Search form

Awụfu 35

Mbọku-ọtuta-ume

1Mósisu bya ekukobe ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha sụ whẹ: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'unu mee ndọwa: 2Ọ sụru l'ọo abalị ishii bẹ unu l'e-jeje ozhi unu; o -be mbọku nke ẹsaa, unu edobe iya nsọ; t'ọ bụru mbọku-ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha. Iwhe bụ onye jeru ozhi mbọku ono; t'e gbukwaa onye ọbu egbugbu. 3T'ọ bọ dụkwa onye l'a-whunwu ọku l'ibe iya mbọku-ọtuta-ume.”

Iwhe l'ee-gude mee Mkpuumkpu-ẹkwa

4Mósisu sụ ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha: “Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ndọwa: 5Ọ sụru t'unu shi l'iwhe unu nweru hata iwhe bya anụ yẹbe Onye-Nwe-Ọha. Onye l'ọowho l'obu t'ọ nụ yẹbe Onye-Nwe-Ọha iwhe bẹ iwhe l'oo-gude bya anụ iya bụ mkpọla-ododo mẹe mkpọla-ọcha mẹe ope, 6mẹe oghu dụ urwukpu-urwukpu mẹe ọwhu l'eke uswe-uswe mẹe ọwhu l'eke mmee-mmee mẹe ọkpobe ẹkwa ọcha yẹle ẹji eghu, 7mẹe akpọ ebyila, a tsẹru l'uswe mẹe akpọ umoro-ẹnyimu mẹe oshi akeshiya, 8mẹe mmanụ ólivu, l'eegudeje anwụ ọku mẹe iwhe l'eeyeje lẹ mmanụ, l'aawụ l'ishi t'o shia mkpọ mẹe ọwhu l'eeyeje l'ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe, 9mẹe ẹwhuru onikusu mẹwaroo ẹwhuru ọdo, l'erekaa ire. Ẹwhuru ono bẹ l'ee-megee dzụpyabe l'uwe ifọdu onye ishi ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke yẹle ẹkwa-nkwechi-obu iya.

10“T'iwhe bụ onye l'eme nka l'ime unu fụta bya emekota iwhe lile ono, Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee, 11mbụ mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe ẹkwa, l'ee-kwebe iya l'eli mẹe iwhe l'ee-gude kwechia ya mẹe iwhe l'ee-gude kota ukoloba, dụ lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe ọwhu l'eswebushi lẹ mgbo iya mẹe ẹnya ẹka l'aa-kpọru iya ye, 12mẹe igbe-ọgbandzu yẹle mkpara, l'ee-gudeje apa iya mẹe okfu igbe ono, l'aa-nọduje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji mẹe ẹkwa ono, l'ee-gude gebuta iya, 13mẹe teburu yẹle mkpara, l'ee-gudeje apa iya mẹe arya, l'etsoje iya yẹle buredi ono, l'ee-dobeje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, 14mẹe iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono, l'e-meje t'iwhoro iya ngashịa yẹle ngwa, dụ iya nụ mẹe oryọku iya l'onwiya mẹe mmanụ, l'ee-gudeje anwụ ọku ono, 15mẹe ẹnya ngwo-ẹja ụ̀nwù-isẹnsu yẹle mkpara, l'ee-gudeje apa iya mẹe mmanụ, l'aa-wụje l'ishi yẹle ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe mẹe ẹkwa, l'ee-gobutaje ọnu-abata mkpuumkpu, 16mẹe ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku yẹle iwhe ono, dụ g'ọo ụgbu, e gude ope kpaa mẹe mkpara, l'ee-gudeje apa ẹnya-mgbẹja ono yẹle arya iya g'ọ ha mẹkwawho eze efere ono, l'ee-gude ope mee yẹle ọkpa iya, 17mẹe ẹkwa ono, l'ee-gude gebuta ọma-ogboduwhu mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe itso ọma-ogboduwhu ono yẹle ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono mẹe ẹkwa ono, l'ee-gude gebuta ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono, 18mẹe abara mkpuumkpu-ẹkwa ono yẹle nke ọma-ogboduwhu iya mẹe eri iya, 19mẹe uwe ono, a kparụ akpakpa, l'ee-yeje gude eje ozhi l'ụlo-nsọ, mbụ uwe, e doberu nsọ tẹ Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke yẹle ụnwu iya yeje gude jeje ozhi nke ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke.”

20Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha wụkashihu l'atatiwhu Mósisu. 21Iwhe bụ ndu l'ọowho l'obu mẹe onye o rwuru l'ẹhu t'ọ nụ Onye-Nwe-Ọha iwhe, gudegee iwhe bya anụ iya, mbụ iwhe l'ee-gude mee nke Ụlo-ẹkwa-ndzuko ọbu mẹwaro iwhe l'ee-gude eje ozhi l'ime iya mẹkwawho ọwhu l'ee-gude kwee uwe, dụ nsọ. 22Iwhe bụ ndu ọ zụru nkwe l'obu, unwoke mẹe ụnwanyi; gudegee iwhe e meru lẹ mkpọla-ododo bya anụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ iwhe dụ g'ọo aga nkochi mẹe eregede-nchị mẹe echi mẹwaro iwhe ọdo, dụ-gee l'iche l'iche, e meru lẹ mkpọla-ododo. Whẹ woru mkpọla-ododo whẹ ono bya anụ Onye-Nwe-Ọha. 23Ndu ọwhu nweru oghu wotakotakwa iya whọ, mbụ oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe nke ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe ọkpobe ẹkwa ọcha mẹe ẹji eghu mẹe akpọ ebyila, a tsẹru l'uswe mẹe nke umoro-ẹnyimu.

24Ndu ike dụ ọnu mkpọla-ọcha, m'ọbu ope wotakwa iya whọ bya anụ Onye-Nwe-Ọha. Ndu ọwhu nweru oshi akeshiya, dụ ree t'e gude iya rwụa ọrwu nụkwa iya whọ. 25Iwhe bụ ụnwanyi marụ ome nka gude ẹka whẹ kpata iwhe bya anụ. Ụwhodu gude oghu dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe kpaa nke whẹ; ụwhodu gude ẹkwa ọcha kpaa nke whẹ bya anụ. 26Ụnwanyi, ọ whọru l'obu, bụ ndu l'eme nka, bụ ẹji eghu bẹ whẹ gude kpaa nkewhe. 27Ọwhube ndu ishi wota ẹwhuru onikusu mẹwaro ẹwhuru ọdo, l'erekaa ire, t'a dzụpyabe l'uwe ifọdu onye ishi ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke yẹle l'ẹkwa-nkwechi-obu iya. 28Whẹ nụfukwawho iwhe l'eshi mkpọ yẹle mmanụ ólivu, l'ee-gudeje anwụ ọku; bya anụ ọwhu l'ee-yeje lẹ mmanụ l'aawụ l'ishi mẹe nke ụ̀nwù-isẹnsu, l'eshi kwẹkwekwe. 29Ndu Ízurẹlu l'owhu, unwoke mẹe ụnwanyi bẹ wotakotaru iwhe zụru whẹ nkwe l'obu, mbụ ndu ọ whọru l'obu tẹ whẹ wota iwhe l'ee-gude rwụa ọrwu ono, Onye-Nwe-Ọha shi l'ọnu Mósisu kfua t'a rwụa.

30O noo ya, Mósisu sụ ndu Ízurẹlu: “Unu lekwa lẹ Onye-Nwe-Ọha bẹ họtaakwaru Bezalẹlu nwa Uri, bụ nwanwa Họru, onye ikfu Juda, 31bya emewaa, ume yẹbe Chileke ji iya ẹhu, nke ọwhu l'ọo-bụru onye marụ mmamagụ; bụru onye kwarụ ẹnya mẹe t'iwhe dojee ya ẹnya ree nke ọwhu l'ọo-ma ome nka l'ụzo, dụ l'iche l'iche, 32ya amarụ gẹ l'ee-shije gude mkpọla-ododo yẹle mkpọla-ọcha mẹe ope ememashi iwhe ememashi, 33makwarụwho gẹ l'aawa ẹwhuru, l'ere ire mẹe gẹ l'aawụje mkpọla-ododo l'ogboromọnu iya, bya amakwarụwho gẹ l'aapyịje iwhe apyịpyi mẹwaro gẹ l'eeshije eme nka ọdo, dụ-gee iche iche. 34O nokwawho g'ọ nụru yẹle Oholiyabu nwa Ahisamaku, onye ikfu Danu mmamagụ nke ozhi ndu ọdo gẹ l'eeme nka ọbu. 35O mekwaru tẹ mmamagụ, e gude eme nka l'ụzo, dụ l'iche l'iche mẹe mmamagụ, e gude ememashi iwhe ememashi rwube whẹ ẹka mẹe tẹ whẹ marụ gẹ l'eegudeje oghu dụ urwukpu-urwukpu yẹle oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe ẹkwa ọcha dengashia iwhe edengashi. Whẹ labọ bụ ndu makọtaru gẹ l'eemeje nka l'iwhe t'ọ maa ụma.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index