Search form

Awụfu 32:1

Nweswi, a kpụru lẹ mkpọla-ododo

1Nteke ndu Ízurẹlu leru ẹnya lẹ Mósisu l'a-kpọnukawa ụkfu l'eli ugvu ono, whẹ dzukobe byakfutashia Érọnu bya agbaa ya mgburumgburu; sụ iya: “Gbalihu metaru anyi agwa, l'a-nọ edu anyi. Nkele Mósisu-a, bụ onye ono, bụ iya dufutaru anyi l'alị Íjiputu bẹ anyi l'ẹte amakwaa iwhe meru iya nụ.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index