Search form

Mbụlembu 10

Ẹpa ụnwu Nowa

1Ọ waa bụ ẹpa ụnwu Nowa, bụ Shemu mẹe Hamu mẹe Jafẹti ndọwa bụ iya bụ ụnwegirima, a nwụshiru whẹ g'utso ono lageeru.

Eri Jafẹti

2Ụnwu Jafẹti bụ Goma, Mégọgu, Madayi, Jávanu, Tubalu, Mẹsheku mẹe Tirasu.

3Ụnwu nke Goma bụ Áshukenazu, Rifatu mẹe Togarama.

4Ụnwu nke Jávanu bụ Elisha, Tashishi, Kítu mẹe Rodu. 5Ndu ono bụkota eri Jafẹti. Ọo l'ẹka whẹ bẹ madzụ shi bakashịhu dzuru agụga eze-ẹnyimu. Ndu nọnu l'ime whẹ bẹ nweru obodo nkewhe mẹe okfu alị nkewhe mẹe ẹnya-uwhu nkewhe.

Eri Hamu

6Ụnwu Hamu bụ Kushi, Íjiputu, Putu mẹe Kenanu.

7Ụnwu nke Kushi bụ Seba, Havila, Sabuta, Raama mẹe Sabuteka.

Ụnwu nke Raama bụ Sheba mẹe Dedanu.

8Kushi bụ nna Nimurọdu. Nimurọdu bẹ bụ onye ojọgu ivurụzo, ọkpehu kakọta l'eliwhe. 9Ọ bụ onye Onye-Nwe-Ọha meru l'ọochi nta achịshi iya ike. Ọo ya meru; a bya l'eekfu; a sụ: “Onye ọwa dụ g'ọo Nimurọdu; onye Onye-Nwe-Ọha meru l'ọochi nta achịshi iya ike.” 10Ẹka o gbuberu ishi ọbu eze iya bụ: Babẹlu mẹe Ẹreku mẹe Akadu mẹe Kalune. Ẹka ono dụkota l'alị Shịna. 11Ọo ẹka ono b'o shi bakashịhu barwua Asiriya. Ọ nọdu iya meta mkpụkpu Nínive yẹle mkpụkpu Rehobotu Ịru mẹe mkpụkpu Kala, 12mẹe mkpụkpu Resenu. Resenu bẹ nọkahuru mkpụkpu Nínive yẹle mkpụkpu Kala, bụ oke mkpụkpu.

13Íjiputu bụ nna ndu Ludu mẹe ndu Anamu mẹe ndu Lehabu mẹe ndu Nafutuhu, 14mẹe ndu Paturọsu mẹe ndu Kasuluhu, bụ ẹka ndu Fílistiya shi futa mẹe ndu Kafụto.

15Kenanu bụ nna Sáyịdonu. Ọ bụru Sáyịdonu bụ ọkpara iya. Kenanu bụkwaruwho nna ndu Hetu, 16mẹe ndu Jebusu mẹe ndu Amọru mẹe ndu Girigashu, 17mẹe ndu Hevu mẹe ndu Arụka mẹe ndu Sinu, 18mẹe ndu Aruvadu mẹe ndu Zémaru mẹe ndu Hámatu.

E megee, ikfu ndu Kenanu bya abakashịhu dzuru ẹka lile. 19Oge alị ndu Kenanu bẹ watarụ lẹ mkpụkpu Sáyịdonu, l'ụzo, e shi eje mkpụkpu Gera, dụ lẹ mgboro mkpụkpu Gaza. O shi l'ẹka ono machịa tụgburu ụzo, e shi eje mkpụkpu Sódomu mẹe Gọmóra mẹe Adama mẹe Zeboyimu, dụ lẹ mgboro mkpụkpu Lesha.

20Ndu ono bụkota eri Hamu. Ndu nọnu l'ime whẹ bẹ nweru ẹnya-uwhu nkewhe mẹe okfu alị nkewhe mẹe obodo nkewhe mẹe mba nkewhe.

Eri Shemu

21Shemu bẹ nwụshikwaruwho ụnwu. Ọo Shemu bụ ochee-oroke ụnwu Iba l'owhu bụ iya bụ ndu Híburu. Ọ buru iya bụ nwune Jafẹti nke ọgurenya.

22Ụnwu Shemu bụ Ílamu, Ashuru, Árufakusadu, Ludu mẹe Arámu.

23Ụnwu nke Arámu bụru Uzu, Hulu, Geta mẹe Mashu.

24Árufakusadu bụ nna Shela. Shela bụru nna Iba.

25Iba nwụtaru unwoke labọ. Ẹwha onye lanụ bụ Pelẹgu;+ o noo nkele a nwụru iya nteke mgboko kekashiru ekekashi. Ẹwha nwune iya nwoke bụru Jọkutanu.

26Jọkutanu bụ nna Alumodadu, Shẹlefu, Hazamavetu, Jera, 27Hadoramu, Uzalu, Dikila, 28Obalu, Abyimẹlu, Sheba, 29Ofi, Havila mẹe Jobabu. Whẹ bụkota ụnwu Jọkutanu gẹ whẹ ha.

30Whẹ shi lẹ Misha bua jeye lẹ Sefa l'ụzo alị ugvu ugvu ẹnyanwu-awata.

31Ndu ono bụkota eri Shemu. Ndu nọnu l'ime whẹ nweru ẹnya-uwhu nkewhe mẹe okfu alị nkewhe mẹe obodo nkewhe mẹe mba nkewhe.

32Ndu ono kpaa-whuu bụkota o-shi-l'eri ụnwu Nowa. Ndu nọnu l'ime whẹ bẹ nweru ẹka whẹ futaru, nweru mba ẹka whẹ. Ọo l'ẹka whẹ bẹ mba gẹ mba ha shi bakashịhu dzuru mgboko l'owhu g'utso ono lageeru.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index