Search form

Awụfu 31

Bezalẹlu yẹle Oholiyabu

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Lekwa, lẹ mu họtawaru Bezalẹlu nwa Uri mbụ nwanwa Họru, onye ikfu Juda, 3bya emewaa, t'ume mụbe Chileke ji iya ẹhu, nke ọwhu l'ọo-bụru onye marụ mmamagụ, bụru onye kwarụ ẹnya, ya abụru onye iwhe l'edoje ẹnya ree l'ụzo ome nka, dụ l'iche l'iche; 4t'ọ marụ gẹ l'ee-shije gude mkpọla-ododo yẹle mkpọla-ọcha mẹe ope ememashi iwhe ememashi; 5makwarụwho gẹ l'aawajẹ ẹwhuru, l'ere ire mẹe gẹ l'aawụje mkpọla-ododo l'ogboromọnu iya; bya amakwarụwho gẹ l'aapyịje iwhe apyịpyi mẹwaroo gẹ l'eeshije eme nka ọdo, dụ l'iche l'iche. 6Sụa, mu họtafukwaaruwho Oholiyabu nwa Ahisamaku, onye ikfu Danu t'o yeru iya ẹka, bya anụkotakwawho ndu marụ ome nka gẹ whẹ ha ike tẹ whẹ mekota iwhe lile, mu sụru t'unu mee, 7bụ iya bụ, Ụlo-ẹkwa-ndzuko mẹe Igbe Iwu yẹle okfu igbe ono, l'aanọduje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji mẹwaro iwhe lile ọdo, l'eegudeje eje ozhi l'ime ụlo-ẹkwa ono; 8mbụ teburu yẹle arya, dụkota iya nụ mẹe iwhe l'aadọbeje oryọku, e meru l'ọkpobe mkpọla-ododo yẹle ngwa iya g'ọ ha mẹe ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu, 9mẹe ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku yẹle ngwa, nọkota iya nụ mẹe eze efere yẹle ọkpa iya, 10mẹe uwe, a kparụ akpakpa, mbụ uwe, dụ nsọ, Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-yeje yẹle uwe, ụnwu iya l'e-yeje gude eje ozhi nke ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke; 11mẹe mmanụ ọowu l'ishi mẹe ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe nke Ẹka-dụ-nsọ. Iwhe dụle iya whọ bụ tẹ whẹ mee ya gẹ mu sụru ghu t'e mee ya.”

Mbọku-ọtuta-ume, bụ Sabatụ

12O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 13“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ dobeje mbọku-ọtuta-ume nke mụbe Onye-Nwe-Ọha. Nkele ọo-bụru iwhe-ọhubama, l'a-nọdu l'echilabọ mu l'unu shi l'ọgbo rwua ọgbo. Ọo ya bụ nggẹ unu amarụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ onye l'emeje unu t'unu dụ nsọ.

14“Unu dobeje mbọku-ọtuta-ume, o noo nkele mbọku ono dụru unu nsọ. Onye dosweru iya nụ, t'e gbukwaa onye ọbu egbu. Iwhe bụ onye jeru ozhi mbọku ono bẹ l'ee-kefu l'oke l'ime ụnwunna iya. 15Ọo abalị ishii bẹ unu l'e-jeje ozhi unu. Mbọku nke ẹsaa bụ mbọku Sabatụ bụ iya bụ mbọku ọtuta-ume, bụru mbọku, dụru mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ. Iwhe bụ onye jeru ozhi mbọku-ọtuta-ume t'e gbukwaa onye ọbu egbugbu. 16Tẹ ndu Ízurẹlu dobeje mbọku-ọtuta-ume; meje iwhe iwu mbọku ono kfuru shi l'ọgbo rwua l'ọgbo; t'ọ bụru iwhe l'a-nọdu egoshi ọgbandzu mu l'unu jeye lẹ gbururu. 17Ọo-bụru iwhe-ọhubama, l'a-dụ l'echilabọ mu lẹ ndu Ízurẹlu jeye lẹ tututu-mịmimi, o noo nkele ọo abalị ishi bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha gude mee igwe yẹle alị. O be lẹ mbọku nke ẹsaa, mu haa oje ozhi tụta ume.”

18O noo ya, Onye-Nwe-Ọha kfugelewho okfu ono yeru Mósisu l'eli ugvu Sáyinayi; o woru okpekpu ẹwhuru labọ, e deru Iwu Onye-Nwe-Ọha nụ iya. Ẹwhuru ono bụ Chileke gude mkpụshi-ẹka iya dee ya iwhe nwẹkiya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index