Search form

Awụfu 38:26

26Iwhe mkpọla-ọcha ono gbarụ whẹ l'ẹhu l'ẹhu bụ nkere shẹkelu labọ. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ hakọta ẹnya nhamụnha. Ndu a gụru ọgu nteke ono, a gụru ndu Ízurẹlu ọgu ono bụ wata l'unwoke gbarụ ụkporo awha tụgbushia. Iwhe whẹ dụkota bụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ụkporo ẹto l'ụkporo ụnu ụzo iri l'ise; l'ụnu madzụ ẹsato l'ụkporo madzụ iri l'ẹsaa l'ụmadzu iri.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index