Search form

Awụfu 38:24

24Mkpọla-ododo, a tụtaru lẹ ngwo-ẹja-amama, a nụru t'e gude mee nke ụlo-nsọ ono bẹ dụkota ụkporo talẹntu lẹ talẹntu tete; ọwaa ụnu shẹkelu l'ụkporo shẹkelu iri l'ishii lẹ shẹkelu tete. Ẹrwa mkpọla-ododo ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ ha ẹnya nhamụnha.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index