Search form

Awụfu 34

Okpekpu Ẹwhuru nke ẹbo

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Wata okpekpu ẹwhuru labọ ọdo t'ọ dụ g'ọo nke mbụ whọ. Mu l'e-de iya iwhe e shi dee lẹ nke mbụ whọ, ị tụjashiru. 2Kwakọbe l'ụtsu echile, nyikota ugvu Sáyinayi; bya egoshi mu onwoghu l'eli ugvu ono. 3Ba adụkwa onye gụ l'iya l'a-lị bya, tọ bọ dụkwa onye l'aa-whụ l'ugvu ono l'owhu l'owhu; ya adụkwa atụru, ọdua l'ọo eswi, l'a-nọdu l'ọkpa ugvu ono ata nri.”

4O noo ya, Mósisu wata okpekpu ẹwhuru labọ ọdo, dụ g'ọo nke mbụ whọ; ọ gbalihu l'ọnmewa ụtsu nyihu ugvu Sáyinayi, ẹgube Onye-Nwe-Ọha zhiru iya. Ọ parụ okpekpu ẹwhuru labọ ono l'ẹka. 5Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha nọdu l'urwukpu nyizeta, bya akfụkube Mósisu l'ẹka ono; bya agbakushi onwiya ẹwha iya ono, bụ Onye-Nwe-Ọha. 6Onye-Nwe-Ọha ghata l'iwhu Mósisu gbakushi onwiya ẹwha sụ: “Ọo mu bụ Onye-Nwe-Ọha. Ọo mu bụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ Chileke, l'awhụje imiko, bụru Chileke l'emeje eze-iwhe-ọma. Mu bụ onye ẹhu l'ete eghukebeje eghu ẹgwegwa, mu bụru onye n-yemobu iya nyịberu anyịbe, bụkwaruwho o-me-g'o-kfuru. 7Ụnukurunu madzụ bẹ mu l'egoshije lẹ mu yeru obu. O nokwawho gẹ mu l'agụjeru whẹ nvụ l'ejo-iwhe, whẹ meru, gụaru whẹ nvụ l'ike, whẹ kwefuru mu mẹe l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru mu. Ọle mu ta ahajẹdu onye ikpe nmarụ tẹ mu ba ahụ̀ iya àhụ̀hù. Ndu l'eme iwhe-dụ-ẹji bẹ mu l'àhụ̀je àhụ̀hù iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ l'eme hụ̀-rwua ya l'ẹka ụnwu nwanwa whẹ mẹe nwanwa-nwaranwa whẹ nọ jeye l'ọgbo nke ẹno.”

8Mósisu whuzetakebe iwhu l'alị nteke ono who, baarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. 9Ọ sụ: “Gụbe Onye-Nwe-Ọha, ọ -bụru lẹ mu dụwa ghu l'obu ntaa, byiko tẹ gụbe Onye-Nwe-Ọha tsonuru anyi. A makwarụ-a lẹ ndu a bụnuka kpọkponyi, ọle byiko gụnuaru anyi nvụ ejo-iwhe ono, anyi l'eme mẹe nke iwhe-dụ-ẹji ono, anyi megbaberu. G'i wota anyi t'anyi bụruro oke-iwhe ghu.”

10Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ: “Sụa, mu lẹ ghu l'a-gba ndzụ. L'atatiwhu ndu nkeghu l'owhu bẹ mu l'e-me oke iwhe dụ biribiri, mbụ ụdu iwhe l'ete emebua l'eliwhe l'owhu; to meje lẹ mba gẹ mba ha. Ndu ono, unu lẹ whẹ bukota ẹghirigha bẹ l'a-whụ g'iwhe, mụbe Onye-Nwe-Ọha meru dụ-be egvu. 11Unu ngabẹ nchị mee iwu-a, mu l'atụru unu ntanụ. Sụa mu l'a-chịfuru unu ndu Amọru mẹe ndu Kenanu mẹe ndu Hetu mẹe ndu Pẹ́rezu mẹe ndu Hevu mẹe ndu Jebusu. 12Ọo zhiawho t'unu kwabẹru onwunu ẹnya t'unu lẹ ndu bu l'alị ono, unu l'ala ba agba ndzụ, ọdua bẹ whẹ l'e-megekwaa bụru ọnya nmata unu. 13Unu mebyishia ẹnya-mgbẹja whẹ, unu etsukposhia ẹwhuru, whẹ doberu nsọ. Unu egbukwoshia itso, e doberu agwa whẹ, bụ Ashera. 14Tọ bọ dụkwa iwhe ọdo, unu l'a-bajẹru ẹja gbahazhiawho mụbe Onye-Nwe-Ọha. O noo nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha, ẹwha mu bụ Okoowhoo bẹ bụkwa Chileke, l'ekoje okoowhoo.

15“Unu kwabẹkwa ẹnya t'unu lẹ ndu bu l'alị ono ba agba ndzụ. O noo nkele whẹ gwadẹlewho agwa whẹ bẹ whẹ l'e-zhikwa unu t'unu bya, unu eje eria iwhe whẹ gude gwaa agwa whẹ. 16Ọ -bụru l'unu harụ ụnwada whẹ lụtaru ụnwu unu nwoke tẹ whẹ bụru unyomu whẹ, bẹ whẹ l'e-me ụnwu unu ono, whẹ eje ekwehe nkemu; whẹ abalahaaru agwa whẹ ono ẹja.

17“Unu ba akpụtakwa ntẹkpe, unu l'a-nọ agwa agwa.

18“Unu rijekwaa oge ono, l'aatajẹ buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-tajẹ buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, ẹgube ono, mu sụru t'unu meje iya. Unu rije oge ono nteke ono, e doberu t'e rije iya l'ọnwa Abyibu, o noo nkele ọo l'ọnwa Abyibu ono bẹ unu wụfutaru l'alị Íjiputu.

19“Iwhe mbụ, vu ụzo waa ẹkpa-nwa bụ nke mụbe Onye-Nwe-Ọha. Iwhe bụ anụ, vugezhia ụzo fụta l'ẹwho ne iya, bụ okee bụ nkemu; mbụ eswi m'ọ bụ atụru m'ọ bụ eghu. 20Unu gudeje nwatụru gbata nkakfụ-ịgara, vu ụzo fụta l'ẹwho ne iya. Ọ -bụru l'unu ta agbatadu iya agbata, unu aswị-kwoo ya olu. Unwoke lile, bụ ọkpara unu bẹ unu l'agbatajẹ agbata.

“Tọ bọ dụkwa onye l'a-gbajẹ ẹka bya l'atatiwhu mu.

21“Abalị ishii bẹ unu l'e-jeje ozhi unu; o -rwua mbọku nke ẹsaa, unu edzua ike. Unu be ejejekwa ozhi lẹ mbọku nke ẹsaa, o beru ọ bụru nteke l'aakọbe iwhe akọbe, ọdua l'ọo nteke l'aakpata iwhe e meberu l'alị.

22“Ọo witi mbụ, unu vu ụzo kpata bẹ unu l'e-gudeje ria Oge-Idzu. Unu erijee oge iwhe a kpatarụ l'okfu lẹ ishi ngvụcha awha. 23Ugbo ẹto l'awha bẹ unwoke unu l'a-kpakọje gẹ whẹ ha byakọta l'atatiwhu Nnajị-Ọha, bụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ Chileke nke Ízurẹlu. 24Mu l'a-chịshiru unu ndu mba gẹ mba ha; mee t'alị unu sabaa ọsa. Ọ tọ dụdu onye bya l'eje unu ọnata alị unu ono, nteke ono, unu l'e-jeje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu ugbo ẹto l'awha.

25“Tọ bọ dụkwa iwhe e yeru iwhe l'ekoje buredi, unu l'e-yekobe lẹ mmee anụ, unu gude agbarụ mu ẹja.

“Tọ bọ dụkwa anụ, e gude gbaa ẹja oge O-je-ghata, l'aa-hajẹ t'ọ dụ fụta ụtsu.

26“Iwhe mbụ, vu ụzo kaa l'iwhe unu meberu l'alị bẹ unu l'e-gudeje bya l'ụlo Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu.

“Unu be egudejekwa mini-ẹra ne eghu shia nwa iya.”

27Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Dee okfu ono g'ọ ha l'ẹkwo. O noo nkele ọo okfu ono bẹ mu lẹ ghu mẹe ndu Ízurẹlu gude gbaa ndzụ.” 28Mósisu yẹle Onye-Nwe-Ọha nọo ụkporo abalị ugbo labọ l'ẹka ono; eswe l'ẹnyashi; Mósisu te eri nri, t'ọ ngụ mini. O dee okfu ọgbandzu ono bụ iya bụ iwu iri, shi l'ẹka Chileke l'eli okpekpu ẹwhuru ono.

Iwhu Mósisu l'egbu zaazaa

29Nteke Mósisu shi l'ugvu Sáyinayi nyizeta, parụ okpekpu ẹwhuru labọ ono, e deru iwu Onye-Nwe-Ọha l'ẹka, bẹ l'ẹte ọmadua l'iwhu l'egbu iya zaazaa, eshi yẹle Onye-Nwe-Ọha shi ekfugba okfu. 30Érọnu yẹle ndu Ízurẹlu whụ g'iwhu l'egbu Mósisu zaazaa, whẹ tsụhu egvu gẹ whẹ l'eshi jekube iya ntse. 31Mósisu bya ekua whẹ oku, Érọnu mẹe ndu ishi edzudzu-ọha ono gẹ whẹ ha tụgbua jekfushia ya; Mósisu kfuru yeru whẹ. 32E megee; ndu Ízurẹlu l'owhu byakụbe iya ntse, ọ tụshikotaru whẹ iwu ono, Onye-Nwe-Ọha nụru iya l'ugvu Sáyinayi.

33Mósisu kfugee okfu yeru whẹ, o woru ẹkwa kwechia onwiya atatiwhu. 34Ọle ọobuje, Mósisu bahụ lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, Onye-Nwe-Ọha nọ tẹ yẹle iya kfugba, ya ekwefu ẹkwa ono l'atatiwhu iya jeye ya alụfuta. Ọ -lụfutalewho, ya ekfukotaru ndu Ízurẹlu iwhe e zhiru iya; 35whẹ abya awhụkwawho g'iwhu l'egbu Mósisu zaazaa. Mósisu abya ekwechiwhu ẹkwa ono azụ l'iwhu, ya dụ iya nno jeye l'oo-je tẹ yẹle Onye-Nwe-Ọha kfugbabe.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index