Search form

Awụfu 38:12

12A bya l'ọsa ọma-ogboduwhu ono l'ụzo ẹnyanwu-arịba; ọ bụru ẹkwa, dụ ụkporo nji-ẹka ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri l'ogologo b'e kweru, gude gebuta iya. Ọ bya emeta itso iri, l'aa-kpọbe l'ụzo ẹnyanwu-arịba ono, meta ẹnya ẹka l'aa-kpọbe-gee itso ono uzhi iri. Ọ bya egude mkpọla-ọcha meshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono yẹle iwhe l'ee-swebegee l'itso ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index