Search form

Awụfu 7

1Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Lekwa lẹ mu mewaru ghu, ị dụ g'ọo Chileke l'ẹka Fero nọ. Nwune ghu Érọnu bẹ l'a-nọ ekfuchiru ghu. 2Kfukotakwa iwhe lile, mu kfuru ghu. Nwune ghu Érọnu bẹ l'e-kfuru Fero t'ọ haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ lụfu l'alị iya. 3Ọle mu l'a-kpochi obu Fero. Mu l'e-me iwhe-awhụrulenya mẹe iwhe dụ biribiri, ha l'igweligwe l'alị Íjiputu, 4ọle Fero ta abyadụ l'a-ngaru unu nchị. O noo nteke mu l'a-da ndu Íjiputu ejo ẹka l'ẹhu bya emeshia iwhe dụ biribiri gude nụa whẹ áwhụ, shi nno dufuta ndibe mu, bụ ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha lẹ Íjiputu. 5Ndu Íjiputu l'a-ma l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha mẹ mu machịlewho ẹka mu dabẹ ndu Íjiputu l'ẹhu, shi nno dufuta ndu Ízurẹlu l'echilabọ whẹ.”

6Mósisu yẹle Érọnu mee iwhe Onye-Nwe-Ọha zhiru whẹ. 7Mósisu gbawarụ ụkporo awha ugbo ẹno; Érọnu gbawaa ụkporo awha ugbo ẹno l'awha ẹto nteke whẹ kfuru yeru Fero.

Mgbọro Érọnu ghọru agwọ

8Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: 9“Ọ -bụru lẹ Fero sụru t'unu mee iwhe dụ biribiri gude goshi iwhe unu l'ekfu, ọo ya bụ gụbe Mósisu asụ Érọnu t'o wota mgbọro iya tọgbo l'atatiwhu Fero, t'ọ ghọo agwọ.”

10Ọo ya bụ, Mósisu yẹle Érọnu bya ejekfu Fero je atụko iwhe lile ono, Onye-Nwe-Ọha zhiru whẹ mekotagezhia. Érọnu tọgbo mgbọro iya l'atatiwhu Fero yẹle ndu ozhi iya, ọ ghọo agwọ. 11Tọ dụ iya bụ, Fero bya ekua ndu mmamagụ mẹe ndu l'emeje amamanshi. Ndu jibya ndu Íjiputu ono gude ụzo, whẹ l'egudeje eme amamanshi mekwaawho iwhe ono. 12Onyenọnu gẹ whẹ ha tọgbokota mgbọro nkiya l'alị; ọ ghọshia agwọ. Ọle mgbọro nke Érọnu bẹ tụkoru mgbọro nke ndu ono lwekota. 13Obu Fero kpochilee g'o kpochiru, tọ ngarụ whẹ rọo nchị bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha kfuhawaru l'ọo-dụ.

Mini ghọru mmee

14O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Obu Fero kpochikwaru akpochi. Ọ jịkaru l'ọ tọo hadụ tẹ ndu Ízurẹlu tụgbua. 15O rwua l'ụtsu, gụ ejekfu Fero m'o jede l'ẹnyimu. Nọdu l'agụga Nayịlu ngabẹru iya, gụ egude mgbọro ono, shi ghọo agwọ whọ l'ẹka. 16Ọo ya bụ, gụ asụ iya lẹ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu zhikwaru ghu t'ị bya asụ iya t'ọ haa ndibe iya tẹ whẹ tụgburu nke ọwhu whẹ l'a-baru iya ẹja l'echi-ẹgu. Ọle eshi nteke ono bẹ l'iitii kwedua. 17Gụ asụ iya: Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: ‘Ọ waa iwhe l'ii-gude marụ l'ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.’ Mụbe Mósisu l'e-woru mgbọro-ọ, mu gude l'ẹka-a chia lẹ mini Nayịlu. Mini ono aghọo mmee. 18Ẹma, bu lẹ Nayịlu l'a-nwụshihukota. Ẹnyimu ono eshihu uwuru-uwuru; ya eje adụhe ndu Íjiputu nke ọngu mini, shi iya nụ.”

19Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Kfuru Érọnu t'o wota mgbọro iya maa amama lẹ mini gẹ mini ha l'alị Íjiputu mẹe, ya amaa ya l'ẹnyimu g'ẹnyimu ha mẹe l'iyi g'iyi ha mẹe l'okpuru g'okpuru ha mẹe lẹ mini lile, dụ nụ nke ọwhu whẹ l'a-ghọ mmee. Mmee l'a-tụko ẹka lile dzuru l'alị Íjiputu, mbụ je akpaa l'iwhe bụ iwhe l'aadọ mini, ndu ọwhu a pyịru apyịpyi mẹe ndu ọwhu a kpụru akpụkpu.”

20Mósisu yẹle Érọnu mee iwhe Onye-Nwe-Ọha zhiru whẹ. Ọ malia mgbọro ono imeli l'atatiwhu Fero yẹle ndu ozhi iya; bya echia ya lẹ mini, dụ l'ẹnyimu Nayịlu. Iwhe bụ mini, nọ l'ẹnyimu ono ghọkota mmee. 21Ẹma, bu lẹ Nayịlu nwụshihukota. Ẹnyimu Nayịlu ono shihu uwuru-uwuru nke ọwhu bụ lẹ ndu Íjiputu ta adụdu ike ngụa mini, shi iya nụ. Mmee tụko ẹka lile dzuru l'alị Íjiputu.

22Ndu jibya ndu alị Íjiputu bya egude ụzo amamanshi whẹ mekwaawho ẹgube ono. Ọo ya bụ, Fero kpochilee obu iya g'ọ kpochiru iya. T'ọ ngarụ Mósisu yẹle Érọnu nchị, mbụ ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuhawaru l'ọo-dụ. 23Fero dakọbe, ọ bụru iya ọlwa ibe iya. Iwhe ono te erwu iya nụ m'ọo l'ẹhu. 24Ndu Íjiputu gwashịa nwogvu l'agụga Nayịlu l'ẹka whẹ l'achọ mini, whẹ l'a-ngụ. Nkele mini ẹnyimu ono ta adụdu nke angụngu.

Mbara byarụ ọgu

25A nọo abalị ẹsaa gẹ Onye-Nwe-Ọha dageeru ẹka l'ẹnyimu Nayịlu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index