Search form

Awụfu 38:28

28E gude mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo ẹno l'ụkporo shẹkelu ẹsato lẹ shẹkelu iri l'ise kpụshia iwhe nweru ukoloba, l'ee-gude kobe ẹkwa ono l'itso ono; gudekwawhọ mkpọla-ọcha ono rwụkota l'ishi itso ono, bya egude iya meshia iwhe l'ee-swebegee l'itso ono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index