Search form

Awụfu 3:18

18“Ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu bẹ l'a-ngabẹru ghu-a nchị l'olu. Ọo ya bụ, gụbedua gụ lẹ ndu bụ ọgurenya ono atụko lịru jekfu eze ndu Íjiputu je asụ iya: ‘Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu bẹ byakfutaakwaru anyi. Hanụa anyi t'anyi jee ije ujiku ẹto bahụ l'echi-ẹgu je agbaa ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi.’

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index