Search form

Awụfu 4

Iwhe-awhụrulenya, Mósisu l'e-meshi

1Mósisu sụ: “?Ọ -bụkwanuru lẹ whẹ te ekwedu iwhe mu kfuru, whẹ te ekwe ngabẹru mu nchị l'olu, whẹ -sụkwanu lẹ Onye-Nwe-Ọha ta abyakfutadu mu-e?”

2Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha jịa ya sụ: “?Ọo gụnu b'i gude l'ẹka ẹgube ono?”

Ọ sụ iya l'ọo mgbọro.

3Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Tọgbooda iya l'alị.”

Ọ tọgbo iya. Ọ ghọo agwọ. Ọ vụa ọkpa iya mini. 4Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Machịa ẹka ghu wọru iya lẹ mgbọdzu.” Mósisu tụchia ẹka iya wọru agwọ ono. Ọ nọdu iya l'ẹka ghọ-zhia bụru mgbọro g'o shi bụru. 5Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “Iwhe ono bụ nke ọwhu whẹ l'e-kweta lẹ Onye-Nwe-Ọha bụ iya bụ Chileke nke nna whẹ, mbụ Chileke nke Ébirihamu; bụru Chileke nke Áyiziku mẹe Chileke nke Jékọpu bẹ byakfutaru ghu nụ.”

6Onye-Nwe-Ọha sụkwawho Mósisu ọdo: “Ye ẹka lẹ mkpuda-ẹwho ghu.” Mósisu bya eye ẹka lẹ mkpuda-ẹwho iya. O wofutadeshia ẹka, njọkirehu tụkowa iya ẹka nata; ọ chahụ iya sososo.

7Chileke sụ iya: “Ngwa, yewhu ẹka ghu azụ lẹ mkpuda-ẹwho ghu.” Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya eyewhu ẹka iya azụ lẹ mkpuda-ẹwho iya. O wofutadeshia ya, njọkirehu ono mishihuwaa; ẹka iya bya adụ g'ibe ẹhu iya ọwhuu dụ.

8Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ: “Ọ -bụru lẹ whẹ te ekwetadu nkeghu, whẹ ta angabẹru ghu nchị l'iwhe-awhụrulenya nke mbụ whọ bẹ whẹ l'e-kweta-a l'iwhe-awhụrulenya nke ẹbo ọwaa. 9Ọle ọ -bụru lẹ whẹ te ekwetadu iwhe-awhụrulenya labọ ono, whẹ ta angabẹru ghu nchị l'olu, gụ eje ekuta mini l'ẹnyimu Nayịlu, wụshi l'alị ọkponku. Mini ono, i kutaru l'ẹnyimu ono l'a-ghọ mmee l'ọma alị.”

10Mósisu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Byiko onye-nwe-mu nụ, mẹ mu ta amakwa gẹ l'aasajẹ okfu. Eshi mbụlembu byeye ntaa, l'iikfu eyeru mụbe onye ozhi ghu ẹgube-ẹ bẹ mu shikwa bụtaru onye l'arị ọnu arị, bụru onye l'atsụ ntsụ.”

11Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “?Oo onye meru ọnu madzụ? ?Oo onye l'emeje madzụ, ya abụru onye l'ẹte ekfu okfu; ọ dụa ya abụru onye nkụchi? ?Oo onye l'emeje madzụ, ya abụru onye l'awhụ ụzo, ọ dua ya abụru onye l'atsọ ishi? ?Tọ dụ mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha l'emeje iya? 12Ọo ya bụ t'ị tụgbua ntaa jeshia. Mu l'e-yetaru ghu-a ẹka t'i kfua okfu, mu ezhikwaa ghu whọ iwhe l'ii-kfu.”

13Ọle Mósisu bẹ sụru: “Byiko onye-nwe-mu nụ, zhia ya rọ onye ọdo t'o je.”

14Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha vọru ọku ghụa ẹhu l'ẹka Mósisu nọ. Ọ sụ Mósisu: “?Nwune ghu ta anọdu, mbụ Érọnu, onye shi l'eri Lívayi? Mu makwarụa lẹ yẹbedua marụ gẹ l'eekfu okfu. Ọ nọokwa l'ụzo abyakfuta ghu. Obu l'a-tsọ iya ụtso m'ọ whụle ghu whọ. 15Ii-kfuje yeru iya; karụ iya iwhe l'oo-kfu. Mu l'anọdu eyetaru unu labọ ẹka; ezhi unu iwhe unu l'a-nọje eme. 16Ọo Érọnu bụ iya l'a-nọ ekfuchitaru ghu l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ. Ọo-nọdu ọnodu ọnu l'ekfuchiru ghu. Gụbedua anọdu ọnodu Chileke l'ẹka ọ nọ. 17Ọle ọbu; wotakwa mgbọro-ọ gude l'ẹka, l'ii-gude emeshi iwhe-awhụrulenya ono.”

Mósisu l'alawhu azụ lẹ Íjiputu

18O noo ya, Mósisu bya ejekfu Jeturo, bụ nna nyee ya sụ iya: “Haa mu tẹ mu lawhu azụ jekfu ndibe anyi l'alị Íjiputu je amarụ mẹ ?ndzụ o dzukotaru whẹ-e?”

Jeturo kweta bya asụ iya t'ọ laa guu.

19Nteke ono bẹ Onye-Nwe-Ọha nọduhawaa l'alị ndu Midiyanu sụ Mósisu: “Dawhu azụ l'alị Íjiputu, o noo nkele ndu lile ono, shi achọ ụzo ndzụ ghu ono nwụshihuwaru.” 20Ọo ya bụ, Mósisu duta nyee ya mẹe ụnwu iya; whẹ nọ-koru l'eli nkakfụ-ịgara. O wota mgbọro Chileke ono gude l'ẹka; ọ bụru whẹ ọla alị Íjiputu.

21Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “I -dawhulewho azụ lẹ Íjiputu; tụkokwa iwhe dụ biribiri ono, mu nụru ghu ike t'i mee mekota l'iwhu Fero. Ọle mu l'a-kpochi obu iya akpochi nke ọwhu l'ẹte okwe haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua. 22Iwhe l'ii-kfuru Fero bụ l'ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: Ọo Ízurẹlu bụ ọkpara mụbe Onye-Nwe-Ọha. 23Mu kfuwaru ghu sụ t'ị haa ọkpara mu ono t'ọ tụgburu nke ọwhu l'ọo-barụ mu ẹja. Ị -jịka l'ị tịi hadụ iya t'ọ tụgburu bẹ mu l'e-gbukwa ọkpara nkeghu.”

24Whẹ jeta rwua l'echi-ụzo l'ẹka whẹ radụru, Onye-Nwe-Ọha byakfuta Mósisu melahaa t'o gbua ya. 25Ọo ya bụ, Zipora wota ẹwhuru, l'atsụ nkọ, gude bufu nwa iya akpapyị, bya edenyi iya Mósisu l'ọkpa sụ iya: “Ntaa b'ị bụ nwoke l'alụ mu alụlu l'ẹhu mmee.” 26Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha parụ iya haa. Nteke ono, Zipora sụru: “Ị bụ nwoke l'alụ mu alụlu l'ẹhu mmee” bẹ iwhe l'ookfu ama ẹka bụ obu ugvu.

27Onye-Nwe-Ọha sụ Érọnu: “Tụgburu jekfushia Mósisu l'echi-ẹgu.” Ọo ya bụ, Érọnu jekfu Mósisu l'ugvu Chileke tsutsua ya ọnu. 28Mósisu kọkotaru Érọnu iwhe lile Onye-Nwe-Ọha zhiru iya t'ọ je ekfua mẹe iwhe-awhụrulenya ono, Chileke sụru t'o meshia.

29Mósisu yẹle Érọnu je ekukobe ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu gẹ whẹ ha. 30Érọnu tụko iwhe lile ono, Onye-Nwe-Ọha kfuru Mósisu kfukotaru whẹ. O mee iwhe-awhụrulenya ono l'iwhu ndu Ízurẹlu; 31whẹ kweta. Whẹ nụlewho lẹ Onye-Nwe-Ọha l'akpawa ishi whẹbe ndu Ízurẹlu mẹe l'ọ whụwaru iwhe-ọtsulanu, whẹ l'eje, whẹ whuzeta ishi l'alị baarụ Chileke ẹja.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index