Search form

Awụfu 39

Uwe ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke

(Awụ. 28)

1Whẹ gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe; kweeru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke uwe, whẹ l'e-yeje gude eje ozhi l'ụlo-nsọ ono. Whẹ kwekwaruwho Érọnu uwe, dụ nsọ, l'ụzo Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu iwu t'e mee ya.

Uwe ifọdu

2Whẹ gude oghu mkpọla-ododo yẹle oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree; kwee uwe ifọdu. 3Whẹ woru mkpọla-ododo kụsaa akụsa mee ya; ọ dụ kụwhekuwhe, bya ebyishia ya ọ dụ g'ọo eri agwara; whẹ gude iya tụngashia atụngashi lẹ mgbaku oghu urwukpu-urwukpu ono yẹle oghu ododo ono mẹe nke uswe-uswe ono mẹe ọkpobe ẹkwa ọcha ono, a kparụ ọ dụ ree, ọ bụru ẹka ọrwu onye marụ ome nka b'ọ bụ. 4Whẹ bya eworu wẹrere ẹkwa labọ gbarụ ye l'ukfumẹka uwe ifọdu ono ishi labọ; t'e gudeje wẹrere ẹkwa ono whẹ ẹbo ligbabe nke atatiwhu yẹle nke azụ. 5Whẹ bya emetakwawho wẹrere ẹkwa, l'ee-gudeje kebuta iya l'ukfu woru ye iya. Wẹrere ẹkwa ono bẹ yẹle ifọdu ono tụko bụru iwhe lanụ. Iwhe e gude kwee ya bụ oghu mkpọla-ododo mẹe oghu urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu bụ g'e meru iya. 6Ẹwhuru onikusu bẹ whẹ gude mkpọla-ododo ono, a kparụ akpa swia ogboromọnu iya mgburumgburu. Ọ bụru ẹgube ono, onye l'apyịje ẹwhuru, l'ere ire l'akashịje ẹwha l'iwhe-ọhubama bụ gẹ whẹ kakọtaru ẹwha ụnwu Ízurẹlu l'ẹwhuru ono. 7Whẹ bya adzụpyabe ẹwhuru labọ ono l'ukfumẹka uwe ifọdu ono whẹ labọ nke ọwhu Onye-Nwe-Ọha l'e-gudeje iya nyata ụnwu Ízurẹlu; bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya.

Ẹkwa-nkwechi-obu

8Whẹ bya ekwee ẹkwa-nkwechi-obu, l'ee-gudeje achọ iwhe bụ uche Onye-Nwe-Ọha. Whẹ kweru iya ọ dụ g'ọo uwe ifọdu whọ, e kweru l'oghu mkpọla-ododo mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe yẹle ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree, mbụ ẹka ọrwu onye marụ ome nka. 9O nweru mgburẹku ẹno, dụ nkwere labọ. Mgburẹku iya whẹ ẹno bẹ hakọta ishi nhakọ. Ogologo iya dụ ntụ-ẹka lanụ, ọsa iya dụkwawho ntụ-ẹka lanụ. 10Whẹ bya adzụpyabe ẹwhuru, l'erekaa ire; ọ kpẹe giriri uzhi ẹno l'ẹkwa ono. Ẹwhuru, nọ l'ogiri nke mbụ bụ rubyi yẹle topazu mẹe berilu. 11Ẹwhuru, nọ l'ogiri nke ẹbo bụ tọkwasu yẹle safaya mẹe emeraludu. 12Ẹwhuru, nọ l'ogiri nke ẹto; bụ jasintu yẹle agetu mẹe amitisutu. 13Ẹwhuru, nọ l'ogiri nke ẹno; bụ kirisolayitu yẹle onikusu mẹe jasupa. Ẹwhuru ono g'ọ ha bẹ whẹ doru; ọ nọdu l'ime mkpọla-ododo ono, a kparụ akpakpa. 14Iwhe ọ dụ bụ ẹwhuru iri l'ẹbo. Whẹ nwegeeru ẹwha l'iche l'iche, nọ-chiru ẹnya ẹwha ụnwu Ízurẹlu. E deshiru ẹwha ụnwu Ízurẹlu ono l'ẹwhuru ono; ọ dụ g'ọo iwhe-ọhubama nọ-chia ẹnya ikfu iri l'ẹbo ndu Ízurẹlu. 15Whẹ gude oghu ọkpobe mkpọla-ododo swịshia ẹgbirigba, l'ee-likfubegee l'ẹkwa-nkwechi-obu ọbu. A swịshiru iya, ọ dụ g'ọo onye swịru ụdo. 16Whẹ gude mkpọla-ododo kpaa iwhe-akpakpa labọ yẹle echi labọ, woru echi labọ ono ye l'ishishi ẹkwa-nkwechi-obu ono, 17bya eworu ẹgbirigba mkpọla-ododo whọ ligbabegee l'echi ono, e yeru l'ishishi ẹkwa-nkwechi-obu ono. 18Whẹ wota ishishi ẹgbirigba ono whẹ labọ ligbabe lẹ mkpọla-ododo whọ, a kparụ akpakpa; bya eworu iya tụgbabe lẹ wẹrere ẹkwa whọ, a gbarụ ye l'ukfumẹka uwe ifọdu whọ lẹ nke atatiwhu iya. 19Whẹ bya egude mkpọla-ododo meta echi labọ ọdo, ligbabe l'ishishi ẹkwa-nkwechi-obu ono l'ụzo alị iya. Whẹ ligbaberu iya l'ime ẹkwa-nkwechi-obu ono, ibiya ọwhu tukoru l'eli uwe ifọdu whọ. 20Whẹ bya egude mkpọla-ododo metafua echi labọ ọdo, woru iya libegee l'ishishi wẹrere ẹkwa labọ whọ l'ụzo alị iya, mbụ wẹrere ẹkwa ono, e liberu l'ukfumẹka uwe ifọdu ono. Whẹ liberu iya ọ nọkube ẹka ono, e yeru wẹrere ẹkwa ono, e gude ekebuta ukfu uwe ifọdu ono. 21Whẹ gude eri, e gude oghu dụ urwukpu-urwukpu swịa litachaa echi nke ẹkwa-nkwechi-obu ono yẹle echi nke uwe ifọdu whọ, nke ọwhu l'ọo-nọdu lẹ mgboro wẹrere ẹkwa ono, e gude ekebuta ukfu uwe ifọdu whọ, ndụge ẹkwa-nkwechi-obu whọ ta anọje akụ pẹepee l'eli uwe ifọdu ono, bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya.

Uwe ọdo, ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'eyeje

22Whẹ gude ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu mee uwe mkpẹelanu, l'ee-yeje uwe ifọdu ono l'eli iya; ọ bụru ẹka ọrwu onye marụ okwe ẹkwa ree b'ọ bụ. 23Whẹ kweru iya, ẹka l'eepyoje iya ishi nọdu iya l'echilabọ; bya eswia ogboromọnu iya eswiswi gẹ l'eeswije olu uwe mmaanụ, t'ọ bọ lakahụ. 24Whẹ gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mẹe ẹkwa, a kparụ ọ dụ ree, meta iwhe ọbu, dụ-gee g'ọo akpụru itorokuma, dowhee ọnu uwe ono mgburumgburu. 25Whẹ bya egude ọkpobe mkpọla-ododo meshia atangụ dowhee ogboromọnu uwe ono mgburumgburu lẹ mgbaku iwhe ono, dụ-gee g'ọo akpụru itorokuma ono. 26Atangụ ono yẹle iwhe ono, e meru ọ dụ g'ọo akpụru itorokuma ono bẹ nọ-wheru ogboromọnu uwe ono mgburumgburu. E dongashiru whẹ edongashi l'ọnu uwe ono, l'ee-yeje ejeru Onye-Nwe-Ọha ozhi, bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya. 27Whẹ gude ọkpobe ẹkwa ọcha kweeru Érọnu yẹle ụnwu iya uwe mkpẹelanu; ọ bụru ẹka ọrwu onye marụ okwe ẹkwa ree b'ọ bụ. 28Whẹ gudekwawho ọkpobe ẹkwa ọcha kwee okpu-ẹkwa mẹe okpu ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke; gude ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree kwee nwịba. 29Whẹ gude ọkpobe ẹkwa ọcha, a kparụ ọ dụ ree mẹe oghu, dụ urwukpu-urwukpu mẹe oghu ododo mẹe nke uswe-uswe mee ẹkwa-okebuta-l'ukfu; ọ bụ ẹka ọrwu onye marụ odengashi iwhe edengashi; bya abụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya. 30Whẹ gude ọkpobe mkpọla-ododo meta iwhe dụ g'ọo okpekpu; ọ bụru okpu-dụ-nsọ; bya edee ya iwhe gẹ l'eedeje l'iwhe-ọhubama. Iwhe whẹ deru iya bụ: IWHE, DỤRU ONYE-NWE-ỌHA NSỌ. 31Whẹ wota eri, e gude oghu, dụ urwukpu-urwukpu swịa, libe l'iwhe ono, dụ g'ọo okpekpu ono; woru iya lipyabe l'atatiwhu okpu-ẹkwa whọ; bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya.

Mósisu jeru ọgba-whe Mkpuumkpu ono

32Tọ dụ iya bụ, ọrwu lile, e gude l'ẹka arwụ lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, mbụ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono bya agvụkota. Ndu Ízurẹlu mekotawaa gẹ Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'e mee. 33O noo ya, whẹ vutaru Mósisu mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ ha; bụ iya bụ ẹkwa, l'ee-kpu iya mẹe ngwa tso iya nụ mẹe iwhe ono, nweru ukoloba, e yeru iya mẹe oshi, l'ee-gude kpọbe iya mẹe wẹrere oshi ono, l'ee-swebushigee lẹ mgbo iya mẹe itso iya mẹe ọkpa mgbo iya, 34mẹe akpọ ebyila ono, a tsẹru l'uswe, l'ee-gude kpua mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe akpọ umoro-ẹnyimu ono mẹe ẹkwa ono, l'ee-gude gbobuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono, 35mẹe Igbe Iwu ono mẹe mkpara ono, l'ee-gudeje apa iya mẹe okfu igbe ono, l'aa-nọduje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, 36mẹe teburu ono yẹle arya, tso iya nụ mẹe buredi ono, l'ee-dobeje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, 37mẹe iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono, e meru l'ọkpobe mkpọla-ododo mẹe oryọku iya yẹle ngwa, tso iya nụ mẹe mmanụ ono, l'ee-gudeje anwụ ọku, 38mẹe ẹnya-mgbẹja ono, e meru lẹ mkpọla-ododo mẹe mmanụ ono, l'aa-wụ l'ishi ono mẹe ụ̀nwù-isẹnsu ono, l'eshi kwẹkwekwe mẹe ẹkwa ono, l'ee-gebuta ọnu-abata mkpuumkpu-ẹkwa ono, 39mẹe ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, e gude ope mee mẹe iwhe iya ono, a kparụ ọ dụ nggarafu nggarafu g'ọo ụgbu ono mẹe mkpara iya yẹle arya, tso iya nụ g'ọ ha mẹe eze efere ono yẹle iwhe ono, l'aa-sụbeje iya ono, 40mẹe ẹkwa ono, l'ee-gude gebuta ọma-ogboduwhu ono yẹle itso iya mẹe ẹnya ẹka, l'aa-kpọbe-gee itso ono g'ọ ha mẹe ẹkwa, l'ee-gude gebuta ọnu-abata ọma ogboduwhu ono mẹe eri iya mẹe abara iya yẹle iwhe lile, l'ee-gude eje ozhi lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, mbụ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, 41mẹe uwe ono, e kweru ekwekwe, l'ee-yeje gude eje ozhi l'ụlo-nsọ ono, mbụ uwe, dụ nsọ nke Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke yẹle nke ụnwu iya, whẹ l'e-yeje nteke whẹ l'eje ozhi g'ọo ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 42Ndu Ízurẹlu mekotaru iwhe lile ono gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e mee ya. 43Mósisu bya elee ẹnya l'ọrwu ono, whẹ rwụru, whụ lẹ whẹ mekotaru iya gẹ Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ya. Ọo ya bụ, ọ bya agọru ọnu-ọma nụ whẹ, gude kele whẹ ekele ozhi ono, whẹ jeru.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index