Search form

Awụfu 32

Nweswi, a kpụru lẹ mkpọla-ododo

1Nteke ndu Ízurẹlu leru ẹnya lẹ Mósisu l'a-kpọnukawa ụkfu l'eli ugvu ono, whẹ dzukobe byakfutashia Érọnu bya agbaa ya mgburumgburu; sụ iya: “Gbalihu metaru anyi agwa, l'a-nọ edu anyi. Nkele Mósisu-a, bụ onye ono, bụ iya dufutaru anyi l'alị Íjiputu bẹ anyi l'ẹte amakwaa iwhe meru iya nụ.”

2Érọnu sụ whẹ: “Unu yeshia iwhe-nchị, e meru lẹ mkpọla-ododo, unyomu unu yeru lẹ nchị mẹe nke ụnwu unu unwoke mẹe ụnwu unu ụnwanyi, chịtaru mu.” 3O noo ya, ndu ono gẹ whẹ ha yeshia iwhe-nchị, whẹ yeru chị-jeru Érọnu. 4Ọ chịta iwhe ono, whẹ nụru iya gude meta agwa; kpụa ya, ọ dụ g'ọo nweswi, bya egude ngwa ọrwu memashia ya ememashi. O noo ya, whẹ sụ: “Unubẹ ndu Ízurẹlu, ọ waa Chileke unu ndọwa, mbụ onye dufutaru unu l'alị Íjiputu!”

5Érọnu whụlewho iwhe ono, ọ tụa ẹnya-mgbẹja l'atatiwhu nweswi ono; ryaa ya aryarya sụ: “Echile bẹ l'e-riru Onye-Nwe-Ọha iwhe-o.” 6Tọ dụ iya bụ, o rwua l'ishi ụtsu echile iya, ndu Ízurẹlu gbeshi gwoo ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, wota ngwo-ẹja ẹhu-guu nụ. E megee, whẹ nọdu ria eri ngụa angụ, bya awụ-lihu wata ọrwu ụrwu-alị.

7O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Nyize l'alị, o noo nkele ndu nkeghu, bụ ndu ono, i dufutaru l'alị Íjiputu bẹ merwushiwaru onwowhe. 8Whẹ hakebeekwaru nụ ụzo ono, mu tọru whẹ ọkpa iya ono. Whẹ metawaru onwowhe agwa, whẹ kpụru, ọ dụ g'ọo nweswi. Whẹ whuzewaa ishi l'alị baarụ iya ẹja, gwawa iya agwagwa sụ: ‘Ọ waa agwa unubẹ ndu Ízurẹlu ndọwa; mbụ onye dufutaru unu l'alị Íjiputu!’ ”

9Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Mu whụwaru lẹ ndu-a bụnuka ndu kpọkponyi. 10Parụ mu haa ntaa t'oke ẹhu-eghughu mu nwua whuruwhuru l'ẹhu whẹ nke ọwhu mu l'e-repyashi whẹ. Gụbedua, bụ Mósisu bẹ mu l'e-me t'ị bụru mba, parụ ẹka.”

11Mósisu ryọlahaa Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke iya sụ: “Byiko Onye-Nwe-Ọha, t'oke ẹhu-eghughu ghu be enwushinu whuruwhuru l'ẹka ndu nkeghu nọ, mbụ ndu ono, i gude ọkpehu ghu mẹe ike ẹka ghu dufuta l'alị Íjiputu. 12Ndu Íjiputu l'a-sụkwa l'iwhe meru g'o gude i dufuta whẹ bụ t'ị bya egbushia whẹ l'ugvu ugvu-a, tẹ whẹ chịhu lẹ mgboko. Byiko, t'obu jinua ghu oyi nggẹ i wofu oke ẹhu-eghughu ghu ono, l'enwu whuruwhuru ono; g'ị haa owokfuta ndu nkeghu ọla-l'iyi ono. 13Nyatanụ Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Ízurẹlu, bụ ndu ozhi ghu; mbụ ndu ono, i gude onwoghu ria nte sụ ‘l'ii-me t'ẹpa whẹ ha g'ọo kpokponde, dụ l'igweli; tẹmenu l'alị lile ono, i kwekotaru whẹ ụkwa iya bẹ l'ịi-nụ ẹpa whẹ, ya abụru oke-iwhe whẹ jeye lẹ tututu-mịmimi.’ ” 14O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya akpowhulata égò azụ, t'o wokfutahe whẹ ọla-l'iyi ono, o shi arị lẹ ya l'e-wokfuta whẹ.

15Mósisu dakọbe, ọ bụru iya enyizeta l'eli ugvu ono yẹle okpekpu ẹwhuru labọ ono, e deru iwu, o gude l'ẹka. Ẹwhuru ono b'e deru iwhe l'iwhu mẹe l'azụ. 16Okpekpu ẹwhuru ono bụ ẹka ọrwu Chileke. Iwhe ono, e deru iya bụru Chileke gude ẹka iya dee ya l'eli ẹwhuru ono.

17Nteke Jóshuwa nụru ẹwhu, l'awhụ l'ẹka ndu lẹ mkpu ndu Ízurẹlu l'echi, ọ sụ Mósisu: “Ẹwhu ọgu l'awhụkwa l'ẹka ono, anyi kpọberu ụlo-ẹkwa anyi.”

18Mósisu sụ iya:

“Ọ tọo dakwa g'ọo ẹwhu ndu lwụ-gburu l'ọgu,

tọo da g'ọo ẹwhu ndu, a lwụ-gburu l'ọgu.

Iwhe mu l'anụ bụkwa ụda egvu.”

19Erwurwu, Mósisu l'erwu mgboro ẹka ono, ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono, bya awhụa nweswi ono mẹe ndu ono l'ẹka whẹ l'ete egvu, ọ vọru ọku ghụa ẹhu. Ọ tụhaa ẹwhuru ono, o gude l'ẹka, ọ tụjashihu l'ọkpa ugvu ono. 20O bya ewota nweswi ono, whẹ kpụru ono kpọo ọku; gwee ya, ọ dụ g'ọo ntụ, bya awụru iya ye lẹ mini, gude ndu Ízurẹlu whẹ ngụa ya.

21Mósisu sụ Érọnu: “?Ọo gụnu bẹ ndu-a meru ghu, meru g'o gude i duru whẹ ye l'ome iwhe-dụ-ẹji, ha ẹgube ya nụ?”

22Érọnu sụ iya: “Byiko onye-nwe-mu nụ; ba avọshinuru ọku ghụa ẹhu. Ị mahawarụ ndu whẹ bụ; lẹ whẹ bụ ndu ome ejo-iwhe kwọwaru ẹhu. 23Whẹ sụru mu tẹ mu metaru whẹ Chileke, l'e-vutaru whẹ ụzo. O noo nkele Mósisu, bụ onye dufutaru whẹ l'alị Íjiputu bẹ whẹ ta amadụ iwhe meru iya nụ. 24Ọo ya bụ, mu sụ whẹ: ‘T'onye nweru iwhe e meru lẹ mkpọla-ododo yefuta iya.’ Tọ dụ iya bụ lẹ whẹ achịtaru mu mkpọla-ododo ono, mu chịru ye l'ọku. Iwhe ọdo shi iya fụta bụru nweswi-a.”

25Mósisu whụlewho lẹ ndu Ízurẹlu bụwaa o-kwe-l'ẹka-nwe whẹ nkele Érọnu hawarụ whẹ, whẹ nashịhu; whẹ shi nno bụwaru ndu, ndu ọhogu whẹ l'eme iwhe-ọchi; 26ọo ya bụ, Mósisu kfụru l'ọnu ẹka l'eeshije abata l'ẹka ono, ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono kfua sụ: “?Onye marụ l'ọ bụ nke Onye-Nwe-Ọha; t'onye ọbu byakfuta mu!” Ndu Lívayi gẹ whẹ ha zelihu wụ-kfu iya.

27O noo ya, Mósisu sụ whẹ: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Ízurẹlu kfuru: ‘T'onyenọnu turu ogu-ịgba iya l'ukfu, unu ejegbakota ọdu ụlo-ẹkwa ono, shi l'ishi iya ọwaa lụfu l'ishi iya ọwhu. T'onyenọnu gbua nwanna iya mẹe ọnya iya mẹe obutobu iya.’ ” 28Ndu Lívayi mee gẹ Mósisu zhiru whẹ. Ndu nwụshihuru nụ mbọku ono bẹ rwuru iwhe dụ g'ọo ụnu ụmadzu ugbo ẹsaa l'ụkporo iri. 29O noo ya, Mósisu sụ: “Ntanụ b'a họtawaru unu doberu Onye-Nwe-Ọha iche, o noo nkele unu tsoru ụnwu unu mẹe unwune unu ọgu. Onye-Nwe-Ọha gọwaru ọnu-ọma nụ unu ntanụ.”

30O rwua echile iya, Mósisu sụ ndu Ízurẹlu: “Iwhe-dụ-ẹji, unu meru pakwarụ ẹka. Ntaa bẹ mu l'ejekfuwaa Onye-Nwe-Ọha je amarụ, ?mu l'a-dụ ike ryọ-buta iya t'ọ gụaru unu nvụ l'iwhe-dụ-ẹji ono, unu meru?”

31Tọ dụ iya bụ, Mósisu jekfuwhu Onye-Nwe-Ọha azụ je asụ iya: “Owaa, iwhe-dụ-ẹji, ndu-a meru pakwarụ ẹka. Whẹ gudewaa mkpọla-ododo metaru onwowhe agwa. 32Ọle byiko gụaru whẹ rọ nvụ l'iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ meru, ọdumeka hufukwa ẹwha mụbe Mósisu l'ẹkwo, i deru ẹwha ndu nkeghu.”

33Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ọo onye mesweru mu nụ bẹ mu l'e-hufu ẹwha iya l'ẹkwo mu. 34Ọle tụgbua ntaa je eduta ndu Ízurẹlu jeshia ẹka ono, mu kfuru ghu okfu iya; lẹ Ojozhi-imigwe mu l'e-vutaru unu ụzo l'ije ono. Oge nteke mu l'a-nụ whẹ áwhụ rwulewho, mu anụa whẹ áwhụ iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ meru.”

35Onye-Nwe-Ọha zhia nchịkarehu t'ọ byakfuta ndu Ízurẹlu, l'iswi iwhe ono, whẹ gude nweswi ono, Érọnu kpụru mee.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index