Search form

Awụfu 38:25

25Mkpọla-ọcha, ndu a gụru ọgu tụtaru nteke ono, a gụru ndu Ízurẹlu ọgu bẹ ẹrwa iya dụ ụkporo talẹntu ise; ọwaa ụnu shẹkelu ẹno l'ụkporo shẹkelu ẹsato lẹ shẹkelu iri l'ise. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ ha ẹnya nhamụnha.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index