Search form

Awụfu 36

1“Ọo Bezalẹlu yẹle Oholiyabu mẹe iwhe bụ ndu marụ ome nka, ndu Onye-Nwe-Ọha nụru mmamagụ; bya emee t'iwhe doo whẹ ẹnya bụ iya bụ iwhe lile, kụberu ọtu ụlo-nsọ ono; ọo whẹ bụ ndu l'a-rwụ ọrwu ono, mee ya gẹ Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ya.”

2Ọo ya bụ, Mósisu kua Bezalẹlu yẹle Oholiyabu mẹe iwhe bụ ndu lile marụ ome nka; ndu Onye-Nwe-Ọha nụru mmamagụ, bụru ndu l'ọowho l'obu tẹ whẹ jee ozhi ono. 3Mósisu chịru iwhe ono, ndu Ízurẹlu tụkotaru t'e gude mee nke ọtu ụlo-nsọ ono chịru chẹe whẹ. L'ụtsu mbọku mbọku bẹ ndu Ízurẹlu l'anọje atụko iwhe ono anụ Mósisu lẹ g'ọ zụru whẹ nkwe l'obu. 4Iwhe bụ ndu marụ ome nka, l'atụ ụlo-nsọ ono pakọtaru ọrwu lile, whẹ shihawa arwụ haa, 5tụgbua je asụ Mósisu: “Ndu-a tụtaakwaru iwhe sụru t'e gude iya rwụa ọrwu ọbu, Onye-Nwe-Ọha sụru t'a rwụa; gbee tụwaru nke etsutsu iya ye iya.”

6Mósisu bya atụa iwu sụ: “T'ọ bọ dụkwa nwoke, ọdua l'ọo nwanyị, l'a-dụbaa iwhe ọdo, l'oo-me sụ l'ọo iwhe ya gude eyeta ẹka t'e gude mee nke ụlo-nsọ ono.” A ryaa iwhe ono, Mósisu kfuru aryarya ryadzuru iya ọdu-ụlo-ẹkwa ndu Ízurẹlu. E shi nno kpọshia ndu Ízurẹlu t'ọ bọ dụhe iwhe whẹ l'e-wotabaa; 7o noo nkele iwhe a tụtaru t'e gude rwụa ọrwu ono dzuwaru gẹ l'ee-gude iya rwụ-gee ọrwu ono tsufu etsufu.

Mkpuumkpu-ẹkwa

8Iwhe bụ ndu marụ ome nka lẹ ndu ọrwu ono gude ukfu ẹkwa iri mee mkpuumkpu-ẹkwa ono. Ukfu ẹkwa iri ono bụ ọkpobe ẹkwa, e gude oghu ọcha kpaa ree mẹe oghu dụ urwukpu urwukpu mẹe nke uswe-uswe mẹe nke mmee-mmee. Onye marụ ome nka gude oghu ono kpata cherubu ye l'ukfu ẹkwa ono. 9Ukfu ẹkwa ono bẹ hakọta ishi nhakọ. Ogologo iya dụ nji-ẹka ụkporo l'ẹsato; ọsa iya dụ nji-ẹka ẹno. 10Whẹ bya ewota ukfu ẹkwa ono uzhi ise gbagbabẹ agbagbabẹ, ọ bụru ogologo ẹkwa lanụ; whẹ wotafua uzhi ise ọwhu gbagbabẹkwawho, ọ buru ogologo ẹkwa lanụ. 11Ogologo ẹkwa ono nke mbụ bẹ whẹ gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu yeshia ukoloba l'ogboromọnu ukfu ẹkwa nke ikpazụ iya. Whẹ bya emekwaa ya whọ nno l'ukfu ẹkwa nke ishishi iya lẹ ogologo iya nke ẹbo. 12Ukoloba ụkporo labọ l'iri bẹ whẹ yeru l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ; whẹ yekwawho ukoloba ụkporo labọ l'iri l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ ọwhu. Ukoloba ono tụko ghaaru onwowhe iwhu. 13Whẹ gude mkpọla-ododo meta iwhe nweru ukoloba ishi labọ uzhi ụkporo labọ l'iri, gude iya dzegbabe ogologo ẹkwa ono whẹ labọ, ọ lịko ọnu.

14Whẹ bya egude ẹji eghu kpata ukfu ẹkwa iri lẹ nnanụ, l'ee-gude kwechia eli mkpuumkpu-ẹkwa ono. 15Ukfu ẹkwa iri lẹ nnanụ ono bẹ hakọta ẹnya nhamụnha. Ogologo iya dụ-gee nji-ẹka ụkporo l'iri iri. Ọsa iya dụ-gee nji-ẹka ẹno ẹno. 16Whẹ bya achịta ukfu ẹkwa ono ise gbagbabẹ; ọ bụru ogologo ẹkwa lanụ, chịta ukfu ẹkwa ishii ọwhu gbagbabẹfua, ọ bụru nnanụ. 17Ukoloba ụkporo labọ l'iri bẹ whẹ yeru l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ; yekwawho ukoloba ụkporo labọ l'iri l'ishishi ogologo ẹkwa lanụ ọwhu. 18Whẹ gude ope meta iwhe nweru ukoloba l'ishi labọ uzhi ụkporo labọ l'iri, gude iya kotagee ukoloba ogologo ẹkwa ono whẹ labọ; gude iya dzegbabe mkpuumkpu-ẹkwa ono, ọ bụru nnanụ. 19E megee; whẹ gude akpọ ebyila, a tsẹru l'uswe, mee iwhe l'ee-gude kwechia eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, bya egudekwawho akpọ umoro-ẹnyimu mee iwhe l'ee-gude kwechia eli akpọ ebyila ono.

20Whẹ gude oshi akeshiya meta oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. 21Oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono b'e meru, ọ dụ-gee nji-ẹka iri iri l'eli. Ọsa iya dụ-gee nji-ẹka lẹ mkpirikpi. 22Oshi ono bẹ whẹ pyịru ọkpa labọ yekota l'ibẹka ẹbo-ẹbo. O noo gẹ whẹ mekotaru oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ ha. 23A bya l'ibẹka iya ọwhu mkpuumkpu-ẹkwa ono cheru iwhu l'ụzo ọhuda, ọ bụru ụkporo oshi-akpọbe iya bẹ whẹ meru t'e ye iya. 24Whẹ gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'aa-kpọru oshi-akpọbe iya nke ụzo ọhuda ono ye, meta iya uzhi ụkporo labọ. Oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ ha nwegeeru ẹnya ẹka labọ, l'aa-kpọru ọkpa iya yekota. 25A bya l'ibe iya ọwhu; bụ iya bụ ibyiya ọwhu cheru iwhu l'ụzo isheli, ọ bụkwaruwho oshi-akpọbe iya, dụ ụkporo bẹ whẹ metaru t'e ye iya. 26Whẹ gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'aa-kpọ-geeru oshi-akpọbe iya ono ye, meta iya uzhi ụkporo labọ. Oshi-akpọbe iya ono g'ọ ha nwegeeru ẹnya ẹka labọ, l'aa-kpọru ọkpa iya yekota. 27A bya l'okotazụ mkpuumkpu-ẹkwa ono, mbụ ibyiya ọwhu cheru iwhu l'ụzo ẹnyanwu-arịba, ọ bụru oshi, e gude akpọbe iya, dụ ishii bẹ whẹ metaru t'e ye iya. 28Iku okotazụ mkpuumkpu-ẹkwa ono whẹ labọ bụ oshi-akpọbe iya labọ bẹ whẹ metaru t'e ye iya. 29Oshi-akpọbe iya labọ ono, l'ee-ye lẹ mgburẹku iya ono bẹ whẹ meru, ọ dụ ẹbo-ẹbo, watalẹwho l'ụzo alị iya jeye l'ụzo imeli iya. E gude echi lanụ kụpyabe whẹ labọ. Whẹ labọ b'a meru, ọ dụkota ẹgube ono. 30Ọo ya bụ l'ọo ẹsato bẹ oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono dụ l'azụ mkpuumkpu-ẹkwa ono. E gude mkpọla-ọcha meshia ẹnya ẹka l'aa-kpọru ọkpa oshi-mgbo ono yekota uzhi iri l'ishii. Oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ ha nweru ẹnya ẹka labọ, l'aa-kpọru ọkpa iya yekota.

31Whẹ gude oshi akeshiya washịa wẹrere oshi, l'ee-swebushi iya. Uzhi ise bẹ whẹ l'e-swebu l'oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono lẹ mgburẹku iya lanụ; 32swebekwawho uzhi ise ọdo lẹ mgburẹku iya ọdo. Uzhi ise ọdo bụru l'okotazụ mkpuumkpu-ẹkwa ono bẹ whẹ l'e-swebe iya, l'ẹka iya ọwhu cheru iwhu l'ụzo ẹnyanwu-arịba. 33Wẹrere oshi ọwhu l'ee-swebe l'echi iya bẹ whẹ meru nke ọwhu l'oo-shi l'ishi lanụ dafụ l'ishi iya ọwhu. 34Whẹ rwụru mkpọla-ododo l'oshi, e gude akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono; bya egudekwawho mkpọla-ododo meshia echi, l'e-sedekota wẹrere oshi ono, l'ee-swebushi iya. Whẹ bya awụkwaawho mkpọla-ododo lẹ wẹrere oshi ono.

35Whẹ gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe ọwhu l'eke uswe-uswe mẹe oghu, l'eke mmee-mmee yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ, ọ dụ ree; gude iya kwee ukfu ẹkwa. Onye marụ ome nka bya egude oghu ono kpaa cherubu ye l'ukfu ẹkwa ono. 36Whẹ gude oshi akeshiya meta itso ẹno, rwụa ya mkpọla-ododo, bya egudekwawho mkpọla-ododo meshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono. Whẹ bya egude mkpọla-ọcha kpụshia ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono uzhi ẹno. 37Whẹ gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe ọwhu l'eke uswe-uswe mẹe ọwhu l'eke mmee-mmee yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ, ọ dụ ree, gude iya kwee ẹkwa, l'ee-gude gbobuta ọnu-abata mkpuumkpu-ẹkwa ono, ọ bụru onye marụ odengashi iwhe edengashi meru iya. 38Whẹ gude oshi akeshiya meta itso ise, bya emetakwawho iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono. Ishi itso ono yẹle iwhe l'ee-swebe l'itso ono bẹ whẹ rwụru mkpọla-ododo, bya egude ope meshia ẹnya ẹka l'aa-kpọbe itso ono uzhi ise.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index