Search form

Awụfu 29

Odobe ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nsọ

1“Lee iwhe l'ii-me gude dobe whẹ nsọ ndọwa nke ọwhu whẹ l'a-bụru ndu l'agbarụ mu ẹja. Kpụta nwa oke-eswi lanụ yẹle ebyila labọ, l'ẹte enwee ọrwu. 2Gụ ewota buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi mẹe akara, l'eete eyee iwhe l'ekoje akara, a gwọkoberu mmanụ mẹe ẹcha-mbeke, a gbashịru mmanụ l'eli. Gude ọkpobe ụturutuu-witi gheshia ya. 3Gworu iwhe ono g'ọ ha ye lẹ nkata, t'ọ dụ l'ime nkata ono patarụ mu iya. Kpụtakwawho oke-eswi whọ yẹle ebyila labọ whọ ye iya wotaru mu. 4Duta Érọnu yẹle ụnwu iya byatashia l'ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko; gude mini ghụa whẹ ẹhu. 5Chịta uwe ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke whọ gude kwaa Érọnu ngwa. Vuru ụzo yee ya uwe ime-ẹhu whọ, tẹmenu gụ eyede iya uwe mkpẹelanu whọ, l'ee-yepyabe uwe ifọdu l'eli. Nteke ono gụ eyee ya uwe ifọdu ọbu l'onwiya mẹe ẹkwa-nkwechi-obu whọ; gude wẹrere ẹkwa whọ, a kparụ t'e gudeje kebuta uwe ifọdu ono gude kebuta iya, mbụ wẹrere ẹkwa ono, onye marụ ọkpa ẹkwa kparụ. 6Kpube iya okpu-ẹkwa whọ, woru okpu nsọ nke onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke whọ tụkwase l'eli okpu-ẹkwa ono. 7Wota mmanụ whọ, l'aawụje l'ishi wụa ya l'ishi gude mee ya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 8Nteke ono gụ abya eduta ụnwu iya yekota whẹ uwe mkpẹelanu, 9woru okpu ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke kpubegee whẹ l'ishi. Wotakwawho ẹkwa-okebuta-l'ukfu whọ kebe Érọnu yẹle ụnwu iya l'ukfu. Whẹ l'a-bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nkele o noo iwhe mu tọru ọkpa iya shi lẹ gbururu jeye lẹ gbururu. O nokwa gẹ l'ii-shi mee Érọnu yẹle ụnwu iya tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ndono.

10“Kpụta oke-eswi whọ gude bya l'atatiwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko, tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya byabẹ iya ẹka l'ishi. 11Nọdu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha gbua oke-eswi ono l'ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono. 12Harụ mmee ya nata gude mkpụshi-ẹka ghu hugbakota iya lẹ mpu ono, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono. Ọwhu wuduru nụ lẹ mmee oke-eswi ono bẹ l'ii-wheka l'ọkpa-alị ẹnya-mgbẹja ono. 13Kweshikota iya ẹba, nọkota iya l'ẹwho g'ọ ha. Bọtakwawho anya iya mẹe àkụ̀rù iya whẹ labọ yẹle ẹba, nọkota iya nụ, kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. 14Anụ oke-eswi ono mẹe akpọ iya mẹe nshị iya bẹ l'ii-je akpọo ọku l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, o noo nkele iwhe ọ bụ bụ ngwo-ẹja, iwhe-dụ-ẹji.

15“Kpụtakwawho ebyila whọ nnanụ gude bya tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya byabẹ iya ẹka l'ishi. 16Gbua ebyila ono; nata mmee ya whegbakota lẹ mgburẹku ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 17Bọkashia anụ ebyila ono ibiribe ibiribe, chịta ẹwho iya yẹle ọkpa iya saa asasa. Woru ẹwho iya ono yẹle ọkpa iya chịgbabe l'ibiribe iya ono yẹle ishi iya. 18Kpọkota ebyila ono ọku l'owhu l'ẹnya-mgbẹja ono. Iwhe ọ bụ bụ ngwo-ẹja, a kpọkotaru ọku l'owhu nụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ ree; bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha.

19“Kpụtafua ebyila ọwhu bya tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya byabẹkwa iya whọ ẹka l'ishi. 20Gbua ya; harụ mmee ya nata hua Érọnu yẹle ụnwu iya l'ogboromọnu nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ọkpa-ẹka-ụtara. Ọwhu wuduru nụ lẹ mmee ono bẹ l'ii-wheka l'agụga agụga ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 21Meta mmee anụ ono, sụru l'ẹnya-mgbẹja ono; metakwawho mmanụ ono, l'aaawụje l'ishi wheshi Érọnu l'ẹhu mẹe l'uwe iya; gụ ewheshikwa iya whọ ụnwu Érọnu mẹe l'uwe whẹ, shi nno mee tẹ Érọnu yẹle uwe iya mẹe ụnwu iya yẹle uwe whẹ dụkota nsọ.

22“Wota ẹba ebyila ono, mbụ ẹba, dụ lẹ mgbọdzu iya mẹe ẹba, nọkota iya l'ẹwho g'ọ ha, bọtakwawho anya iya mẹe àkụ̀rù iya whẹ labọ yẹle ẹba, nọkota iya nụ; gụ eworu ụtakfu ọkpa-ẹka-ụtara iya tụkwase iya. Nkele ebyila ono bụ ebyila, e gude eme Érọnu yẹle ụnwu iya tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 23Je lẹ nkata, e yeru buredi whọ, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, nọ l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, wota iya ishi buredi lanụ mẹe ishi akara lanụ l'akara ono, a gwọkoberu mmanụ ghee yẹle ishi ẹcha-mbeke lanụ. 24Tụko iwhe ono g'ọ ha dẹe Érọnu yẹle ụnwu iya l'ẹka tẹ whẹ maa ya amama l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja-amama. 25Natawhu whẹ iya azụ, tụko yẹle ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku kpọgbabe ọku l'ẹnya-mgbẹja ono; t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ iya ree, bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. 26E -megee, gụ ewota ǹdụ́ ebyila ono, e gude mee Érọnu t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke maa amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja-amama. O noo l'a-bụru oke iya nkeghu.

27“Woru anụ ebyila ono, e gude mee Érọnu t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke dobe nsọ, mbụ ẹka ono, rwuberu Érọnu yẹle ụnwu iya bụ iya bụ ǹdụ́ iya whọ, a marụ amama mẹe ụtakfu iya whọ, e doberu mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ. 28Ndu Ízurẹlu -gude iwhe bya ọgba ẹja, tẹ ǹdụ́ anụ yẹle ụtakfu iya bụjeru oke, rwuberu Érọnu yẹle ụnwu iya. O noo bụ oke-iwhe, rwuberu ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'iwhe ndu Ízurẹlu gude bya ọgba ẹja ẹhu-guu. O je l'a-bụru ngwo-ẹja, whẹ doberu Onye-Nwe-Ọha nsọ. Iwhe ono l'a-bụru iwhe a tọru ọkpa iya dobe.

29“Uwe, dụ nsọ Érọnu bẹ l'a-bụru nke ẹpa iya, bụ ndu ọwhu l'etso iya l'azụ. Ọo ya bẹ whẹ l'e-yeje nteke l'aawụ whẹ mmanụ l'ishi gude mee whẹ tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 30Nwa Érọnu onye ọwhu nọdu l'ọzori iya l'ọgba ẹja Chileke l'e-ye uwe ono abalị ẹsaa mẹ ọ bahụde lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko t'iya jee ozhi lẹ Ẹka-dụ-nsọ.

31“Woru anụ ebyila ono, e gude mee Érọnu ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono shia l'ẹka dụ nsọ. 32Tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya nọdu l'ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko taa anụ ebyila ono mẹe buredi whọ, e yeru lẹ nkata whọ. 33Ọo whẹbedua l'a-ta anụ, e gude gbaa ẹja ono, e gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji whẹ, mbụ ono, e gude mee tẹ whẹ bụru ndu l'a-wụ mmanụ l'ishi dobe whẹ nsọ nke ọwhu whẹ l'a-bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Ba adụkwa onye ọdo, l'e-je iya atata, l'ọ kwa iwhe dụ nsọ b'ọ bụ. 34Ọ -bụru l'anụ ono, e gude mee Érọnu ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ wuduru nụ m'ọ bụ l'ọo buredi whọ b'a tawhodoru; ọ dụ fụta ụtsu, t'a kpọkwaa uwhudu iya ono ọku. Ba adụkwa onye l'e-je iya atata; l'ọ kwa iwhe dụ nsọ b'ọ bụ.

35“Sụa, t'ọ bụkwaru gẹ mu sụru ghu t'i mee ya bẹ l'ii-meru iya Érọnu yẹle ụnwu iya. Gude abalị ẹsaa mee whẹ tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 36Mbọkumboku bẹ l'ii-gbu oke-eswi l'ime abalị ẹsaa ono gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji. O nokwawho gẹ l'ịi-gba ẹja iwhe-dụ-ẹji, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, dụ iya nụ, wụa ya mmanụ gude mee ya t'ọ bụru ẹka dụ nsọ. 37Gude abalị ẹsaa gbaa ẹja, e gude akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono, mee ya t'ọ bụru ẹka dụ nsọ. Ọo ya bụ nggẹ ẹnya-mgbẹja ono abụru ẹka kakọta ọdu nsọ; iwhe denyiru iya nụ abụru iwhe dụ nsọ.

38“Iwhe l'ii-gudeje agba ẹja mbọkumboku l'ẹnya-mgbẹja ono bụ nwatụru labọ, gbageeru awha. 39I gbua nnanụ l'ụtsu, gụ egbua nnanụ l'urwẹnyashi. 40Iwhe l'ii-yekobe lẹ nwatụru nke mbụ whọ gbaa bụ nkere iri ogbongu ụturutuu-witi, a gwọkoberu nkere ẹno ekpemu mmanụ ólivu, a tsụru l'ọtumu yẹle nkere ẹno ọvara mmẹe l'a-bụru ngwo-ẹja-mmẹe. 41Nwatụru ọwhu bẹ l'ịi-gba l'urwẹnyashi. Iwhe l'ii-yekobe iya gbaa bụ ngwo-ẹja-nri mẹe ngwo-ẹja-mmẹe g'ọo nke ụtsu whọ, t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ ree; bụru ngwo-ẹja a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha.

42“T'a gbajẹkwa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku-a ntekenteke shi l'ọgbo rwua l'ọgbo l'ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, bụ ẹka mu l'a-byakfutaje unu bya ekfuru yeru ghu. 43Ọo ẹka ono bẹ mu l'a-byakfuta ndu Ízurẹlu; ogbu zaazaa mu emee ya t'ọ dụ nsọ.

44“Mu l'e-me tẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono yẹle ẹka ono, l'aakpọje ngwo-ẹja ọku dụ nsọ; mekwaawho tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya dụ nsọ nggẹ whẹ ejeru mu ozhi nke ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 45Mu l'e-buru l'echilabọ ndu Ízurẹlu bụru Chileke whẹ. 46Ọo ya bụ nggẹ whẹ amarụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke whẹ; onye dufutaru whẹ nụ l'alị Íjiputu nke ọwhu mu l'e-buru l'echilabọ whẹ. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index