Search form

Awụfu 30

Ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu

1“Gude oshi akeshiya kụa ẹnya-mgbẹja, bụ ẹka l'aa-kpọje ụ̀nwù-isẹnsu ọku. 2Ogologo iya l'a-dụ nji-ẹka lanụ; uswe iya adụ nji-ẹka lanụ bụ iya bụ lẹ mgburẹku iya whẹ ẹno l'a-ha ẹnya nhamụnha. Eli iya adụ nji-ẹka labọ. Tẹ mpu, l'ee-chiibegee l'ẹka ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono l'onwiya rwagbabẹkwa bụru nnanụ. 3Woru ọkpobe mkpọla-ododo rwụkota eli iya mẹe mgburẹku iya mẹe mpu iya ono g'ọ ha. Gudekwawhọ mkpọla-ododo kpụ-wheta mgburẹku iya mgburumgburu. 4Kpụta echi mkpọla-ododo ẹbo-ẹbo hebegee lẹ mgburẹku iya ibẹka ibẹbo. Hebekwa iya t'ọ nọdu-gee lẹ mkpula iwhe ono, a kpụ-wheru iya mgburumgburu ono. Ọo l'echi ono bẹ l'ee-pyoje mkpara, l'ee-gudeje apa iya. 5Gude oshi akeshiya pyịta mkpara ono, rwụkota iya mkpọla-ododo. 6Ẹka l'ii-dobe ẹnya mgbẹja isẹnsu ono bụ l'iwhu ẹkwa whọ, e gude gebuta Igbe Iwu, mbụ okfu igbe ono, l'aa-nọduje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji whọ, e gude kpuchia Igbe Iwu ono, bụ ẹka mu l'a-byakfutaje ghu.

7“Tẹ Érọnu kpọjekwa ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe ọku l'ẹnya-mgbẹja ono l'ụtsu g'ụtsu ha mẹ o jelewho odozhi oryọku. 8O -rwujee l'urwẹnyashi mẹ o je oye ọku l'oryọku ono, t'ọ kpọjekwawho ụ̀nwù-isẹnsu ono ọku l'ẹnya-mgbẹja ono kwawhọ. Ụ̀nwù-isẹnsu ono bẹ l'aa-kpọje ọku l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha shi l'ọgbo rwua l'ọgbo gbururu jeyewaroya. 9Unu be egudekwa ụ̀nwù-isẹnsu ọdo, l'adụa nsọ bya akpọ ọku l'ẹnya mgbẹja isẹnsu ono. Ya adụkwa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, m'ọbu ngwo-ẹja-nri, m'ọbu ngwo-ẹja-mmẹe, unu l'e-gudeje bya l'ẹnya-mgbẹja-a. 10Ugbo lanụ l'awha bẹ Érọnu l'e-teje mmee lẹ mpu ẹnya-mgbẹja ono gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, dụ iya nụ. Ọ kwa mmee anụ, a gbarụ ẹja iwhe-dụ-ẹji, e gude akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji bẹ l'oo-teje lẹ mpu ono awha g'awha ha, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. Ẹka ono bụkwa ẹka kachaa ọduru Onye-Nwe-Ọha nsọ.”

Ụtu Ụlo-ẹkwa-ndzuko

11O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 12“Nteke l'ịi-gụ ndu Ízurẹlu ọgu t'ị marụ gẹ whẹ ha, t'onye a gụjeru kfụkwaa aswa ishi onwiya nụ Onye-Nwe-Ọha gude gbata onwiya. Ọo ya bụ nke ọwhu nchịkarehu l'ẹte abyakfuta whẹ nteke l'ịi-gụ whẹ ọgu ọbu. 13Ọ waa iwhe onye a gụjeru ọgu ono l'a-kfụje ndọwa; ọo-kfụje nkere labọ shẹkelu mkpọla-ọcha. T'ẹrwa mkpọla-ọcha ọbu bụkwaru iwhe lanụ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ. Mkpọla-ọcha ono bẹ l'ee-buta ụkporo m'e bude iya ebu. Nkere labọ shẹkelu mkpọla-ọcha ono bẹ l'ee-doberu mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ. 14Iwhe bụ onye a gụru ọgu ono, bụ onye gbawarụ ụkporo awha tụgbua bẹ l'a-nụ iwhe ono t'e doberu mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ. 15Tẹ ndu nweru iwhe ba anụghatakwa nkere labọ shẹkelu mkpọla-ọcha; ndu-ụkpa eje anụ-petekwa iya; nteke unu l'a-nụ iwhe ono t'e doberu Onye-Nwe-Ọha nsọ gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, unu meru. 16Nata ndu Ízurẹlu okpoga ono, whẹ tụru, e gude akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru; woru iya ye l'ozhi Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Ọo ya bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha l'e-gude anyata ndu Ízurẹlu l'atatiwhu mu; ọ bụru iya bẹ l'ee-gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, unu meru.”

Eze efere

(Awụ. 38:8)

17O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 18“Gude ope mee eze efere, l'ee-gudeje aghụ ẹhu. Gudekwawho ope mee ọkpa iya. Sụbe iya lẹ mgbaku Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono, kuru mini ye iya. 19T'ọ bụru mini, Érọnu yẹle ụnwu iya l'a-kwọje ẹka yẹle ọkpa. 20Whẹ -bahụdejekwa lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, tẹ whẹ vujeedaru ụzo kwọo ẹka yẹle ọkpa lẹ mini ono nke ọwhu whẹ l'ẹte anwụshihu. Tẹ whẹ kwọjekwawho ẹka yẹle ọkpa mẹ whẹ l'eje l'ẹnya-mgbẹja ono ọkporu Onye-Nwe-Ọha ẹja ọku, nke ọwhu whẹ l'ẹte anwụshihu. 21Tẹ whẹ kwọjekwaa ẹka whẹ yẹle ọkpa whẹ nke ọwhu whẹ l'ẹte anwụshihu. O noo bụ iwu, dụru Érọnu yẹle ẹpa iya, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo jeye lẹ gbururu.”

Mmanụ ọowu l'ishi

22O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 23“Wota ọkpobe iwhe l'eshikaa kwẹkwekwe, ọ dụ g'ọ bụ Mẹru, dụ mini-mini, ọwhu ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu l'ụkporo ugbo ise mẹe sịnamonu, l'eshi mkpọ, ọwhu ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu iri l'ẹbo lẹ shẹkelu iri bụ iya bụ nkerẹbo mẹru whọ mẹe oshi ẹchara-mbeke, l'eshi mkpọ ọwhu ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo iri l'ẹbo lẹ shẹkelu iri, 24mẹe kasiya ọwhu ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu l'ụkporo ugbo iri. T'ẹrwa iwhe ono g'ọ ha yẹle shẹkelu ụlo-nsọ mụbe Chileke bụkwaru iwhe lanụ. Gụ ewotakwawho mmanụ ólivu, jiru ekpemu ẹsato. 25T'onye marụ ome mmanụ-mbeleke gwakọbe iwhe lile ono t'ọ bụru mmanụ, dụ nsọ l'eshi kwẹkwekwe, l'aawụje l'ishi. Ọo-bụru mmanụ, dụ nsọ, l'aa-wụje l'ishi. 26Gude mmanụ ono wụgbakota Ụlo-ẹkwa-ndzuko mẹe Igbe Iwu, 27mẹe teburu yẹle ngwa lile, dụkota iya nụ mẹe iwhe l'aatukobeje oryọku yẹle ngwa, dụkota iya nụ g'ọ ha mẹe ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu, 28mẹe ẹnya-mgbẹja, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku yẹle ngwa, dụkota iya nụ g'ọ ha mẹe eze efere yẹle ọkpa iya. 29Dobekota iwhe lile ono nsọ, t'ọ bụru iwhe kakọta nsọ nke ọwhu bụ iwhe denyiru iya nụ; iwhe ọbu adụkwawho nsọ.

30“Wụa Érọnu yẹle ụnwu iya mmanụ l'ishi; dobe whẹ nsọ nke ọwhu whẹ l'a-nọ ejeru mụbe Onye-Nwe-Ọha ozhi g'ọo ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 31Kfuaru ndu Ízurẹlu lẹ mmanụ ono bụ mmanụ mu, dụ nsọ, l'aa-wụje l'ishi, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 32T'a ba awụjekwa iya madzụ mmaanụ l'ẹhu. T'ọ bọ dụkwa mmanụ ọdo, l'aa-gwajẹ t'ọ dụ g'ọo ono. Mmanụ ono bẹ dụkwa nsọ. Ọo ya bụ t'unu dobekwa iya t'ọ bụru iwhe dụru unu nsọ. 33Onye gwarụ mmanụ ọdo, ọ dụ g'ọo mmanụ ono, ọdua l'o nweru onye wụru iya madzụ mmaanụ l'ishi, l'abụa onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'echilabọ ụnwunna iya.”

Ụ̀nwù-Isẹnsu

34O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Wota iwhe l'eshi mkpọ, dụ g'ọo etse yẹle onika mẹe galubanumu yẹle furankisẹnsu, guru egu, tụa ya l'iwhe l'eegudeje atụ ẹrwa iwhe t'ọ hakọta ishi ẹnya nhamụnha. 35T'onye marụ ome mmanụ-mbeleke gwakọbe iwhe lile ono t'ọ bụru ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe. T'a pyashị iya únú; mee ya t'o gua egugu; mekwa ya whọ t'ọ dụ nsọ. 36Harụ iya gwee egwegwe dobe l'atatiwhu Igbe Iwu, nọ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko bụ iya bụ ẹka ono, mu l'a-byakfuta unu ono. T'ụ̀nwù-isẹnsu bụkwaru unu iwhe kakọta ọdu nsọ. 37Unu be emekwa ụ̀nwù-isẹnsu nke unu t'ọ dụ g'ọo ono. Unu doberu iya mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ. 38Onye meru ụ̀nwù-isẹnsu ọdo, dụ g'ọo bụ ono, doberu onwiya g'ọo mmanụ-mbeleke, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'echilabọ ụnwunna iya.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index