Search form

Awụfu 37

Igbe-ọgbandzu

1Bezalẹlu gude oshi akeshiya kụa igbe. Ogologo iya dụ nji-ẹka labọ lẹ mkpirikpi. Ọsa iya dụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. Eli iya dụkwawho nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 2Ọ bya arwụa ya ọkpobe mkpọla-ododo l'ime iya mẹe l'azụ iya. O gudekwawho mkpọla-ododo kpụ-whee mgburẹku iya mgburumgburu. 3O gude mkpọla-ododo kpụta echi ẹno wụpyabe l'ọkpa iya ono whẹ ẹno. Ọ wụpyaberu ẹbo l'ibe ẹka lanụ; wụpyabe ẹbo ọwhua l'ibe iya ọwhua. 4O gude oshi akeshiya ono pyịta mkpara labọ, rwụa ya mkpọla-ododo l'eli. 5O wota mkpara ono whẹ ẹbo pyokafu l'echi ono, a wụpyabegeeru lẹ mgburẹku igbe ono t'ọ bụru iwhe l'ee-gudeje apa iya.

6O gude ọkpobe mkpọla-ododo meta okfu igbe, l'aa-nọduje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji. Ogologo iya dụ nji-ẹka labọ lẹ mkpirikpi. Ọsa iya dụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 7O gude mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa mee cherubu labọ dobegee l'ishishi okfu igbe ono whẹ labọ. 8Cherubu lanụ b'o doberu l'ishi lanụ, dobe nnanụ l'ishi iya ọwhua, bya emee, cherubu labọ ono dobegee l'ishishi igbe ono whẹ labọ yẹle igbe ono gbaa mgba lanụ. 9Cherubu ono b'o meru, ọ gbasaa akwẹka iya agbasa l'imeli, shi nno mee akwẹka iya ono gbobuta igbe ono. Cherubu ono b'e meru whẹ chebekota onwowhe iwhu, dazhịbe-gee ẹnya l'eli igbe ono.

Teburu

10O gudekwawho oshi akeshiya pyịa teburu. Ogologo iya dụ nji-ẹka labọ. Ọsa iya dụ nji-ẹka lanụ. Eli iya dụ nji-ẹka lanụ lẹ mkpirikpi. 11Ọ rwụa ya ọkpobe mkpọla-ododo; bya egudekwawho mkpọla-ododo kpụ-whee eli iya mgburumgburu. 12O wota wẹrere oshi, ọsa iya ha g'ọo ọbochi-ẹka swia mgburẹku iya mgburumgburu, bya egudekwawho mkpọla-ododo kpụ-whee wẹrere oshi ono. 13Whẹ kpụta echi mkpọla-ododo ẹno rwapyabẹ-gee lẹ mgburẹku ọkpa teburu ono. 14Echi ono b'e dokubegeeru wẹrere oshi ono nke ọwhu l'ọo-dụ ike gbagide mkpara ono, l'ee-gudeje apa teburu ono. 15Mkpara ono, l'ee-gudeje apa teburu ono bụ oshi akeshiya b'o gude pyịshia ya, bya arwụa ya mkpọla-ododo. 16O gude ọkpobe mkpọla-ododo meshia ngwa l'a-dụ lẹ teburu ono, mbụ eze efere mẹe agọ mẹe ọkwa mẹe ụwaka, l'aa-tukobe l'eli teburu ono. Iwhe lile ono bụ iwhe l'ee-gudeje gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja-mmẹe.

Iwhe ọ-tukobe oryọku

17O gudekwawho ọkpobe mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa mee iwhe l'aatukobeje oryọku. O meru iya, o nweru oshi yẹle njakata. Ọ bya enweru ochi, nweru iwhe dụ g'ọo igu ooshi mẹe iwhe dụ g'ọo igu, jarụ ajaja. O meru iwhe ono whẹ lẹ iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono gba mgba lanụ. 18Oshi iya ono nweru njakata ishii. Njakata ẹto dụ lẹ mgburẹku iya lanụ; ẹto ọdo dụ lẹ mgburẹku iya ọwhua. 19Njakata iya lanụ nweru omogo ẹto. Omogo ono b'e meru; ọ dụkota g'ọo igu ooshi alụmondu, bya enweru nkwo yẹle iwhe a kpụru ọ dụ g'ọo igu ooshi, jarụ ajaja. O noo g'ọ dụkota lẹ njakata iya ono whẹ ishii, jakashịhuru l'oshi iya ono. 20Oshi iya ono nweru omogo ẹno, e meru ọ dụ g'ọo igu ooshi alụmondu, bya enweru nkwo yẹle iwhe a kpụru; ọ dụ g'ọo igu ooshi jarụ ajaja. 21Nkwo iya lanụ b'a kpụru, ọ nọdu lẹ mkpula njakata labọ ono, dụ l'ụzo alị iya. Nke ẹbo nọdu lẹ mkpula njakata labọ nke eechi. Nke ẹto nọdu lẹ mkpula njakata labọ nke imeli. Ọ nọdukota lẹ mkpula ẹkali iya ono whẹ ishii. 22Nkwo iya ono yẹle njakata iya ono b'e meru yẹle oshi iya gbaa mgba lanụ. Ọ bụru ọkpobe mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa b'e gude mee ya. 23O gudekwawho ọkpobe mkpọla-ododo meta oryọku ẹsaa, l'aa-tukobegee l'eli iwhe ono, l'aatukobeje oryọku, bya emetakwawho ákpà iya mẹe mbeji, l'aagụje ọku ye iya. 24Iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono yẹle arya, tso iya nụ g'ọ hakọta bụ ọkpobe mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ talẹntu lanụ b'e gude mee ya.

Ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu

25O gude oshi akeshiya kụa ẹnya-mgbẹja, l'aa-kpọje ụ̀nwù-isẹnsu ọku. Ogologo iya yẹle uswe iya hakọta ẹnya nhamụnha. Iwhe ọ dụ-gee bụ nji-ẹka nnanụ nnanụ. Eli iya dụ nji-ẹka labọ. Mpu iya yẹle ẹnya-mgbẹja ono b'e meru ọ gbakọta mgba lanụ. 26Ọ bya arwụa ọkpobe mkpọla-ododo l'eli iya mẹe lẹ mgburẹku iya mẹe lẹ mpu iya. O gudekwawhọ mkpọla-ododo kpụ-whee mgburẹku iya mgburumgburu. 27O gude mkpọla-ododo meta echi labọ rwapyabẹ-gee lẹ mgburẹku iya whẹ ẹbo-ẹbo. A rwapyabẹ-geeru iya, ọ nọdukota lẹ mkpula iwhe ono, a kpụ-wheru iya mgburumgburu. Ọ bụru echi ono bẹ l'ee-yeje mkpara, l'ee-gudeje apa iya. 28O gude oshi akeshiya pyịta mkpara ono, rwụa ya mkpọla-ododo.

29O mekwaawho mmanụ ono, dụ nsọ, l'eshi mkpọ, l'aawụje l'ishi mẹe ụ̀nwù-isẹnsu, guru egugu eshi kwẹkwekwe; ọ bụru ẹka ọrwu onye marụ ome mmanụ-mbeleke b'ọ bụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index