Search form

Awụfu 40

Aakpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono

1Nteke ono, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 2“Ọo l'abalị mbụ l'ọnwa mbụ bẹ l'ịi-kpọbe Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono. 3Parụ igbe iwu ono sụbe iya l'ime; gụ eworu ẹkwa ono gude gebuta iya. 4Gụ apabata teburu ono, doo ya ngwa, l'etsoje iya nụ g'ọ gbarụ. Pabatakwawhọ iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono, woru oryọku iya tukobegee ya. 5Pata ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu ono, e meru lẹ mkpọla-ododo dobe l'atatiwhu igbe iwu ono; gude ẹkwa whọ gebuta ọnu-abata mkpuumkpu-ẹkwa ono.

6“Dobe ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ mgbẹja-ọkpokota-iwhe-ọku l'atatiwhu ọnu-abata mkpuumkpu-ẹkwa ono bụ iya bụ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono. 7Pata eze efere ono sụbe lẹ mgbaku Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, kuru mini ye iya. 8Chịta ẹkwa ọma-ogboduwhu gude gebuta ọma-ogboduwhu ono mgburumgburu; chịtakwawho ẹkwa ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono gebuta ọnu-abata iya. 9Nteke ono gụ ewota mmanụ ono, l'aa-wụ l'ishi, wụa lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono yẹle iwhe lile, nọkota iya nụ, shi nno doo mkpuumkpu-ẹkwa ono yẹle iwhe lile ono, nọkota iya nụ nsọ, t'ọ dụ nsọ. 10O nokwawho gẹ l'ịi-wụ ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mmanụ mẹe l'arya iya g'ọ ha, shi nno doo ya nsọ, t'ọ bụru iwhe kakọta ọdu nsọ. 11Wụkwaawho eze efere ono yẹle ọkpa iya mmanụ, shi nno doo ya nsọ.

12“Gụ eduta Érọnu yẹle ụnwu iya byatashia l'ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, ghụa whẹ ẹhu. 13Chịta uwe ono, dụ nsọ yee Érọnu; wụa ya mmanụ l'ishi gude doo ya nsọ, nke ọwhu l'ọo-nọ ejeru mu ozhi g'ọo onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 14Dutakwawho ụnwu iya yeshia whẹ uwe mkpẹelanu whọ. 15Wụa whẹ mmanụ l'ishi g'ị wụru iya nna whẹ tẹ whẹ jejeru mu ozhi g'ọo ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Mmanụ ono, l'ịi-wụ whẹ l'ishi ono l'e-me whẹ, tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja Chileke shi l'ọgbo rwua l'ọgbo jeyewaroya.” 16O noo ya, Mósisu tụko iwhe lile mekota gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya iwu t'o mee ya.

17O rwulewho l'abalị mbụ l'ọnwa mbụ l'awha nke ẹbo, a kpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. 18Mósisu bya akpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono. O ye iya ẹnya ẹka, l'aakpọbe ọkpa iya, gvube oshi, e gude akpọbe iya, bya eye iya iwhe ono, l'ee-swebushi lẹ mgbo iya, ọ kpọbekwa iya whọ itso. 19Ọ bya awhụ-kpua ẹkwa l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono; chịta iwhe kwechia ụlo-ẹkwa ono, ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ya. 20O woru iwu ono ye l'ime igbe-ọgbandzu ono, bya eworu mkpara iya pyoo l'igbe ono; ọ pata okfu igbe ono, l'aa-nọje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono; sụbe iya l'eli. 21Ọ pabata igbe ono l'ime mkpuumkpu-ẹkwa ono, bya eworu ẹkwa ono gebuta igbe iwu ono; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya l'iwu t'o mee ya. 22Mósisu bya apata teburu ono sụbe lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono l'ụzo isheli, l'okotazụ ẹkwa, e gude gebuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono. 23O woru buredi ono dobe l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya l'iwu t'o mee ya. 24Ọ pata iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono gvube lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono l'ụzo ọhuda yẹle teburu ono chegbabe iwhu, 25bya anọdu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ẹka ono dozhia oryọku, dụ iya nụ; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya l'iwu t'o mee ya. 26Ọ patakwawhọ ẹnya-mgbẹja ono, e meru lẹ mkpọla-ododo ono sụbe l'atatiwhu ẹkwa ono, e gude gebuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ. 27Ọ kpọo ụ̀nwù-isẹnsu ọku l'ẹnya-mgbẹja ono; ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru yẹbe Mósisu l'iwu t'o mee ya. 28O wota ẹkwa ono gude gebuta ọnu-abata mkpuumkpu-ẹkwa ono. 29Ọ bya edobe ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku lẹ mgboro ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, ọ gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono yẹle ngwo-ẹja-nri l'ẹnya-mgbẹja ono, ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya yẹbe Mósisu l'iwu t'o mee ya. 30Ọ bya apata eze efere ono sụbe lẹ mgbaku Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono yẹle ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aa-gbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono. 31Ọ bụru eze efere ono bẹ Mósisu mẹe Érọnu yẹle ụnwu iya; gude akwọchashi ẹka yẹle ọkpa. 32Nteke whẹ bya l'abahụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono m'ọ bụ lẹ whẹ l'ejekube ẹnya-mgbẹja ono, bụ ẹka l'aagbajẹ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono ntse, whẹ akwọchashiada ẹka yẹle ọkpa, ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu tẹ whẹ meje iya. 33Mósisu bya achịtakwawho ẹkwa ọma-ogboduwhu ono gude gebuta ọma-ogboduwhu mkpuumkpu-ẹkwa ono mgburumgburu, wotakwawho ẹkwa ọnu-abata ọma-ogboduwhu ono gebuta ọnu-abata iya. Ọ bụru iya bụ lẹ Mósisu arwụ-gee ọrwu ono.

Ọdu-biribiri Onye-Nwe-Ọha

34O noo ya, urwukpu bya asọ-kputa Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, ọdu-biribiri Onye-Nwe-Ọha tụko mkpuumkpu ono narụ. 35Mósisu ta adụ ike ye ishi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, o noo nkele urwukpu ono bẹ sọ-kputaru iya nụ, tẹmenu ọdu-biribiri nke Onye-Nwe-Ọha tụkokwawho Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono narụ. 36Nteke ono, ndu Ízurẹlu nọkwadu l'ije b'o shi abụje, urwukpu ono wụkahu l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, whẹ apalihu tụgbua. 37Urwukpu ono nọdu l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ nọ iya, whẹ anọdu l'ẹka whẹ nọ jeye mbọku, urwukpu ono l'a-tụgbu. 38L'ije whẹ l'owhu bẹ urwukpu Onye-Nwe-Ọha l'ekejeru jịngujingu l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono g'o keru iya l'eswe, o rwulewho l'ẹnyashi ya abụru ọku nwulahaa enwunwu l'ẹnya ọzo-ụlo ndu Ízurẹlu l'owhu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index