Search form

Awụfu 3

Mósisu mẹe ọku, l'enwu l'irwu nwooshi

1O noo ya, Mósisu l'eche atụru Jeturo, bụ nna nyee ya; bya abụru onye l'anọje agwaru ndu Midiyanu iwhe. O rwua ujiku lanụ, ọ chịta atụru ono jeshia ẹka teru ẹnya l'echi-ẹgu, o jeta rwua l'ugvu Horẹbu bụ iya bụ ugvu Chileke. 2Ọ nọdu l'ẹka ono, Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha gude ọku, l'enwu lẹ nwooshi nshịi hee l'iwhu iya. Mósisu whụa g'ọku ono l'enwu lẹ nwooshi nshịi ono t'o ke iya ekeke. 3Ọo ya bụ, Mósisu sụ tẹ ya bya ejeedaa; je awhụ iwhe ọwa, tụfuru ẹhu, l'eme nụ-a; tẹ ya maadarụ iwhe kpatarụ ọku ono te eke nwooshi ono ekeke.

4Onye-Nwe-Ọha whụlewho l'ọ kpụlitawaru ntse tẹ ya whụ iwhe ono, Chileke shi lẹ nwooshi nshịi ono kua ya oku sụ: “Mósisu! Mósisu!”

Mósisu za iya sụ: “Owee; lekwa mu l'ẹka-a.”

5Chileke sụ iya: “Ba akpịlitahekwaru ọdo! Yefu akpọkpa ghu nkele ẹka ono, ị kfuru bẹ bụ alị, dụ nsọ.” 6Bya asụ iya “Ọo mbẹdua bụ Chileke nke nna ghu; bụru Chileke nke Ébirihamu; bụru Chileke nke Áyiziku; bụkwaruwho Chileke nke Jékọpu.” Mósisu tsẹe iwhu nkele ọotsu egvu ole Chileke ẹnya.

7Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ: “Mu whụwaru iwhe-ọtsulanu, ndu nke mu l'eje l'alị Íjiputu. Mu nụwaru mkpu, whẹ l'echi t'a dzọfuta whẹ l'ẹka ndu udumalị, tẹmenu iwhe-ọtsulanu, whẹ l'eje rwuwa mu l'ẹhu. 8Mu byawaru tẹ mu nafụta whẹ l'ẹka ndu Íjiputu mẹe tẹ mu dufuta whẹ l'alị ono duba whẹ l'alị dụ ree bụru alị ha shii, mbụ l'alị mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji, bụ iya bụ alị ndu Kenanu mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Amọru mẹe nke ndu Pẹ́rezu mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu. 9Ntaa bẹ mkpu, ndu Ízurẹlu l'echi rwuwaru mu lẹ nchị, mu whụwa gẹ ndu Íjiputu gude akpabe whẹ ẹhu. 10Ntaa bẹ mu l'ezhi ghu t'i jekfu Fero je edufuta ndu nkemu ono, bụ ụnwu Ízurẹlu l'alị Íjiputu.”

11Ọle Mósisu bẹ sụru Chileke: “?Oo onye bẹ mu bụ nke tẹ mu je akpọ Fero iwhu, dufuta ụnwu Ízurẹlu l'alị Íjiputu?”

12Chileke sụ: “Mu l'e-swiru ghu eswiru. Ọdo bụ l'ọo waa l'abụru iwhe-ọhubama, l'ii-gude marụ l'ọo mu zhiru ghu. I -dufutagelewho ndu Ízurẹlu ono l'alị Íjiputu, unu abaarụ mụbe Chileke ẹja l'ugvu-a.”

13Ọo ya bụ, Mósisu sụ Chileke: “Ọ -bụkwanuru lẹ mu jekfuru ndu Ízurẹlu je asụ whẹ lẹ Chileke nke nna whẹ zhiru mu tẹ mu byakfuta whẹ. Whẹ -jịkwanu mu ẹwha ghu, ?mu l'a-sụ whẹ agha?”

14Chileke sụ Mósisu: “MU BỤ ONYE MU BỤ. Iwhe l'ii-kfuru ndu Ízurẹlu bụ lẹ-a: ‘MỤ BỤ bẹ zhiru ghu t'ị byakfuta whẹ.’ ”

15Chileke sụkwawho Mósisu t'ọ sụ ndu Ízurẹlu: “Ọo Onye-Nwe-Ọha,+ bụ Chileke nke nna unu whẹ, mbụ Chileke nke Ébirihamu bụru Chileke nke Áyiziku mẹe Chileke nke Jékọpu bẹ zhiru ghu nụ t'i byakfuta whẹ. O nokwa ẹwha mụbe Chileke ndono jeye lẹ tututu-mịmimi. Mbụ l'o noo ẹwha l'ee-gude marụ mu shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.

16“Je je ekukobe ndu bụ ọgurenya ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: ‘Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke nna whẹ, mbụ Chileke nke Ébirihamu bụru Chileke nke Áyiziku mẹe Chileke nke Jékọpu bẹ byakfutaru mu bya asụ: Mu lewaru unu ẹnya whụ ẹgube iwhe l'eeme unu l'alị Íjiputu. 17Mu kwewaa ụkwa lẹ mu l'e-dufuta unu l'iwhe-ọtsulanu ono unu l'eje l'alị Íjiputu ono, duru unu je edobe l'alị ndu Kenanu mẹe nke ndu Hetu mẹe nke ndu Amọru mẹe nke ndu Pẹ́rezu mẹe nke ndu Hevu mẹe nke ndu Jebusu, mbụ alị ono mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji.’

18“Ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu bẹ l'a-ngabẹru ghu-a nchị l'olu. Ọo ya bụ, gụbedua gụ lẹ ndu bụ ọgurenya ono atụko lịru jekfu eze ndu Íjiputu je asụ iya: ‘Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu bẹ byakfutaakwaru anyi. Hanụa anyi t'anyi jee ije ujiku ẹto bahụ l'echi-ẹgu je agbaa ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi.’ 19Mu makwarụ-a l'eze ndu Íjiputu ono te ekwedu t'unu tụgbua; gbahaa l'e meru iya l'ẹka ike. 20Ọo ya bụ lẹ mu l'a-machị ẹka mu, gude iwhe dụ biribiri, mu l'e-me lẹ Íjiputu nụa whẹ chịikfuu. Iwhe ono -nwụ-gelewho bẹ l'oo-kwetagezhia haa unu t'unu lashia.

21“Mu l'e-me tẹ ndu Ízurẹlu dụ ndu Íjiputu l'obu nke ọwhu bụkwanu unu ladẹlewho bẹ unu ta agbadụ ẹka ala. 22Nwanyị nọnu l'a-ryọta onye obutobu iya mẹe nwanyị, bu l'ụlo whẹ arya, e meru lẹ mkpọla-ọcha mẹe arya, e meru lẹ mkpọla-ododo mẹe uwe, unu l'e-ye ụnwegirima unu. Ọo ya bụ, unu eshi nno gwoo iwhe ndu Íjiputu gude lashia.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index