Search form

Awụfu 38

Ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku

(Awụ. 27:1-8)

1O gude oshi akeshiya kụa ẹnya-mgbẹja. Eli iya dụ nji-ẹka ẹto. Ogologo iya yẹle ọsa iya hakọta ishi nhakọ. Iwhe ọ dụ-gee bụ nji-ẹka ise ise. 2Ọ kpụru mpu yekota l'agụga iya whẹ ẹno. O mee; mpu ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono gbaa mgba lanụ. O bya eworu ope rwụa ya. 3O gude ope meshia arya lile, l'ee-gudeje eje ozhi l'ẹnya-mgbẹja ono bụ iya bụ ite okpo ntụ mẹe eku mẹe eze efere mẹe oleji mẹe mbeji, l'ee-gudeje agụ ọku. 4O gude ope kpaa iwhe dụ nggarafu nggarafu g'ọo ụgbu, nweru mgburẹku ẹno, gude iya kwechia ụzo alị mgburẹku ẹnya-mgbẹja ono. O shi l'echilabọ iya kwechia ya jeye l'eli iya. 5O gude ope kpụa echi ẹno rwapyabẹ-gee lẹ mgburẹku iwhe ono, dụ nggarafu nggarafu g'ọo ụgbu ono, e meru l'ope; t'ọ bụru ẹnya ẹka l'ee-pyokafuje mkpara, l'ee-gudeje apa ẹnya-mgbẹja ono. 6O gude oshi akeshiya pyịta mkpara labọ, rwụa ya ope, 7woru mkpara ono pyokafu l'ẹnya echi ono ibẹka ibẹbo. Mkpara ono whẹ ẹbo l'a-nọdu-gejee lẹ mgburẹku ẹnya-mgbẹja ono whẹ labọ mẹe l'aapa iya. O meru ẹnya-mgbẹja ono, ụzo dụ iya l'echi; ọ bụru ibiribe oshi b'o gude mee ya.

Eze efere

(Awụ. 30:17-21)

8O gude ope mee eze efere yẹle ọkpa iya. Ope ono, o gude mee ya shi l'onyo ụnwanyi, l'anọje eje ozhi l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko.

Ọma-Ogboduwhu

(Awụ. 27:9-19)

9Ọ bya emeeru mkpuumkpu-ẹkwa ono ọma-ogboduwhu. O gude ẹkwa ọcha, a kparụ ree kwee ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka ugbo ise l'ogologo; t'e gude gebuta ụzo ọhuda ọma-ogboduwhu ono. 10O gude ope meta itso ụkporo, l'aa-kpọbe iya yẹle ẹnya ẹka l'aa-kpọbekota itso ono, bya egude mkpọla-ọcha meshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe l'ee-swebegee l'itso ono. 11Ụzo isheli iya bụkwawho ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka ise l'ogologo b'e kweru; gude gebuta iya. Itso, l'aa-kpọbe l'ụzo isheli ono bẹ dụ ụkporo; ẹnya ẹka l'aa-kpọbe itso ono dụkwawho ụkporo. Ọ bụru ope b'e gude mekota iya, gude mkpọla-ọcha meshia iwhe ono, nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe ono, l'ee-swebegee l'itso ono.

12A bya l'ọsa ọma-ogboduwhu ono l'ụzo ẹnyanwu-arịba; ọ bụru ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri l'ogologo b'e kweru, gude gebuta iya. Ọ bya emeta itso iri, l'aa-kpọbe l'ụzo ẹnyanwu-arịba ono, meta ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono uzhi iri. Ọ bya egude mkpọla-ọcha meshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe l'ee-swebegee l'itso ono. 13Ọsa ọma-ogboduwhu ono l'ụzo ẹnyanwu-awata iya dụkwawho ụkporo nji-ẹka ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri l'ogologo. 14Ọ bya ekwee ẹkwa, dụ nji-ẹka iri l'ise l'ogologo t'e gude gebuta mgburẹku ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono ibẹka lanụ. Itso, l'aa-kpọbe iya dụ ẹto; ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono dụkwawho ẹto. 15A bya lẹ mgburẹku ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono ibe iya ọwhua, ọ bụkwaruwho ẹkwa, dụ nji-ẹka iri l'ise l'ogologo b'o kweru t'e gude gebuta iya. Itso, l'aa-kpọbe iya dụ ẹto; ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono dụkwawho ẹto.

16Ẹkwa lile, l'ee-gude gebuta ọma-ogboduwhu ono mgburumgburu bụkota ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree. 17Ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso, e gude akpọ-wheta ọma-ogboduwhu ono mgburumgburu bụ ope bẹ whẹ gude meshia ya. Iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe l'ee-swebegee l'itso ono bụru mkpọla-ọcha b'e gude meshia iya. Ishi itso ono b'a rwụru mkpọla-ọcha. Iwhe l'ee-swebegee l'itso ono, l'ee-gude kpọ-wheta ọma-ogboduwhu ono mgburumgburu bụru mkpọla-ọcha b'e gude meshia ya. 18Ọo oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree b'e gude kwee ẹkwa, dụ nji-ẹka ụkporo l'ogologo, t'e gude gebuta ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono; ọ bụru ẹka ọrwu onye marụ odengashi iwhe edengashi b'ọ bụ. 19Ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono b'e metaru itso ẹno yẹle ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono uzhi ẹno. Iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono mẹe iwhe l'ee-swebegee l'itso ono b'e mekotaru lẹ mkpọla-ọcha. E gudekwawho mkpọla-ọcha rwụkota l'eli itso ono. 20Iwhe bụ abara, l'ee-libe eri mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe nke ọma-ogboduwhu ono bụ ope b'e gude mekota iya.

Iwhe e gude je ozhi

21Ọ waa mkpakọ iwhe e gude mee mkpuumkpu-ẹkwa ono bụ iya bụ mkpuumkpu-ẹkwa Iwu ono. Ọo Mósisu sụru tẹ o-shi-l'ẹpa Lívayi dekota iwhe lile ono l'ẹkwo. Onye ishi whẹ bụ Itama nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 22Bezalẹlu nwa Uri, bụ nwanwa Họru, bụ o-shi l'ikfu Juda mekotaru iwhe lile Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu l'iwu t'e mee. 23Onye yẹle iya gba mgba mee ya bụ Oholiyabu nwa Ahisamaku, o-shi l'ikfu Danu; ọ bụ onye l'eeme nka, bụru onye marụ omemashi iwhe ememashi; tẹmenu ọ makwarụwho gẹ l'eegudeje oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree edengashi iwhe edengashi. 24Mkpọla-ododo, a tụtaru lẹ ngwo-ẹja-amama, a nụru t'e gude mee nke ụlo-nsọ ono bẹ dụkota ụkporo talẹntu lẹ talẹntu tete; ọwaa ụnu shẹkelu l'ụkporo shẹkelu iri l'ishii lẹ shẹkelu tete. Ẹrwa mkpọla-ododo ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ ha ẹnya nhamụnha. 25Mkpọla-ọcha, ndu a gụru ọgu tụtaru nteke ono, a gụru ndu Ízurẹlu ọgu bẹ ẹrwa iya dụ ụkporo talẹntu ise; ọwaa ụnu shẹkelu ẹno l'ụkporo shẹkelu ẹsato lẹ shẹkelu iri l'ise. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ ha ẹnya nhamụnha. 26Iwhe mkpọla-ọcha ono gbarụ whẹ l'ẹhu l'ẹhu bụ nkere shẹkelu labọ. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ hakọta ẹnya nhamụnha. Ndu a gụru ọgu nteke ono, a gụru ndu Ízurẹlu ọgu ono bụ wata l'unwoke gbarụ ụkporo awha tụgbushia. Iwhe whẹ dụkota bụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ụkporo ẹto l'ụkporo ụnu ụzo iri l'ise; l'ụnu madzụ ẹsato l'ụkporo madzụ iri l'ẹsaa l'ụmadzu iri. 27Ọo mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo talẹntu ugbo ise b'e gude kpụshia ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee ọkpa mgbo ono, l'ee-gude kụ-chia mkpuumkpu-ẹkwa ono uzhi ụkporo ugbo ise. Ọ bụru mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ talẹntu lanụ b'e gude kpụa ẹnya lanụ. 28E gude mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo ẹno l'ụkporo shẹkelu ẹsato lẹ shẹkelu iri l'ise kpụshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono; gudekwawhọ mkpọla-ọcha ono rwụkota l'ishi itso ono, bya egude iya meshia iwhe l'ee-swebegee l'itso ono. 29Ope, a tụtaru lẹ ngwo-ẹja-amama ono bẹ ẹrwa iya dụ nụ dụ ụkporo talẹntu ugbo ẹto lẹ talẹntu iri, ọwaa ụnu shẹkelu ishii. 30E gude iya kpụshia ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, bya egudekwa iya whọ kpụshia ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku yẹle iwhe ono, dụ-gee nggarafu nggarafu g'ọo ụgbu ono mẹe arya, l'a-dụje l'ẹnya-mgbẹja ono g'ọ ha. 31Whẹ gudekwa iya whọ kpụshia ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso, l'ee-gude kpọ-wheta ọma-ogboduwhu ono mẹkwawho nke ọnu-abata iya yẹle abara, l'ee-libegee eri mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe nke ọma-ogboduwhu iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index