Search form

Awụfu 6

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ị bya l'a-whụ iwhe mu l'e-me Fero. Nkele mu l'e-gude ike ọkpehu mu mee, ya aparụ whẹ haa; mbụ lẹ mu l'e-gude ike ọkpehu mu mee, ya achịfu whẹ l'alị iya.”

2Chileke sụkwawho Mósisu: “Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 3Mu seru l'iwhu Ébirihamu; mu see l'iwhu Áyiziku; mu sekwaawho l'iwhu Jékọpu; mu karụ whẹ l'ẹwha mu bụ Chileke, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike. Ọle mu te emedu tẹ whẹ marụ l'ẹwha mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 4Mu lẹ whẹ bya agbaa ndzụ lẹ mu l'a-nụ whẹ alị ndu Kenanu, bụ alị ẹka whẹ shi buru g'ọo ndu lwarụ alwa. 5Ọdo bụ lẹ mu nụwaru ude, ndu Ízurẹlu l'atsụ; mbụ ndu ono, ndu Íjiputu meru, whẹ bụru ohu ono. Mu nyatawaa ọgbandzu mu ono.

6“Ọo ya bụ, t'unu sụ ndu Ízurẹlu: ‘Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha; mu l'a-nafụta unu l'ozhi mkpọnwuru ono, ndu Íjiputu dzuberu unu; mu emee t'unu nweru onwunu; t'unu ba abụhe ohu whẹ. Mu l'a-machị ẹka mu gude gbafụta unu; bya emeshia iwhe dụ biribiri gude nụa whẹ awhụ. 7Mu l'e-me t'unu bụru ndu nkemu; mu abụru Chileke unu. Ọo ya bụ, unu amarụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụ Chileke unu; onye ono, nafụtaru unu l'ozhi mkpọnwuru ono, ndu Íjiputu dzuberu unu. 8Mu l'e-duta unu dubata l'alị ono, mu paliru ẹka mu imeli, ribua lẹ nte lẹ mu l'a-nụ Ébirihamu mẹe Áyiziku mẹe Jékọpu. Mu l'a-nụ iya unu t'ọ bụru oke-iwhe unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.’ ”

9Mósisu bya ezhia ndu Ízurẹlu iwhe ono, Chileke zhiru, ọle whẹ ta angadụru iya nchị nkele mmeji tọfuwaru whẹ; tẹmenu l'eedzuru whẹ ozhi mkpọnwuru.

10Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 11“Je ekfuru Fero, bụ eze ndu Íjiputu t'ọ haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ gbeshi lụfu l'alị iya.”

12Ọle Mósisu bẹ sụru Onye-Nwe-Ọha: “Ọ -bụru lẹ ndu Ízurẹlu ta angadụru mu nchị, ?ndẹe gẹ Fero l'e-shi ngabẹru mu nchị lẹ mụbe onye l'atsụ ntsụ?” 13Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu l'okfu ẹhu ndu Ízurẹlu mẹe l'okfu ẹhu Fero, bụ eze ndu Íjiputu sụ whẹ tẹ whẹ dufuta ndu Ízurẹlu l'alị Íjiputu.

Ẹpa Mósisu yẹle ẹpa Érọnu

14Ọ waa bụ ndu, bụ ishi l'ẹnya-uwhu ibe nna whẹ.

Ụnwu Rúbẹnu, bụ ọkpara Ízurẹlu bụ Hanọku, Palu, Hẹzuronu mẹe Kami. Ndu ono bụ ndu ikfu Rúbẹnu gẹ whẹ ha.

15Ụnwu nke Símiyọnu bẹ bụ Jemuwẹlu, Jaminu, Ohadu, Jakinu, Zoha, mẹe Shawulu, nwa nwanyị Kenanu. Ndu ono bụ ndu ikfu Símiyọnu gẹ whẹ ha.

16Ọ waa bụ ẹwha ụnwu Lívayi, ẹgube e deru whẹ l'ẹkwo: Geshọnu mẹe Kohatu mẹe Merari. Lívayi nọru ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri l'ẹsaa.

17Ụnwu Geshọnu l'ẹnya-uwhu whẹ l'ẹnya-uwhu whẹ bụ Libyini mẹe Shimeyi.

18Ụnwu Kohatu bụ Amụramu, Izharu, Hiburọnu mẹe Úziyẹlu. Kohatu nọru ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri l'ẹto.

19Ụnwu Merari bụ Mahuli mẹe Mushi. O noo bụ ndu ikfu Lívayi, ẹgube e deru iya l'ẹkwo.

20Amụramu bẹ lụru nwune nna iya, bụ Jokebẹdu. Ọ nwụtaru iya Érọnu yẹle Mósisu. Amụramu nọru ụkporo awha ugbo ishii l'awha iri l'ẹsaa.

21Ụnwu Izharu bụ Kora, Nefegu mẹe Zikiri.

22Ụnwu Úziyẹlu bụ Mishẹlu mẹe Ẹ́luzafanu mẹe Sitiri.

23Érọnu bẹ lụru Elisheba, nwatibe Amínadabu nke nwanyị, bụkwaruwho nwune Nahụshonu nke nwanyị. Elisheba nwụtaru Érọnu Nedabu, Abyihu, Eliyéza mẹe Itama.

24Ụnwu Kora bụ Asiru mẹe Ẹ́lukana mẹe Abyiyasafu. Ndu ono bụ ndu ẹnya-uwhu Kora.

25Eliyéza, nwa Érọnu bẹ lụru onye lanụ l'ime ụnwada Putẹlu, ọ nwụtaru iya Fínihasu.

Ndu ono bụkota ishi l'ikfu Lívayi l'ẹnya-uwhu whẹ l'ẹnya-uwhu whẹ.

26Ọo Érọnu yẹle Mósisu bẹ bụ ndu ọbu, Onye-Nwe-Ọha sụru: “Unu dufuta ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha l'alị Íjiputu.” 27Ọ kwawhọ whẹ bụ ndu ọbu, kfuru Fero, bụ eze ndu Íjiputu nke odufuta ndu Ízurẹlu l'alị Íjiputu. Ọ kwawhọ Mósisu yẹle Érọnu lanụ ono b'ọ bụ.

Érọnu bụ ọnu, l'ekfuchiru Mósisu

28O noo ya, nteke ono, Onye-Nwe-Ọha kfuru yeru Mósisu l'alị Íjiputu 29bẹ Onye-Nwe-Ọha sụru iya: “Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. Kfuru Fero, bụ eze ndu Íjiputu iwhe lile ono, mu kfuru ghu.”

30Ọle Mósisu sụru Onye-Nwe-Ọha: “Nkeshi mu bụ onye l'atsụ ntsụ, ?ndẹe gẹ Fero l'e-shi ngabẹru mu nchị?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index