasintu yẹle agetu mẹe amitisutu bẹ l'ii-do iya. 20Ogiri nke ẹno abụru kirisolayitu yẹle onikusu mẹe jasupa bẹ l'ii-do iya. Gụ awụa mkpọla-ododo l'ogboromọnu ẹwhuru ono. 21Iwhe ẹwhuru ono l'a-dụ bụ iri l'ẹbo. Gẹ whẹ ha nnanụ nnanụ nọ-chiru ẹnya ụnwu Ízurẹlu. T'e deshia ẹwha ụnwu Ízurẹlu l'eli ẹwhuru ono t'ọ dụ g'ọo iwhe-ọhubama, l'anọ-chi ẹnya ikfu iri l'ẹbo ndu Ízurẹlu.

22“Gude ọkpobe mkpọla-ododo swịshia gwọgirigwo, l'ee-likfubegee l'ẹkwa ọbu, l'eegudeje ekwechi obu. Swịshia ya t'ọ gangashịa agangashị g'ọo ụdo. 23Gude mkpọla-ododo kpụta echi labọ ye l'ishi ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono. 24Gụ elibe gwọgirigwo mkpọla-ododo ono whẹ labọ l'echi ono, e yeru l'ishi ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono. 25Wota ishishi gwọgirigwo ono, a gangashịru, ọ dụ g'ọo ụdo ono whẹ labọ likfubegee lẹ mkpọla-ododo whọ, a wụru l'ogboromọnu ẹwhuru labọ whọ, e likfuberu l'ukfumẹka uwe ifọdu whọ. 26Gude mkpọla-ododo kpụta echi labọ ọdo likfube l'ishi ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu l'ụzo ụzo alị iya. Likfubekwa iya l'ime ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono, mbụ l'ibe iya ọwhu tukoru l'eli uwe ifọdu ono. 27Gude mkpọla-ododo kpụtafua echi labọ ọdo likfubegee l'ụzo alị; l'iwhu ukfumẹka uwe ifọdu ono whẹ labọ. Likfubekwa iya l'eli ẹka ono, a gbagbabẹru wẹrere ẹkwa ono, l'eekebutaje l'ukfu l'uwe ifọdu ono. 28Tẹ whẹ wota eri, e gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu swịa gude keta echi ono, e likfuberu l'ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono kegbabe l'echi ọwhu e likfuberu l'uwe ifọdu ono nke ọwhu l'oo-tukoru l'eli wẹrere ẹkwa ono, l'eekebutaje l'ukfu l'uwe ifọdu ono, t'ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono ba anọ akụ jịlajila l'eli uwe ifọdu ono.

29“Ọo ya bụ, Érọnu -bahụdeje lẹ Ẹka-dụ-nsọ, ẹwha ụnwu Ízurẹlu atukoru iya l'obu; mbụ l'ẹwha ụnwu Ízurẹlu l'a-tukoru l'ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu, mbụ ẹkwa ono, l'eegudeje achọ iwhe bụ uche Chileke, shi nno mee t'ẹwha ụnwu Ízurẹlu bụru iwhe l'a-dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru iwhe Onye-Nwe-Ọha l'e-gude anyata whẹ ntekenteke. 30Ẹkwa ono, l'eegudeje ekwechi obu ono bẹ l'ii-yekwawho ido Urimu mẹe Tumimu. Whẹ l'a-tukojeru Érọnu l'obu nteke o jedejeru l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Ọo ya bụ l'ọo Érọnu bẹ l'ọo-tukoru l'obu, mbụ iwhe ono, l'eegudeje achọ iwhe bụ uche Chileke l'ẹhu ndu Ízurẹlu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha ntekenteke.

Uwe ọdo, ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'eyeje

31“Gude ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu kwee uwe mkpẹelanu, l'ee-ye yepyabe iya uwe ifọdu ono l'eli. 32Kwee ya t'ẹka l'eepyoje iya ishi dụ l'echilabọ. E swia ya ogboromọnu gẹ l'eeswije olu uwe; t'ọ bọ lakahụ. 33Gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu, l'eke mmee-mmee mẹe nke uswe-uswe, kpata iwhe dụ-gee g'ọo akpụru itorokuma, dowhee l'ogboromọnu uwe ono mgburumgburu l'ụzo alị. Gudekwawho mkpọla-ododo kpụta atangụ, l'a-dụ iya l'echilabọ mgburumgburu. 34Atangụ ono, e gude mkpọla-ododo mee mẹe iwhe ono, e meru, ọ dụ g'ọo akpụru itorokuma ono bẹ l'a-nọ-whegee ogboromọnu uwe ono mgburumgburu. Dongashia whẹ edongashi l'ọnu uwe ono. 35Érọnu l'e-yeje iya nteke l'ooje ozhi. Atangụ ono bẹ l'aa-nụje ụda iya mẹ ọ -bahụdeje lẹ Ẹka-dụ-nsọ yẹle nteke o shi l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha alụfuta nke ọwhu l'ọotoo nwụhu.

36“Gude ọkpobe mkpọla-ododo kpụta iwhe dụ g'ọo okpekpu, dee ya iwhe gẹ l'eedeje iwhe-ọhubama. Iwhe l'ii-de iya bụ: Onye-e dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ. 37Wota eri, e gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu swịa libe l'iwhe ono, dụ g'ọo okpekpu ono; lipyabe iya l'atatiwhu okpu-ẹkwa whọ. 38Érọnu -kpuru okpu ono, e gude ẹkwa kwaa, iwhe ono akụda nọdu iya l'egedege iwhu. Ọo Érọnu bẹ l'ọo-tụ-koru l'ishi, mbụ mmerwu, e merwuru iwhe-dụ-nsọ, mbụ iwhe ono, ndu Ízurẹlu doberu nsọ t'ọ bụru iwhe whẹ nụru mụbe Onye-Nwe-Ọha, o beru iwhe ọbu, whẹ doberu mu nsọ ọbu dụ ọdu agha. Iwhe ono, dụ g'ọo okpekpu ono l'a-kụdaje nọdu Érọnu l'egedege iwhu; ndụge iwhe ono, ndu Ízurẹlu doberu nsọ adụkwanu mụbe Onye-Nwe-Ọha ree anata.

39“Gude oghu ọcha kwee uwe-ime-ẹhu whọ mẹe okpu-ẹkwa whọ. T'ọ bụkwaru onye marụ okwe ẹkwa ree bẹ l'a-kpata wẹrere-ẹkwa whọ, l'eekeje l'ukfu. 40A bya l'ẹka ụnwu Érọnu nọ, gụ ekwetaru whẹ uwe-ime-ẹhu yẹle wẹrere-ẹkwa, l'eekeje l'ukfu mẹe okpu ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nke ọwhu whẹ l'a-dụ ugvu l'ẹnya, ama ụma. 41I -yegelewho nwune ghu Érọnu mẹe ụnwu iya uwe ono, gụ awụa whẹ mmaanụ l'ishi, shi nno mee tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Gụ edobe whẹ nsọ nke ọwhu whẹ l'a-nọ ejeru mụbe Onye-Nwe-Ọha ozhi g'ọo ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke.

42“Gụ egude ẹkwa ọcha kpatarụ whẹ nwịba, whẹ l'e-yeje, gude yechia ime ẹhu whẹ. Nwịba ono l'e-shi whẹ l'ukfu be whẹ l'ụtakfu. 43Tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya yejekwa nwịba ono mẹ whẹ bahụdeje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko m'ọ bụ nteke whẹ jederu ẹnya-mgbẹja, dụ lẹ Ẹka-dụ-nsọ tẹ whẹ jeeru mu ozhi, nke ọwhu whẹ l'ẹte emeta iwhe-ụta tukobe onwowhe l'ishi, shi nno nwụshihu.

“T'iwu ono dụru Érọnu yẹle ẹpa iya jeye lẹ tututu-mịmimi.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index