Search form

Mbụlembu 11

Ụlo-eli Babẹlu

1Ndu mgboko l'owhu shi ekfukota okfu-alị lanụ, olu-okfu whẹ shi bụru iwhe lanụ. 2O noo ya, ndiwhe bya ejeta rwua ụzo ẹnyanwu-awata, whẹ whụa ẹka dụ barịkiti l'alị Shina; whẹ je ebukobe l'ẹka ono.

3A nọnyaa whẹ sụ ibe whẹ: “Unu bya t'anyi yọo ẹja hụa ya l'ọku hụshia ya ike.” Ọ bụru ẹja, a yọru ayọ bẹ nọ-chiru whẹ ẹnya ẹwhuru. Whẹ wụa ya korota t'ọ bụru nkwo-ẹja. 4Whẹ sụ: “Unu bya t'anyi metaru onwanyị mkpụkpu. T'anyi tụa ụlo-eli, l'e-je asụ-kfuru l'igweli. Ọo ya bụ t'anyi bụru ndu a marụ ẹwha whẹ nke ọwhu anyi l'ẹte ejekashihu dzuru mgboko.”

5Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha nyizeta t'ọ whụ mkpụkpu ono mẹe ụlo-eli ọbu, ụnwu-eliwhe l'atụ. 6Onye-Nwe-Ọha sụ: “Ndu-a bụkwa nnanụ, whẹ nweru okfu-alị lanụ. Ọ wa-a, whẹ l'eme bụkwadu awata bẹ whẹ watarụ iwhe whẹ l'e-bechaa mee. Ọ tọ dụkwa iwhe whẹ tụberu ememe, whẹ l'ẹte emekota. 7Unu bya t'anyi nyize je aghasweshia whẹ olu-okfu, t'iwhe ibe whẹ l'ekfu be edojehe whẹ ẹnya.”

8Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya achịkashia whẹ, whẹ dzuru mgboko, whẹ tụ-buhu mkpụkpu ono. 9O noo iwhe meru g'o gude e kua ya Babẹlu, o noo nkele ọo ẹka ono bẹ Onye-Nwe-Ọha ghasweshiru okfu ụnwu-eliwhe l'owhu. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ Onye-Nwe-Ọha shi chịkashia whẹ, whẹ jekashihu dzuru mgboko l'owhu.

Wata l'ọgbo Shemu jeye l'ọgbo Ébiramu

10Ọ waa bụ ẹpa Shemu.

Shemu bẹ gbarụ ụkporo awha ise tẹmenu ọ nwụta Árufakusadu. Nteke ono b'a nọwaru awha labọ nkele utso lageeru. 11Ọ nwụ-gee Árufakusadu bya anọfua ụnu awha l'ụkporo awha ugbo ise. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Árufakusadu.

12Árufakusadu nọlewho ụkporo awha l'awha iri l'ise, ọ bụru nna Shela. 13Ọ nwụ-gee Shela bya anọfua ụnu awha l'awha ẹto. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Shela.

14Shela nọlewho ụkporo awha l'awha iri, ọ bụru nna Iba. 15Ọ nwụ-gee Iba bya anọfua ụnu awha l'awha ẹto. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Iba.

16Iba nọlewho ụkporo awha l'awha iri l'ẹno; ọ bụru nna Pelẹgu. 17Ọ nwụ-gee Pelẹgu bya anọfua ụnu awha l'ụkporo awha l'awha iri. Ọ nwụshikwawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Pelẹgu.

18Pelẹgu nọlewho ụkporo awha l'awha iri, ọ bụru nna Rewu. 19Ọ nwụ-gee Rewu bya anọfua ụkporo awha iri l'awha tete. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Rewu.

20Rewu nọlewho ụkporo awha l'awha iri l'ẹbo, ọ bụru nna Sérugu. 21Ọ nwụ-gee Sérugu bya anọfua ụkporo awha iri l'awha ẹsaa. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Sérugu.

22Sérugu nọlewho ụkporo awha l'awha iri, ọ bụru nna Nahọ. 23Ọ nwụ-gee Nahọ bya anọfua ụkporo awha iri. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Nahọ.

24Nahọ nọlewho ụkporo awha l'awha tete, ọ bụru nna Tẹra. 25Ọ nwụ-gee Tẹra, bya anọfua ụkporo awha ise l'awha iri lẹ tete. Ọ nwụshikwaawho unwoke yẹle ụnwanyi tsota Tẹra.

26Tẹra nọlewho ụkporo awha ẹto l'awha iri, ọ bụru nna Ébiramu mẹe Nahọ mẹe Háranu.

27Ọ waa bụ ẹpa Tẹra.

Tẹra bụ nna Ébiramu mẹe Nahọ mẹe Háranu. Háranu bụru nna Lọtu. 28Háranu bẹ vu nna iya Tẹra ụzo nwụhu lẹ mkpụkpu ẹka a nwụru iya, bụ Uru l'alị Kaludiya. 29Ébiramu yẹle Nahọ bya atụko lụa nwanyị. Ẹwha nyee nke Ébiramu bụ Serayi; ẹwha nyee nke Nahọ bụru Milika. Onye nwụru Milika yẹle Isuka bụ Háranu. 30Serayi ta anwụtadu nwa, o noo nkele ọ tọo tsụdu ime.

31O noo ya bụ lẹ Tẹra eduta nwa iya Ébiramu mẹe nwanwa iya Lọtu, bụ nwa nke Háranu. O dutakwawho Serayi, bụ nyee nwa iya, bụ iya bụ nyee Ébiramu. Whẹ tụko gbalihu lẹ mkpụkpu Uru, dụ l'alị Kaludiya jeshia alị Kenanu. Whẹ jeta rwua Háranu; whẹ nọ-kirishia l'ẹka ono.

32Tẹra nọlewho ụkporo awha iri l'awha ise, ọ nwụhu lẹ Háranu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index