Search form

Awụfu 33

1Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Shi l'ẹka-a tụgbua, gụ lẹ ndu ono, i dufutaru l'alị Íjiputu. Unu tụgbua jeshia alị ono, mu riburu Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Jékọpu lẹ nte sụ: ‘Ọo ẹpa unu bẹ mu l'a-nụ alị ono.’ 2Mu l'e-zhi ojozhi-imigwe t'o duru unu je; je achịkashiaru unu ndu Kenanu mẹe ndu Amọru mẹe ndu Hetu mẹe ndu Pẹ́rezu mẹe ndu Hevu mẹe ndu Jebusu. 3Unu tụgburu jeshia alị ono, mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji. Ọle mu l'unu ta alịkwa eje, a nọnyaa nụ mu gbushia unu l'ụzo, o noo nkele unu bụnuka ndu kpọkponyi.”

4Ndu Ízurẹlu nụlewho ejo-nzhi ono whẹ tsọlahaa áwhụ, t'ọ dụ onye kwarụ ngwa gude memaa onwiya emema. 5Mkpata iya bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu: “Kfuru ndu Ízurẹlu agha: ‘Unu bụnuka ndu kpọkponyi. Ọ -bụru l'ọo tẹ mu je unu etsotso ilile bẹ mu l'e-gbushikwa unu. Ọo ya bụ, t'unu yeshia ngwa ono, unu kwarụ gude memashia onwowhe ntaantaa tọgbo tẹ mu rịa ọriri marụ iwhe mu l'e-me unu.’ ” 6O noo ya, ndu Ízurẹlu yeshia ngwa ono, whẹ kwarụ gude memashia onwowhe l'ugvu Horẹbu.

Ụlo-ẹkwa Ndzuko

7Mósisu shi awhọtaje mkpuumkpu-ẹkwa je akpọbe otẹnya l'azụ ẹka, ndu Ízurẹlu kpọbe-geeru ụlo-ẹkwa nkewhe kua ya “Ụlo-ẹkwa Ndzuko”. Iwhe bụ onye l'eje ọkpata Onye-Nwe-Ọha ishi iwhe l'ejeje lẹ Ụlo-ẹkwa Ndzuko ono, dụ l'azụ ẹka ono, ndu Ízurẹlu nọ. 8L'ọobuje, Mósisu -tụgbua eje lẹ Mkpu-ẹkwa Ndzuko ono, ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha agbalihu; onyenọnu eje akfụru l'ọnu ụlo-ẹkwa nkiya dazhịbe Mósisu ẹnya jeye ya abahụ lẹ Ụlo-ẹkwa Ndzuko ono. 9Mósisu -bahụlewho lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, urwukpu ono, kpụru orogbodo alwazeta bya anọ-chia ọnu mkpuumkpu-ẹkwa ono nteke Onye-Nwe-Ọha l'ekfu anụ Mósisu. 10L'ọobuje, ndu Ízurẹlu whụlewho urwukpu ono, kpụru orogbodo ono g'o keru l'ọnu mkpuumkpu-ẹkwa ono, whẹ atụko gẹ whẹ ha wụ-lishihu, baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. Onyenọnu l'anọduje l'ọnu ụlo-ẹkwa nkiya; baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ono. 11Ọ bụru iya bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha l'anọje ekfu okfu eyeru Mósisu l'iwhu l'iwhu ẹgube madzụ l'anọje ekfuru eyeru ọnya iya. E megee, Mósisu alwawhu azụ l'ẹka ono, ndu Ízurẹlu nọ. Ọle nwokorọbya ono, l'eyeru iya ẹka, mbụ Jóshuwa nwa Nunu ta alụfujedu alụfu lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono.

Mósisu yẹle ọ-dụ-biribiri Onye-Nwe-Ọha

12Mósisu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Ịinoje ekfuru mu tẹ mu dua ndu-a, ọle i tii mezhidua tẹ mu marụ onye l'ii-yeru mu tẹ mu l'iya tụko dua whẹ ọbu. Ị sụru l'ị marụ mụbe Mósisu ree-ree-ree, mu dụ ghu l'obu. 13Ngwa, ọ -bụru whọ l'ọo ezhi-okfu lẹ mu dụ ghu l'obu, kanụru mu uche ghu nke ọwhu mu l'a-marụ ghu, mu adụ ghu l'obu tụgbuwaruro. Nyatakwa lẹ mba-a bụkwa ndu nkeghu.”

14Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Mu l'e-tsoru-a unu eje l'onwomu, tẹmenu mu l'e-me tẹ meji nmakfuru ghu anmakfuru.”

15O noo ya, Mósisu sụ iya: “Ọ -bụru l'i tii tsodu anyi eje l'onwoghu, be ekwekwa t'anyi hata ọkpa ahata shi ẹka-a tụgburu. 16?Ndẹnu gẹ l'ee-shi marụ lẹ mbẹdua mẹe ndu nkeghu dụ ghu l'obu; gbahaa l'i tso anyi? ?Ọ hụnu gụnu ọdo l'e-goshi lẹ mbẹdua mẹe ndu nkeghu gbarụ iche l'ẹka ndu mgboko l'owhu nọ?”

17Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Mu l'e-mezhiawho iwhe ono, i sụru tẹ mu meeru ghu, o noo nkele ị dụwa mu l'obu, mu makwarụ ghu whọ ree-ree-ree.”

18Mósisu sụ iya: “Byiko, goshinu mu ọ-dụ-biribiri ghu.”

19Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Mu l'e-me t'ị whụ gẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha dụ-be ree; mu anọdu ghu l'iwhu kua onwomu ẹwha. Ọo onye ọ dụ mu nke tẹ mu meeru eze-iwhe-ọma bẹ mu l'e-meru iya; onye ọ dụ mu nke tẹ mu whụaru imiko bẹ mu l'a-whụru iya. 20Ọle ị tịi whụdu mu atatiwhu, o noo nkele o to nwedu onye gude ẹnya iya whụ mu, bya l'a-nọdu ndzụ.”

21Onye-Nwe-Ọha sụ: “O nweru ẹwhuru dụkube ẹka-a mu nọ, l'ịi-gbakoru l'eli. 22Ọ-dụ-biribiri mu ono ghatadẹlewho; mu eye ghu l'ẹka ẹwhuru ono gbarụ ụwa; gude ẹka mu kwechia ghu; jeye mu aghatagee. 23Nteke ono mu ewofu ẹka, gụ awhụ azụ mu. Ọle ọwhube iwhu mu bẹ l'ẹte awhụjedu awhụwhu owhu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index