Search form

Awụfu 5

1E megelewho, Mósisu yẹle Érọnu jekfu Fero je asụ iya: “Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke Ízurẹlu bẹ sụkwaru t'ị haa ndibe iya tẹ whẹ je eriaru iya oge l'echi-ẹgu.”

2Fero sụ: “?Oo onye bụ Onye-Nwe-Ọha ọbu nke tẹ mu ngabẹru iya nchị l'olu, haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua? Mu ta amadụ onye Onye-Nwe-Ọha bụ, ọdo bụ lẹ mu ta ahadụ ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgbua.”

3Ọo ya bụ, whẹ sụ iya: “Ọ kwa Chileke ndu Híburu bẹ byakfutaru anyi. Hanụa t'anyi jee ije abalị ẹto bahụ l'echi-ẹgu je agwaa Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi. A nọnyaa, o gude ẹhu-ba-dụ-mma, m'ọbu ogu-ịgba gbushia anyi.”

4Obenu l'eze ndu Íjiputu sụru whẹ: “Mósisu gụ lẹ Érọnu, ?oo gụnu meru g'o gude unu l'achịfu ndu ono l'ọrwu, whẹ l'arwụ? Ngwa, unu dawhu azụ l'ozhi unu l'eje!” 5Fero sụkwawho: “Unu leeda. Ntaa bẹ ndu Ízurẹlu hawaa l'igweligwe, unu kpọshilahaa whẹ ozhi, whẹ l'eje!”

6Ọ bụkwaruwho mbọku ono bẹ Fero kuru ndu udumalị mẹe ndu ishi-ọrwu ndu Ízurẹlu sụ whẹ: 7“Unu ba anụjehekwa ndu Ízurẹlu ẹswa, whẹ l'e-gudeje ayọ ẹja. Tẹ whẹ jeje achọo ẹswa jịta l'onwowhe. 8Ọle t'ọ bụkwaru ẹja ole, whẹ shi ayọtajehawaa lẹ mbụ bẹ unu l'e-me whẹ tẹ whẹ yọtaje. Unu be ewobotakwa iwhe l'ẹja ole, whẹ shi ayọtajehawaa. Ẹgali l'egbu whẹ egbu, ọ bụru iya meru g'o gude whẹ l'echi mkpu t'a haa whẹ tẹ whẹ je agbaarụ Chileke whẹ ẹja. 9Unu kpabẹbaa whẹ ozhi nke ọwhu whẹ l'e-whube iwhu eje iya; haa ọngabe nchị l'asụlasu.”

10Tọ dụ iya bụ, ndu udumalị mẹe ndu ishi-ọrwu sụ ndu Ízurẹlu: “Ọ waa iwhe Fero kfuru ndọwa: Ọ sụru t'a ba anụjehe unu ẹswa. 11T'unu jeje l'onwunu je ajịta ẹswa l'ẹka unu whụru iya. Ọle ọrwu unu l'arwụ ta adụdu iwhe ee-wobota iya m'ọo nnanụ.” 12Ọo ya bụ, ndu Ízurẹlu bya atụko alị Íjiputu l'owhu jekashihu, tsoru achọ ẹka whẹ l'a-whụ ẹswa, whẹ gude ayọ ẹja ọbu. 13Ndu udumalị l'eye whẹ ọwha asụje: “Unu rwudzua ọrwu unu l'arwụ, mbụ ọrwu, gbarụ unu lẹ mbọku, ẹgube unu shi arwụje iya nteke e shi anụje unu ẹswa.” 14Ndu udumalị Fero bya echilahaa ndu ishi-ọrwu ndu Ízurẹlu ono iwhe, mbụ ndu ono, whẹ họtaru dobe tẹ whẹ letaje ndu Ízurẹlu ẹnya sụ whẹ: “?Ọo gụnu kpatarụ unu ta ayọ-dzu ẹja unu ụnyawhu mẹe ntanụ, g'unu shi ayọ-dzujehawa iya?”

15Ndu ishi-ọrwu ndu Ízurẹlu bya awukfuta Fero, sụ iya: “?Ọo gụnu bẹ l'iime anyịbe ndu ozhi ghu ẹgube-ẹ? 16Ọ tọ dụdu ẹswa l'eevutajekwaduru ndu ozhi ghu, tẹmenu a sụkwanu anyi t'anyi yọo ẹja. Ntaa bẹ l'aanọje echi ndu ozhi ghu iwhe, ọ bụkwaru nụ ndu nkeghu b'o shi l'ẹka.”

17Fero sụ: “Ọo nke mmaanụ ono, unu nọ bẹ kparụ iwhe unu sụru t'a haa unu t'unu tụgbua je agbaa ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha. 18Ngwa, unu tụgbua ntaantaa je arwụa ọrwu unu. A ta abyadụ l'e-vutabaaru unu ẹswa ọdo. Ọle mkpakọ iya bụlewho t'unu yọ-dzujee ẹja ole, unu shihawaa ayọtaje.”

19Ndu ishi-ọrwu ndu Ízurẹlu bya amarụ lẹ whẹ nọ l'iwhe-ọtsulanu nteke ono, a sụru whẹ l'a ta abyadụ l'e-wobotaru whẹ iwhe l'ẹja ole, whẹ l'ayọtaje lẹ mbọku. 20Whẹ lụfutalewho lẹ nke Fero, whẹ whụa Mósisu yẹle Érọnu l'ẹka whẹ kfụru ngabẹru whẹ, 21bya asụ whẹ: “Tẹ Onye-Nwe-Ọha lekwaa ẹnya l'iwhe-e, unu meru, kpee unu ikpe iya. Nkele unu mewaru; anyi dụwaa Fero yẹle ndu ozhi iya ashị, unu shikwawho nno woru mma ye whẹ l'ẹka tẹ whẹ gude gbushia anyi.”

Chileke kweru ụkwa ndzọfuta

22Mósisu jekfuwhu Onye-Nwe-Ọha azụ je asụ iya: “Gụbe Onye-nwe-ọha. ?Ọo gụnu meru g'o gude, i wokfutaru ndu-a iwhe-ọtsulanu? ?Ọo waa bụ iya bụ ozhi ọbu, i zhiru mu? 23Nkele eshi mu byakfutaru Fero bya egude ẹwha ghu kfuru yeru iya b'o wotaru iwhe-ọtsulanu doberu ndu nkeghu. To nwe iwhe i meru ilile, gude dzọfuta ndu nkeghu ono.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index