Search form

Awụfu 8

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Jekfu Fero je asụ iya: ‘Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: Haa ndibe mu tẹ whẹ laa nke ọwhu whẹ l'a-baru mu ẹja. 2Ọ -bụru l'ị jịkaru tẹ whẹ ba alashị, mu egude mbara bya ọgu l'alị ghu l'owhu. 3Mbara l'a-tụko ẹnyimu Nayịlu narụ; kposhia bya akụru l'ibe ghu mẹe l'ime ụlo ẹka l'ịizeje mẹe l'iwhe-azẹe ghu mẹe l'ụlo ndu ozhi ghu mẹe l'ibe ndu alị ghu l'owhu mẹe l'ọnu ekfu, l'eeshijeru ghu iwhe mẹe l'ochi, l'eegudeje agwọ-whube iwhe e gude emeru ghu buredi. 4Mbara ono l'a-kfukotagejee ghu l'ẹhu mẹe l'ẹhu ndu alị ghu mẹe l'ẹhu ndu ozhi ghu gẹ whẹ ha.’ ”

5Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Kfuru Érọnu t'o wolia mgbọro iya; maa amama l'ẹnyimu g'ẹnyimu ha mẹe l'iyi g'iyi ha mẹe l'okpuru g'okpuru ha, shi nno mee tẹ mbara dzuru alị Íjiputu.”

6Ọo ya bụ, Érọnu machịa ẹka iya l'ụzo ẹka mini, dụkota l'alị Íjiputu. Mbara wụfuta bya edzuru alị Íjiputu l'owhu. 7Ọle ndu jibya ono gude ụzo amamanshi whẹ mekwaawho ẹgube ono; mbụ whẹ mekwaawho tẹ mbara wụbata l'alị Íjiputu.

8O noo ya, Fero kua Mósisu yẹle Érọnu sụ: “Unu kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha t'o wofuru mu lẹ ndu alị mu mbara ya nụ; ndụge mu ahaa ndibe unu tẹ whẹ je agbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja.”

9Mósisu sụ Fero: “G'ị bụ onye l'akwabẹ ugvu, tẹ mu hanụa t'ị karụ mu nteke mu l'e-kfuru nụ Chileke l'ishi ghu mẹe l'ishi ndu ozhi ghu mẹe l'ishi ndu alị ghu nke ọwhu l'ee-wofuru ghu mbara ono l'ẹhu mẹe l'ibe ghu; ya abụru l'ẹnyimu Nayịlu bẹ l'aa-ha iya kpụ.”

10Fero sụ: “Ọo echile bẹ l'ọo-bụ.”

Mósisu sụ: “T'ọ dụ lẹ g'i kfuru; ọo ya bụ, gụ eshi nno marụ l'ọ tọ dụdu onye dụ g'ọo Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi. 11Mbara ono l'a-ha ghu; haa ibe ghu mẹe ndu ozhi ghu mẹe ndu alị ghu. Ẹka whẹ l'a-whọdu bụlewhoo l'ẹnyimu Nayịlu kpụ.”

12Ọo ya bụ, Mósisu yẹle Érọnu bya eshilewho l'iwhu Fero lụfu, Mósisu ryaku Onye-Nwe-Ọha l'okfu mbara ono o meru, ọ bya ọgu l'alị-eze Fero. 13Onye-Nwe-Ọha meeru Mósisu iwhe o kfuru nụ iya. Mbara ono nwụshihukota l'ụlo g'ụlo ha mẹe l'ogboduwhu g'ogboduwhu ha mẹe l'ẹgu g'ẹgu ha. 14A bya achịkobe whẹ ọnu, whẹ kụru l'ikpo l'ikpo. Alị ono l'owhu shihu uwuru-uwuru. 15Ọle Fero whụleruwhoo lẹ mbara ono nwụshihuwaru; ọ kpochia obu iya; t'o kwehe ngabẹru Mósisu yẹle Érọnu nchị; ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuhawaru l'ọo-dụ.

Mkpụrumkpu byarụ ọgu

16Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Kfuru Érọnu t'o machịa mgbọro iya chia l'ivovonyi, dụ l'alị nke ọwhu ivovonyi ono l'a-ghọ mkpụrumkpu, dzuru alị Íjiputu l'owhu.” 17Whẹ mee nno. Érọnu bya amachịa mgbọro ono chia l'ivovonyi, dụ l'alị. Mkpụrumkpu tụko ẹhu madzụ yẹle anụ ripyabe. Ẹja, dụ l'alị Íjiputu l'owhu ghọkota mkpụrumkpu. 18Ndu jibya bya egude ụzo amamanshi whẹ jee tẹ whẹ mekwaawho ẹgube ono, whẹ ta adụ ike mekota iya. Ọo ya bụ, mkpụrumkpu tụko ẹhu madzụ yẹle anụ ripyabe.

19Ndu jibya ono sụ Fero: “Iwhe-e bẹ ẹka Chileke dụkwa.” Ọle Fero kpochilerua obu iya. T'o kwe ngabẹ nchị; ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuhawaru l'ọo-dụ.

Ijiji byarụ ọgu

20Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Gbalihu l'ọnmewa ụtsu je angabẹru Fero mẹ, o jedelewho l'ẹnyimu; gụ asụ iya agha: ‘Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha l'ekfu ndọwa: Haa ndibe mu tẹ whẹ lashia nke ọwhu whẹ l'a-baru mu ẹja. 21Ọ -bụru l'ị tịi hadụ ndibe mu tẹ whẹ tụgburu bẹ mu l'e-zhikwa ijiji t'o tsuru dududu wụ-kfuta ghu mẹe ndu ozhi ghu mẹe ndu alị ghu mẹe ụlo ghu g'ọ ha. Ụlo ndu Íjiputu bẹ ijiji l'e-jikota, etsu dududu mẹ-gezhia l'ọma alị ẹka whẹ l'adzọ ọkpa.

22“ ‘Ọle mbọku ono bẹ mu l'e-dobe alị Goshẹnu iche; mbụ alị ẹka ono, ndibe mu bu nke ọwhu bụ l'ijiji ono ta abyadụ l'e-tsu dududu l'ẹka ono. Ọo ya bụ nke ọwhu l'ịi-marụ l'ọo mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha nọ l'alị-a. 23Mu l'e-me t'oge kpaarụ ndibe mu whẹ lẹ ndu nkeghu. Echile bẹ iwhe-ọhubama ono l'a-nwụ.’ ”

24Onye-Nwe-Ọha mee iwhe ono. Ijiji tsuru dududu zebata l'ụlo Fero mẹe l'ụlo ndu ozhi iya mẹe l'alị Íjiputu l'owhu. Ijiji ono tụko alị Íjiputu l'owhu mebyishikota.

25Fero bya ekua Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: “Unu je agwaa Chileke unu ọbu l'alị-a.”

26Ọle Mósisu bẹ sụru: “Ọ tọ dụdu ree t'anyi mee ya nno nkele ẹja, anyi l'a-gbarụ nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi bẹ l'a-bụru akpamara l'ẹnya ndu Íjiputu. Whẹ l'a-tụ-gbu anyi l'ẹwhuru mẹ anyi gbaa ẹja nụ Chileke l'ụzo, bụ akpamara l'ẹnya nkewhe! 27Anyi l'e-jekwa ije abalị ẹto jerwua l'echi-ẹgu je agbaa ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke anyi; ẹgube ọ tụru iwu; sụ t'anyi mee ya.”

28Fero sụ: “Mu l'a-ha unu t'unu je agbaa ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l'echi-ẹgu. Ọlewho t'unu be ejenuka otẹnya. Ngwa, unu kfuru nụru mu Chileke.”

29Mósisu sụ: “Mu l'atụgbuwaru alụfu l'atatiwhu ghu; mu l'e-kfuru-a nụ Onye-Nwe-Ọha nke ọwhu otsu dududu ijiji ono l'a-ha gụbe Fero echile; haa ndu ozhi ghu mẹe ndu alị ghu. Ọlewho tẹ gụbe Fero ba gbawhehe ẹregede, shi nno jịka tẹ ndu Ízurẹlu be eje agbarụ ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha.”

30Ọo ya bụ, Mósisu shi l'atatiwhu Fero tụgbua lụfu je ekfuru nụ Onye-Nwe-Ọha. 31Onye-Nwe-Ọha mee iwhe Mósisu kfuru nụ iya; wofu otsu dududu ijiji ono l'ẹka Fero nọ mẹe l'ẹka ndu ozhi iya nọ mẹe l'ẹka ndu alị iya nọ. To nwe m'ọo ijiji lanụ, whọduru nụ. 32Fero bya akpochikwaawho obu iya ọdo; t'o kwe tẹ ndu Ízurẹlu tụgbua.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index