Search form

Awụfu 9

Ọnwu élwù

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Jekfu Fero je asụ iya: ‘Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu l'ekfu ndọwa: “Haa tẹ ndibe mu tụgburu, ndụge whẹ abaarụ mu ẹja. 2Ọ -bụru l'ị jịkaru tẹ whẹ ba atụgbushi, i sede whẹ, 3bẹ Onye-Nwe-Ọha l'e-gudekwa ejo ẹhu-ba-dụ-mma daa élwù unu ẹka l'ẹhu. Mbụ l'oo-gude ejo ẹhu-ba-dụ-mma daa ịnya unu ẹka l'ẹhu mẹe nkakfụ-ịgara unu mẹe ịnya-kamẹlu unu mẹe eswi unu mẹe atụru yẹle eghu unu. 4Ọle Onye-Nwe-Ọha l'e-me t'oge kpaarụ élwù ndu Ízurẹlu whẹ lẹ nke ndu Íjiputu nke ọwhu bụ l'ọ tọ dụdu ọwhu bụ nke ndu Ízurẹlu bya l'a-nwụhu m'ọo nnanụ.” ’ ”

5Onye-Nwe-Ọha bya akaa nteke l'oo-mee iwhe ono sụ: “Echile ọwa-a bẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha l'e-me iwhe ono l'alị-a.” 6O rwua echile iya, Onye-Nwe-Ọha mee iwhe ono. Élwù ndu Íjiputu tụko nwụshihukota g'ọ ha. Obenu l'ọ tọ dụdu élwù nke ndu Ízurẹlu, nwụhuru nụ m'ọo nnanụ. 7Fero ye ndu jeru je awhụ l'ọ tọ dụdu élwù ndu Ízurẹlu, nwụhuru nụ m'ọo nnanụ. Fero kpochilee obu iya, t'o kwe haa tẹ ndu Ízurẹlu tụgbua.

Ezonwu byarụ ọgu

8Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: “Unu kpota ntụ, jiru ọbochi-ẹka l'ovokọku, tẹ Mósisu nọdu l'atatiwhu Fero whụkashia ya l'imeli. 9Oo-tsukashihu ghọo udzu ẹja dzuru alị Íjiputu l'owhu; ya aghọo ezonwu tsekashia madzụ l'ẹhu yẹle anụ, bu l'alị ono l'owhu; bya efushihu bụru ọnya l'ẹhu whẹ.”

10Whẹ bya ekpota ntụ ono l'ovokọku; whẹ kfụru l'atatiwhu Fero, Mósisu whụkashia ya l'imeli. Ọ ghọo ezonwu tsekashia madzụ l'ẹhu yẹle anụ, bya efushihu bụru ọnya l'ẹhu whẹ. 11Ndu jibya ta adụ ike kfụru l'atatiwhu Mósisu; iwhe kparụ iya nụ bụru l'ezonwu ono tsekashikwaru whẹ whọ ẹgube o tsekashiru ndu Íjiputu ọwhu. 12Ọle Onye-Nwe-Ọha kpochiru obu Fero; t'o kwe ngabẹru Mósisu yẹle Érọnu nchị ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuhawaru iya Mósisu l'ọo-dụ.

Aka-mini byarụ ọgu

13Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Gbalihu l'ọnmewa ụtsu je akfụru l'atatiwhu Fero sụ iya: ‘Ọ waa iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke nke ndu Híburu l'ekfu ndọwa: Haa tẹ ndibe mu tụgbua nke ọwhu whẹ l'a-baru mu ẹja. 14Nkele nke ugbo iya ọwa-a bẹ mu l'e-zhi ejo nchịkarehu ọwhu l'a-lọ gụ lẹ ndu ozhi ghu whẹ mẹe ndu alị ghu ẹka lẹ meji. Ọo ya bụ nke ọwhu l'ịi-ma l'ọ tọ dụdu onye dụ g'ọo mbẹdua lẹ mgboko l'owhu. 15O noo nkele ntaa bẹ mu gege amachịhawa ẹka mu gude ejo ẹhu-ba-dụ-mma gbushia gụ lẹ ndu alị ghu mẹ unu abụru kpurupyata lẹ mgboko. 16Ọle iwhe meru g'o gude mu haa ghu bụ tẹ mu goshi ghu g'ọkpehu mụbe Onye-Nwe-Ọha habe shii mẹe nke ọwhu l'ee-kfukashi ẹwha mu lẹ mgboko kpaa whuu. 17Ntaa bẹ l'iipalikwadu onwoghu imeli l'ẹka ndibe mu nọ; ị jịka l'ị tịi hadụ whẹ tẹ whẹ laa. 18Sụa, oge ntaa echile bẹ mu l'a-tụ ejo aka-mini l'alị-a; mbụ ụdu iya ọwhu l'ẹte atụbua l'alị Íjiputu nkeshi ọ watarụ adụdu byeye nta-a. 19Ọo ya bụ, t'i zhia ozhi ntaa, t'e je achịbata iwhe-edobe ghu, mbụ-zhia iwhe i nwe enwe, nọ l'ẹgu g'ọ ha tẹ whẹ bya anọdu l'aguguru ẹka iwhe l'e-gbochita whẹ, o noo nkele aka-mini ono l'a-tụ-gbushikota iwhe bụ madzụ yẹle anụmanu, nọ l'ẹgu, l'ẹte achịbataa l'uwhu; whẹ atụko nwụshihu.’ ”

20Ọo ya bụ, ndu ọwhu, l'atsụ okfu Onye-Nwe-Ọha egvu l'ime ndu ozhi Fero bya emee ẹgwegwa chịbata ohu whẹ mẹe iwhe-edobe whẹ l'ime ụlo. 21Obenu lẹ ndu ọwhu l'ẹte agụbee okfu Onye-Nwe-Ọha iwhe bẹ harụ ohu whẹ mẹe iwhe-edobe whẹ l'ẹgu.

22Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Machịa ẹka ghu l'ụzo akpamigwe nke ọwhu aka-mini l'a-wata atụtu l'alị Íjiputu l'owhu; tụ-gbushia madzụ mẹe iwhe-edobe mẹe irwu, dụ l'ẹgu l'alị Íjiputu l'owhu.” 23Mósisu bya amachịa mgbọro iya l'ụzo akpamigwe, Onye-Nwe-Ọha zhia egbe-igwe yẹle aka-mini, ọ wata atụtu. Ebemu l'awa whoowhoo l'ọma mgboko. Onye-Nwe-Ọha chịa aka-mini l'alị Íjiputu. 24Aka-mini l'atụ; ebemu gwakọbe l'aka-mini ono awa whoowhoo eje l'iwhu l'iwhu. Eze aka-mini, parụ ẹka apaa wata atụtu, mbụ ụdu aka-mini ọwhu l'ẹte atụbua l'alị Íjiputu nkeshi ọ watarụ bụru mba ẹka iya. 25Aka-mini ono tugbushia iwhe lile, bụ iwhe nọ l'ẹgu l'alị Íjiputu ono l'owhu, mbụ l'ọ tugbushiru madzụ mẹe iwhe-edobe; tụpyashia oshi lile, irwu dụ l'ẹgu; bya ezhijashia oshi lile, dụ l'ẹgu. 26Ẹka aka-mini ono harụ nwẹkiya atụtu bụ alị Goshẹnu, bụ iya bụ ẹka ndu Ízurẹlu bu.

27O noo ya, Fero zhia t'e je ekua Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: “Mu mewaru iwhe-dụ-ẹji ntaa. Ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ iswi dụ mma; mbẹdua, bụ Fero; mu lẹ ndu nkemu l'achọ okfu. 28Kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha nkele egbe-igwe ono yẹle aka-mini ono tụta-shiwaru. Mu l'a-ha unu t'unu tụgbua; t'unu ba anọduhe ọdo.”

29Mósisu sụ iya: “Mu bebelewho alụfu lẹ mkpụkpu-a bẹ mu l'a-chili ẹka imeli, kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha. Egbe-igwe adabuhu, igweli atụ-buhu aka-mini. Ọo ya bụ nke ọwhu l'ịi-ma lẹ mgboko-o bụ nke Onye-Nwe-Ọha. 30Ọle mu marụ-a lẹ gụbedua; gụ lẹ ndu ozhi ghu ta atsụdedu-a Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke egvu.”

31Òghú ono, bụ fulakusu mẹe balị bẹ aka-mini ono mebyishikwaruwho nkele balị l'eyeshiwa mebyi; òghú fulakusu bụkwaduru igu bẹ l'ọotu. 32Ọle ọwhube akpụru witi mẹe akpụru supẹlutu bẹ l'ootoo mebyishidua nkele ọ tọ dụ nteke ono bẹ l'ọochaje.

33Mósisu bya eshi l'ẹka Fero nọ lụfu lẹ mkpụkpu ono. Ọ chiliaru Onye-Nwe-Ọha ẹka. Egbe-igwe ono mẹe aka-mini ono tụ-buhu; igweli chị-buhu mini l'alị ono. 34Fero whụlewho lẹ mini ono buhuwaru, aka-mini ono mẹe egbe-igwe ono tụ-buhuwa, o mee iwhe-dụ-ẹji ọdo. Obu iya kpochia mẹe nke ndu ozhi iya. 35Ọo ya bụ, Fero kpọ-chia obu iya, t'o kwe haa ndu Ízurẹlu tẹ whẹ tụgburu, bụ iya bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha shihawa l'ọnu Mósisu kfua l'ọo-dụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index